5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 1/3/2011 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης διαγωνισμών του έργου «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Νομού Φλώρινας 2010»
 3. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης διαγωνισμών του έργου «Αποκατάσταση Φθορών στο Οδικό Δίκτυο Ν. Φλώρινας 2010»
 4. Έγκριση πρακτικών κατακύρωση διαγωνισμών του έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση – Στηθαία Ασφάλειας – Τεχνικά Έργα στο Οδ. Δίκτυο Ν. Φλώρινας 2010»
 5. Επαναδημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Φλώρινας – Αλώνων»
 6. Ορισμό επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Φλώρινας – Αλώνων»
 7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου κλειστού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την διακίνηση αλληλογραφίας σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 8. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη διακίνηση αλληλογραφίας σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις για το έτος 2011 της Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής ελέγχου ενστάσεων για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη διακίνηση αλληλογραφίας σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις για το έτος 2011 της Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση διενέργειας ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς συνολικού εμβαδού 1.967 τ.μ. περίπου, για το έτος 2011 και τους όρους διακήρυξης
 11. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων για την διεξαγωγή του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς
 13. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων, για το έτος 2011 με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής αυτοκινήτων – μηχανημάτων – οχημάτων Π.Ε. Γρεβενών (από 1-1-2011 έως 31-12-2011)
 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών αυτοκινήτων – μηχανημάτων και οχημάτων Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση δαπάνης για ενεργοποίηση υπηρεσίας μαζικής αποστολής μηνυμάτων
 17. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών, των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
 18. Διάφορα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.