45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/12/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης      προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε.      Γρεβενών
 3. Λήψη      απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε κατά      του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Εκσυγχρονισμός δαπέδων,      ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε.      Φλώρινας
 4. Έγκριση      πρακτικού του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:      «Εγκατάσταση θέρμανσης στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Δ. Τροπαιούχου» Π.Ε.      Φλώρινας
 5. Έγκριση      πρακτικού του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:      «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοίτης ποταμού στη Τ.Κ. Μεσοκάμπου» Π.Ε.      Φλώρινας
 6. Έγκριση της      4ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης Β΄ Φάσης εκούσιου      αναδασμού αγρ/τος Βογατσικού Ν. Καστοριάς
 7. Έγκριση της      4ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού      αγρ/τος Βέλους Ν. Καστοριάς
 8. Έγκριση α)      Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 και β)      Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε.      Κοζάνης
 9. Έγκριση      διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών καυσίμων (βενζίνες,      Πετρέλαια κίνησης – θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε.      Φλώρινας για το 2015, καθώς και έγκριση των όρων της αριθμ. 12/2014      διακήρυξης
 10. Έγκριση      διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εργολάβου      καθαριότητας των κτιρίων – γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και έγκριση      των όρων της διακήρυξης
 11. Έγκριση      παράτασης σύμβασης προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις      ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου      της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση      παράτασης συμβάσεων διακίνησης αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση του      πίνακα των υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις των επιτροπών διεξαγωγής      δημοπρασιών έργων της Π.Δ.Μ., προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 €      πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 €      πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του      Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ημερολογιακού έτους 2015
 14. Έγκριση του      πίνακα των υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις των επιτροπών διεξαγωγής      δημοπρασιών έργων της Π.Δ.Μ., συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου      της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, ημερολογιακού έτους 2015
 15. Συγκρότηση      τριμελών επιτροπών 1) Για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών      καθαριότητας του κτιρίου της Π.Δ.Μ.- περιοχή ΖΕΠ για το έτος 2015 και 2)      Για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών καθαριότητας του κτιρίου      της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2015
 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε.      ποσού 154.056,00€ του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού      επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Νοέμβριο 2014
 17. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 521.400,00€ για την πληρωμή διαφόρων έργων
 18. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 191,00€ για την κάλυψη δαπανών των      οφειλόμενων αποζημιώσεων των ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ που      διενήργησαν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας –      καταλληλότητας κατά το χρονικό διάστημα Γ Διμήνου (Μάιος – Ιούνιος 2014)
 19. Έγκριση      δαπάνης για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος Π.Δ.Μ.
 20. Προέγκριση      δαπάνης για την διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού ποσού 165.000,00 ευρώ      για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς καθώς      και 119.502,50 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των      ΝΠΔΔ χωρικής της αρμοδιότητας για το έτος 2015
 21. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση      δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014      Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 27. Αποπληρωμή      δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.