41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 22/10/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της εταιρείας ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ (για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) και έγκριση τροποποίηση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθηση στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015», προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός Αποστραγγιστικού Καναλιού Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Τοποθέτηση ειδικού τάπητα στα γήπεδα Μπάσκετ του Γυμνασίου Μελίτης και Δ.Σ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Καλλινίκης έως Τ.Κ. Παπαγιάννης», προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Καλλινίκης έως Τ.Κ. Παπαγιάννης», Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Τροποαιούχου έως Τ.Κ. Μεσονησίου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Τροποαιούχου έως Τ.Κ. Μεσονησίου», Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 13. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας», Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός – Συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων Επ. Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων Επ. Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της Δ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της Δ.Κ. Λεχόβου», Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροποτάμου για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Αχλάδας έως Τ.Κ. Τριποτάμου», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 21. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροποτάμου για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Αχλάδας έως Τ.Κ. Τριποτάμου», Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 50 τόνων Ψυχρού Ασφαλτομίγματος με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών, προϋπολογισμού 15.498,00 € (συμπ. ΦΠΑ)» Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 116.235,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για το έτος 2016
 24. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2015» με αριθμ. διακήρυξης 17/2015
 25. Έγκριση της με απευθείας συμφωνία, προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε οκτώ άτομα του Μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φλώρινας και τη διάθεση πίστωσης
 26. Έγκριση ή μη του από 13/10/2015 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου ψηφιοποίησης αδειών οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, προϋπολογισμού 4.314,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά Π.Ε. Καστοριάς
 27. Συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση και καταγραφή των ωρών εργασίας, των μηχανημάτων αποχιονισμού, που μισθώθηκαν από τη Π.Ε. Φλώρινας κατά την χειμερινή περίοδο 2015-2016
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 31. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 32. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 33. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 34. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 36. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.
 39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων»
 40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση λόγων πλημμυρών του επαρχιακού ιδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην είσοδο της Αναρράχης»
 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Τριγωνικό – Ρύμνιο»
 42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποχιονισμός χειμερινής περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 44. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ενός οχήματος τύπου 4Χ4 για το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
 45. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 50. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 52. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις τριήμερες εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαίας στις 26-27 και 28 Οκτωβρίου 2015
 53. Έγκριση δαπάνη Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 56. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας