3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.    Πάτρα Βασίλειο
2.    Γιάτσιο Ιωάννη
3.    Γιαννάκη Βασίλειο
4.    Αποστολίδη Κωνσταντίνο
5.    Νίκου Αντώνιο
6.    Σημανδράκο Ευάγγελο
7.    Δούφλια Αγλαΐα
8.    Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την  Δευτέρα 30/1/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1.    Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.    Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 10ης Ιανουαρίου καθώς και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοίου) Π.Ε Κοζάνης
3.    Έγκριση της Διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Σήμανση Ε.Ο Δικτύου Π.Ε Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
4.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σήμανση Ε.Ο Δικτύου Π.Ε Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
5.    Έγκριση για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Βορειοανατολικής περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
6.    Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αρδευτικό έργο Ελευθέρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε Γρεβενών
7.    Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων για το έτος 2012 με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ. Αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών και ορισμός Δημοπρατούσας Αρχής Π.Ε Γρεβενών
8.    Κατακύρωση ή μη του από 23/1/2012 εγγράφου της επιτροπής ελέγχου ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2012
9.    Κατακύρωση ή μη του από 23/1/2012 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2012
10.    Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών Πετρελαιοειδών (Υγρών Καυσίμων) και Λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2012
11.    Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή «Γραφικής Ύλης και λοιπών συναφών ειδών και υλικών» για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2012
12.    Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2012 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας «4Μ» Π.Ε Κοζάνης
13.    Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 409.213,01€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Π..Δ.Μ
14.    Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 1.916.086,38€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη οφειλών για μεταφορά μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 30/6/2011
15.    Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
16.    Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
17.    Έγκριση Δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012
18.    Έγκριση Δαπάνης ενόψει υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
19.    Έγκριση συμμετοχής Π.Ε Καστοριάς στην 2η Διεθνή Έκθεση Γούνας στην Αθήνα
20.    Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας