3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/2/2011 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για ζημιές στο έργο «Κατασκευή Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Θερμοκηπίου με τηλεθέρμανση στο Δήμο Ελλησπόντου»
 2. Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών διαγωνισμών Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης Π.Δ.Μ για το έτος 2011
 3. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης υπαλλήλων
 4. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτών – τακτικών διαγωνισμών προμήθειας ειδών για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 6. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ενστάσεων Π.Δ.Μ
 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων Π.Δ.Μ και όρους διακήρυξης
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών, καθ΄όλη την διάρκεια του έτους 2011 για την Π.Ε. Φλώρινας
 9. Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2011
 10. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του διοικητηρίου της Π.Ε.Γρεβενών καθώς και του όρους διακήρυξης
 11. Έγκριση προμήθειας ειδών εκδόσεων και εκτυπώσεων με πρόχειρο διαγωνισμό για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας – ανάθεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Γραφείων κ.λ.π. χώρων που ανήκουν στην Π.Ε. Φλώρινας
 13. ‘Εγκριση απ΄ ευθείας συμφωνία – ανάθεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των Η/Υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού που υπάρχουν στιε Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση Ανοιχτού Δημόσιου διαγωνισμού με Κλειστές προσφορές Προϋπολογισμού 200.000,00€ για την ανάδειξη Προμηθευτών Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνία – ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνία – ανάθεση ανάδειξης αναδόχου Σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου
 17. έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 75.000,00 €, περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011με σύντμηση προθεσμιών και όρους διακήρυξης
 18. Έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνησ 100.000,00 €, περί προμήθειας καυσίμων κίνησης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011 με σύντμηση προθεσμιών και όρους διακήρυξης
 19. Την έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή του τακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και καυσίμων θέρμανσης Π.Ε Καστοριάς
 20. έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων για τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων κίνησης και καυσίμων θέρμανσης Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών έτους 2011» καθώς και τους όρους διακήρυξης
 22. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών, των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
 23. Διάφορα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351424)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

     -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6. Μ.Μ.Ε.