38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 05/10/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας SYSTEMΑ.Ε. για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ.
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Β΄ ΦΑΣΗ» Π.Ε. Γρεβενών
 4. Έγκριση του πρακτικού παραλαβής ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού, περιόδου 2015-2016, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 6. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου», Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση – Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση απόφασης ανάθεσης του έργου: «Ολοκλήρωση εξωτερικών αγωγών ύδρευσης Πρασίνου» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Ακρίτα Π.Ε. Φλώρινας»
 11. Έγκριση του πρακτικού Νο 17 του Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση «Προμήθειας Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015»
 12. Έγκριση ή μη του από 18-09-2015 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2015-2016
 13. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Επέκταση πρανούς της οδού Δυτ. Εορδαίας από Χ.Θ. 9+1000 έως Χ.Θ. 9+400» Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ηλεκτρολογικών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015
 16. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015
 17. Ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ., Καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων Απορροής Υδάτων – Έργα Ορεινής & Πεδινής Υδρονομίας – Έργα Αντιμετώπισης Χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα έτη 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 19. Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης για όσα δρομολόγια δεν αναδείχθηκε μειοδότης ύστερα από τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 8/2015) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016
 20. Έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 80.000 κιλών Χαλαζιακής Άμμου, προϋπολογισμού 24.6000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού δικτύου Κομνηνά – Πύργοι», προϋπολογισμού 43.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθηση σστο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο: «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου; «Φωτεινή σηματοδότηση Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας (Οριακής προθεσμίας) για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην Περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Σ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας (εντός της οριακής προθεσμίας) χωρίς αίτηση του αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 26.671,20 € του προγράμματος Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης για την πληρωμή διαφόρων έργων
 34. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 205.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 ως 1η κατανομή μηνός Σεπτεμβρίου 2015 για την πληρωμή διαφόρων έργων
 35. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 140.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 ως 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. μηνός Σεπτεμβρίου 2015
 36. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση και έγκριση δαπάνης
 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 39. Έγκριση α) της παράτασης εκτέλεσης των δρομολογίων, β) της παράτασης δρομολογίων, με τροποποιήσεις λόγω αλλαγής των δεδομένων μεταφοράς, από τους αναδόχους των οποίων οι συμβάσεις ήταν σε ισχύ στις 30-6-20145, λόφων μη υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό της 24/8/2015 για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Φλώρινας κατ ά το σχολικό έτος 2015-2016 γ) της τροποποίησης εκτέλεσης των δρομολογίων από τους αναδόχους που πρόεκυψαν από το διαγωνισμό της 24-8-2015, λόγω αλλαγής των δεδομένων μεταφοράς όπως εμφανίζονται στα νέα αιτήματα των σχολείων δ) της ακύρωσης των δρομολογίων από τους αναδόχους που προέκυψαν από το διαγωνισμό της 24-8-2015
 40. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας – τελών μεταβίβασης –ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 της Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106035 της Π.Ε. Κοζάνης
 42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Ψαριού 2015»
 43. Έγκριση δαπάνης για την διάθεση ενός βιντεοπροβολέα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Π.Ε. Κοζάνης
 44. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο
 45. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην 4ο Εορδαϊκό Ημιμαραθωνίο αγώνα δρόμου, που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας
 46. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θερμουδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 47. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 48. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 49. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 50. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Καθαρισμό της αντιπυρικής ζώνης πέριξ του Καταφυγίου και πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο» Π.Ε. Κοζάνης
 51. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία διαμερισμάτων Εράτυρας, Καλονερίου από τον ποταμό Μύριχο»
 52. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Καραγιαννίων»
 53. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πορού 1.230,00 €, για τις ανάγκες της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 58. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 59. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αδειών χρήσης αντιϊκού προγράμματος
 60. Έγκριση δαπάνης για την περίφραξη χώρου Κήπου πίσω από την Ψυχιατρική κλινική Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
 61. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 62. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην εκδήλωση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου στις 31 Οκτωβρίου
 63. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 64. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 65. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 66. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 67. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 68. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 69. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 70. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 71. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης συνάντησης χορωδιών την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 στα πλαίσια του εορτασμού των Ελευθερίων της Πτολεμαΐδας, που διοργανώνει ο Σύλλογος Τροβαδούρων της πόλης
 72. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 73. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις στο Γεωπάρκο ΄΄Μπουχάρια΄΄ λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο Μικρόβαλτο Κοζάνης»
 74. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό δρόμο Κοζάνης Αιανής (Τ.Κ. Κερασιάς)
 75. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του 11ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών χορών, που διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδίας Ελλάδος
 76. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών – αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. 1.Αντιπεριφερειάρχες.
 2. 2.Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. 3.Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. 4.Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. 5.-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

     -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.