37η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/09/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας      εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Νίκη – Όρια νομού      Λάρισας Συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες περιφερειακού δακτυλίου      Κοζάνης» Π.Δ..Μ.     
 3. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας για την εκ νέου εκτέλεση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση      ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή      Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή      εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:      «Διαμόρφωση εισόδου – υδραύλακα στο Δ.Δ. Ατραπού» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση      πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Έργα συντήρησης και προστασίας υδραύλακα      στο Δ.Δ. Κρατερού» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση      πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών –Τεχνικής προσφοράς που αφορούν      στον «Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών      μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για τη σχολική      περίοδο 2015-2016» συνολικού προϋπολογισμού 1.758.118,84 ευρώ,      συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση      Αποδοχής και Κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 21.300,00 € ως      επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας γραφικής      ύλης και κάθε υλικού εξοπλισμού και εργασίας απαραίτητων για την      προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης      Σεπτεμβρίου 2015
 9. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      74.480,00 € ως επιχορήγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας      Δυτικής Μακεδονίας για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων τους, οι      οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και      διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
 10. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      840.936,70 € του προγράμματος ΚΑΠ για την κάλυψη μεταφοράς μαθητών για το      σχολικό έτος 2014-2015
 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      9.985,00 € προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο      Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2015
 12. Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα      Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση      πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 14. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 16. Έγκριση      δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π .Ε. Καστοριάς .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.