35η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/9/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 27ης Αυγούστου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Πλευρική αποψίλωση φυτοκάλυψης Εθνικού Οδικού Δικτύου» αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας) Π.Δ.Μ Προϋπολογισμού 90.000,00€
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θυροφραγμάτων ρέματος ‘’ΓΚΙΟΛΕ’’» Π.Ε Καστοριάς
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θυροφραγμάτων ρέματος ‘’ΓΚΙΟΛΕ’’» Π.Ε Καστοριάς
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού – Β΄ Φάση» Π.Ε Καστοριάς
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού – Β΄ Φάση» Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (Ισόγειο – Ημιώροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (Ισόγειο – Ημιώροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης Εκκλησίας Επταχωρίου» Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις των Κ.Α.Π 2013 Π.Ε Γρεβενών
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εσωτερική ανακατασκευή – αναρρύθμιση – ανάπλαση εξωτερικών όψεων και επέκταση Μητροπολιτικού Μεγάρου Φλώρινας» Β΄ Φάση Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Γυμνασίου Λαιμού» Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 2011» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης από τις παλιές πήγές στην ΔΕ Κ. Καλλινίκης» Π.Ε Φλώρινας
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Τοιχίο αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ Άνω Κλεινών» Π.Ε Φλώρινας
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας και έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκριση Πρακτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτήριο του πολιτιστικού επιμορφωτικού συλλόγου Τ.Δ Κέλλης» Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ολοκλήρωση λιμναίων υ0οδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.510.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση λιμναίων υ0οδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Λιμναίες υποδομές Δήμου Αμυνταίου Πετρών – Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας» προϋπολογισμού δαπάνης 2.750.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 12η/2013 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 22. Κατακύρωση ή μη του από 03/09/2013 πρακτικού του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Δράσης για την Ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισμό» / «ACTIONPLANFORTHEPROMOTIONOFTHECROSSBORDERAREAASACOMPETITIVETOURISTICDESTINATION» και ακρωνύμιο TourAct, με αριθμό Διακήρυξης 7/2013 Π.Ε Καστοριάς
 23. Κατακύρωση ή μη του από 30/07/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς και ορισμού του διαγωνισμού ως άγονο
 24. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών 1. Για την διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης 2. Για την παραλαβή λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση Καταστροφών από Θεομηνίες Β΄ Φάση» Π.Ε Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 27. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση Δαπάνης για τη στήριξη της Π.Ε Κοζάνης της Πανελλαδικής ποδηλατοδρομίας αγάπης για την συλλογή τροφίμων για φιλανθρωπικό σκοπό
 30. Έγκριση Δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες κουρέματος του γηπέδου του Φ.Σ Πολυνίκης Πτολ/δας
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια σωλήνων και πλέγματος για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκ΄ρκας
 32. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην δαπάνη έκδοσης έντυπου υλικού που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 37. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 38. Μείωση μισθωμάτων ακινήτων όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.