34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/9/2011 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της εταιρείας «Βαφειάδης ΑΤΕ» για τη δημοπρασία του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Ν. Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δρόμων Ν. Κοζάνης έτους 2010 » Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγ. Αθανασίου Κοζάνης»Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό γηροκομείο» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις πλατειών και περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Καμβουνίων» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων αθλητικού κέντρου Μαυροδενδρίου» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Μ.Ε.Α» προυπολογισμού 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις Π.Δ.Ε. Ο.Σ.Κ. Σ.Α.Ε. 047/6 Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 2011» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση διαδικασία Ανάθεσης με διαπραγμάτευση και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «Τεχνική στήριξη για τον ταμιευτήρα Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «Μελέτη ευστάθειας δεξιού αντερίσματος ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας»
 13. Έγκριση πρακτικών της επιτρόπης δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Αποθήκευσης και Διάθεσης Πόσιμου Νερού» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση του πρακτικού Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών»
 15. Έγκριση του τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση καθίζησης στην επαρχιακή οδό Πτολεμαίδας – Βλάστης » Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση εξουσιοδότησης λογιστή Π.Δ.Μ. για την διενέργεια συναλλαγών της Π.Δ.Μ. με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS) Π.Δ.Μ.
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5η /2011)
 18. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Κοζανιτών Θεσσαλονίκης Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ.25/528/12-7-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( Π.Ε Γρεβενών)
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπάνης για την διακρίβωση της Μηχανής θλίψης του εργαστηρίου Δ.Ε Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σπηλαιωτών» Π.Ε Καστοριας
 25. Έγκριση δαπάνης ενόψει εκδηλώσεων της Οργάνωσης Ποντίων Ν. Καστοριάς « Ο Εύξεινος Πόντος» Π.Ε Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 500.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕ 0758 – Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης (ΜΑΒΕ)» Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση Αποδοχής ποσού 44.020,54€ ως 11η και 12η δόση χρήση 2010 από τις εισπράξεις άμεσων και έμμεσων φόρων με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση έργων οδοποιίας Π.Ε Κοζάνης
 31. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 136.699,21€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για το μήνα Αύγουστο 2011 Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 177.695,00€ ως επιχορήγηση για την μισθοδοσία εποχιακού προσωπικού Περιφερειακών Ενοτήτων του φορέα 073 Υπηρεσιών Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
 33. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση: 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.