2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο

 2. Χάτσιο Ιωάννη

 3. Γιαννάκη Βασίλειο

 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα

 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο

 6. Κούτσιανο Βασίλειο

 7. Ψευτογκά Δημήτριο

 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/1/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή υλικών σήμανσης και συντήρησης οδών, καυσίμων, ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων της ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, για το έτος 2013

 3. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης και του συμπληρωματικού υπομνήματος της Κοινοπραξίας «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.-ΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, της 3ης Δεκεμβρίου 2012 του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Σιάτιστας» και έγκριση ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού

 4. Ακύρωση της δημοπρασίας της 18ης Δεκεμβρίου 2012 και ορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση ανιπληγματικής προστασίας αντλιοστασίων Α2.1 και Α3 Υδροδότησης Σιάτιστας – Γαλατινής από Φράγμα Πραμόριτσας» Π.Ε. Κοζάνης

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων αθλητικού κέντρου Μαυροδεντρίου» Π.Ε. Καστοριάς

 6. Λήψη απόφασης επί της ένστασης για έκπτωση του Αναδόχου «Τσιτσικλή Βασίλειου του Νικ.» του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σταθεροποίησης κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου – Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς

 7. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Διασταύρωση Χρυσής» και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Εσωτερική ανακατασκευή – αναρρύθμιση- ανάπλαση εξωτερικών όψεων και επέκταση Μητροπολιτικού Μεγάρου Φλώρινας» Β΄φάση Π.Ε. Φλώρινας

 9. Έγκριση μίσθωσης χώρων στο Αμύνταιο για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης

 10. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των κτιρίων που θα προταθούν από τους ενδιαφερόμενους για την μίσθωση κτιρίων για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

 11. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του Ορίου των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

 12. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής για έργα της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

 13. Συγκρότηση α) Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (άρθρο 38 ΠΔ 118/2007 Κανονισμός προμηθειών δημοσίου), β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97), γ) Επιτροπής πρόχειρων διαγωνισμών, δ) Επιτροπής παραλαβής για την Π.Ε. Γρεβενών

 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 1.009.483,50 € του προγράμματος ΚΑΠ – για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011-2012

 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 141.377,46 € του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Δεκέμβριο 2012

 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και επενδυτικών δαπανών μηνός Δεκεμβρίου 2012

 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Πλακεντά

 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Χιονιού 2013

 22. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας