1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 165 και 175 επόμενα του Νόμου 3852/10
  2. Την αρ. 42/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  3. Την με αρ. πρ. 16853/6-4-2012, απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
  4. Την αρ. 23/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Π.Σ.
  5. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

1.Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

2.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3.ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

4.Δήμοι Π.Δ.Μ.

5.Πολιτικά Κόμματα

6.ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

1.Εκτελεστική Γραμματέα της Π.Δ.Μ.

2.Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.