1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

H Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 229/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1.Κούσκουρα Αμαλία

2.Καρυπιδού Μαρία

3.Γιαννόπουλο Γρηγόριο

4.Χριστοφορίδη Γεώργιο

5.Ζήδρου – Γρηγοριάδου Αλίκη

6.Κάτανα Χαρίσιο

7.Βόσδου Σωτήριο

8.Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου, Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  2. ΜΠΕ του έργου:«Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ‘‘ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.’’, στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγήτρια : κ.Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
  3. ΜΠΕ του έργου:«Εκσυγχρονισμόςυφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών συνολικού ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού 332.626 κυβικών μέτρων και υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 3.700 μέτρων» στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς, της Δ.Ε. Κοζάνης, του ομώνυμου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Εισηγητής: κ.Κων/νος Μπακούσης, Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Εβο, υπάλληλος του Τμήματος Περι βάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
  4. ΜΠΕ του έργου :«Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ξηρολίμνης, του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης». Εισηγήτρια : κ. Zορμπά Αγγελική, Γεω. ΠΕ Τ.Ε με Δβο, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος  και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
  5. ΜΠΕ του έργου: «Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία θέσης “1105655” στην τοπική κοινότητα Καταφυγίου,στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγήτρια : κ.Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
  6. ΜΠΕ του έργου: «Φράγμα Μεσόβουνου και αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5,5 χλμ.» στην Τ.Κ. Μεσόβουνου της Δ.Ε. Βερμίου του δήμου Εορδαίας. Εισηγήτρια : κ. Zορμπά Αγγελική, Γεω. ΠΕ Τ.Ε με Δβο, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
  7. ΣΠΕ του έργου: «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ ‘’σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». Εισηγήτρια : κ. Αδαμίδου Καλλιόπη Γεωλόγος, με Δβο, προϊσταμένη του  Τμήματος Περιβάλλοντος (ΕΔΡΑΣ).
  8. ΜΠΕ του έργου: «Ερευνητικές γεωτρήσεις εντός των Ο.Π. 18 & Ο.Π 19 στην περιοχή «Αετοράχη» του Νότιου Βούρινου στο Δήμο Γρεβενών. Φορέας Υλοποίησης του έργου η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε» Εισηγητής : κ. Γεώργιος Θωμαϊδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών Εισηγήτρια : κ. Zορμπά Αγγελική, Γεω. ΠΕ Τ.Ε με Δβο, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193 – 2461350110

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  

Παναγιωτίδου Ελισσάβετ