15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/4/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 8ης Απριλίου 2014 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Γρεβενών», προϋπολογισμού: 2.030.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο: «Αποπεράτωση βοηθητικού κτιρίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων» προϋπολογισμού: 36.700,00€ Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου στον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου περιοχής Αγίου Αθανασίου» Προϋπολογισμός 12.551,94€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση αποτελέσματος και κατακύρωση μειοδότη του πρακτικού διεξαγωγής πρόχεριου διαγωνισμού της 15ης Απριλίου 2014 του έργου: «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης, αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 15ης Απριλίου 2014 του έργου: «Ανακατασκευή Τεχνικού στην Χ.Θ. 7 + 900 από την Αγία Κυριακή προς Δρυόβουνο» Π.Ε Κοζάνης
 7. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 8ης Απριλίου 2014 του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στη Δυτική Εορδαία Δ.Δ Εμπορίου» Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος στο Νότιο Τμήμα της Π.Ε Γρεβενών 2014» προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 9. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή οδού Συδένδρου με Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Δασυλλίου» προϋπολογισμού 440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις ΕΠΑΔΥΜ ΣΑΕ 205 Π.Ε Γρεβενών
 10. Έγκριση Ανάθεσης του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν Καστοριάς»
 11. Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς» προϋπολογισμού: 3.650.000,00€
 12. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υλικών κατακόρυφης σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών προσφορών
 13. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών (Ε.Ο.Δ.) για τις ανάγκες της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας – έδρα
 14. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 15. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών μηχανημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικού, καθώς και έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών προσφορών
 17. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000 ευρώ, περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014
 18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Η/Υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2014
 19. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2014
 20. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2014
 21. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τριών (3) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικού»
 22. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 9.955,34€ του προγράμματος ΣΑΕ – 440 – ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή του έργου «Ανάπλαση χώρου γύρω από την εκκλησία και την πλατεία Εμπορίου» Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διοργάνωση της 39ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας στην Καστοριάς, καθώς και την έγκριση της δαπάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για την κατασκευή του αρδευτικού συστήματος του ποδοσφαιρικού γηπέδου Λευκόβρυσης Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας κλιματιστικής μονάδας για την αίθουσα του Μορφωτικού συλλόγου Αλωνακίων «Πόντος»
 26. Έγκριση Επιστροφής Αχρησιμοποίητου Παραβόλου για έκδοση Επαγγελματικής Άδειας ποσού 15,00€ Π.Ε Κοζάνης
 27. Έγκριση Επιστροφής Αχρησιμοποίητου Παραβόλου για έκδοση Επαγγελματικής Άδειας ποσού 10,00€ Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού με αφορμή τη «Γιορτή της μητέρας» με το Σύλλογο Γυναικών Δ.Δ. Φούφα Εορδαίας «Η Αγία Παρασκεύη»
 29. Έγκριση δαπάνης ποσού 2.214,00€ για την Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικού Πίνακα της Γεώτρησης στο Στρατόπεδο ΠΘΑ ΒΑΤ 1 Π.Ε Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης ποσού 4.624,19 € για την αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού για την Επισκευή Κόμβου Ρυμνίου Π.Ε Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης ποσού 5.041,77 € για την αγορά υλικών σήμανσης στον κόμβο Ρυμνίου Π.Ε Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπάνης ποσού 1500,00€ για την πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2014 των Υπαλλήλων Δ/νσης Κτηνιατρικής (Έδρα)
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 35. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου 2013
 39. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης διασυλλογικών αγώνων «Κώστα Τζελάλη» Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 41. Έγκριση Δαπάνης Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 42. Αποπληρωμή Δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 43. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας μηνών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013
 44. Έγκριση Ορισμού Δικηγόρου για Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Γρεβενών
 45. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Π.Ε. Γρεβενών
 46. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ακρινής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.