Τελευταίες Ανακοινώσεις
Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019 03:00

Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος https://archive.pdm.gov.gr «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (εφεξής ΠΔΜ). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» προς τους πολίτες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από τον Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence (http://www.osor.eu/eupl/european-union-public-licence-eupl-v.1.1). Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η ΠΔΜ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση η ΠΔΜ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Η ΠΔΜ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΠΔΜ δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Η ΠΔΜ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Στον παρών διαδικτυακό τόπο δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η ΠΔΜ δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η ΠΔΜ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΠΔΜ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη.

Xρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Η ιστοσελίδα ΠΔΜ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοχώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστοχώρου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοχώρου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κοζάνης.

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019 03:00

Πολιτική για τα Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι δικτυακοί τόποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικό σύνδεση, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και διάφορες τεχνολογίες;

Ορισμένες τις σελίδες χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση), τον κωδικό πρόσβασης εισόδου, αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο. Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε.

 • Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες από τα ενημερωτικά μας δελτία τα οποία αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μάθουμε εάν έχετε ανοίξει ή εάν έχετε προωθήσει το ενημερωτικό δελτίο ή εάν έχετε κάνει κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του περιεχόμενο του. Η πληροφορία αυτή μας ενημερώνει για την αποτελεσματικότητα των ενημερωτικών δελτίων μας και μας βοηθά να επιβεβαιώσουμε ότι σας αποστέλλουμε τις πληροφορίες τις οποίες θα βρείτε ενδιαφέρουσες.
 • Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για να σας προωθήσουμε διαφημιστικά μηνύματα που μπορεί να σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της συχνότητας που εμφανίζονται τα διαφημιστικά μηνύματα και να μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε τις διαφημίσεις που λαμβάνετε και να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα τους.
 • Μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες όταν επιλέγετε να συνδεθείτε μέσω κοινωνικών δικτύων μαζικής ενημέρωσης από το προφίλ του λογαριασμού σας συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών,
 • Δημογραφικά δεδομένα, μοναδικά αναγνωριστικά όπως πχ αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία ταυτοποίησης κινητών συσκευών για εντοπισμό φυσικής θέσης
 • Πληροφορίες για την αγοραστική σας συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας που έχετε στον δικτυακό τόπο μας
 • Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών για την υλοποίηση συστημάτων διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων, και απαιτούμε από αυτούς να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που χρησιμοποιούν για την παροχή διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει συμπεριφοράς για λογαριασμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και να μην χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για κανένα άλλο σκοπό.
 • Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Μπορούμε επίσης να αναθέσουμε σε παρόχους σχετικών υπηρεσιών την εγκατάσταση και χρήση cookies για λογαριασμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
 • Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς τη δική σας συναίνεση. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του δικτυακός τόπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες δικτυακούς τόπους ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των cookies. Επιπλέον, κάποια από αυτά τα cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιηθούν κατόπιν άδειας από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό συμβαίνει όταν η διαδικτυακή τοποθεσία που επισκέπτεστε περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται από κάποιον τρίτο ή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης στη διαδικτυακή μας τοποθεσία, και ο υπολογιστής σας λαμβάνει cookies από τον εν λόγω τρίτο. Σε αυτούς τους τρίτους συμπεριλαμβάνονται και πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως πχ Google, Facebook, YouTube, twitter κλπ, που παρέχουν υπηρεσίες τόσο στους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας όσο και σε εμάς. Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε τρίτους να συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως προτιμήσεις των χρηστών και σελίδες που επισκέφτηκαν, για διαφημιστικούς σκοπούς ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Σημείωση: εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα cookies τρίτων και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά. Επισκεφτείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες των τρίτων για να δείτε τις αντίστοιχες πολιτικές cookies.

Τι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας: (Τελευταία ενημέρωση)

Όνομα Cookie Δικά μας / Τρίτων Διάρκεια Είδος Cookie Περιγραφή
collect google-analytics.com Session (Με τη λήξη της περιήγησης στην ιστοσελίδα)

Στατιστικό

Statistics

Pixel Tracker

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να στέλνει πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Παρακολουθεί τον χρήστη σχετικά με τις συσκευές και τα κανάλια του marketing.

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

__utma pdm.gov.gr

2 έτη

2 years

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να εντοπίσει τον κάθε ξεχωριστό επισκέπτη του ιστοχώρου. Μόλις επισκέπτεται κάποιος τον ιστοχώρο, το _utma cookie τον συσχετίζει με ένα μοναδικό ID. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ο συγκεκριμένος χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μέσα από τον ίδιο φυλλομετρητή ιστού, το συγκεκριμένο cookie τον αναγνωρίζει και καταγράφει πόσες φορές επισκέφθηκε την ιστοσελίδα καθώς την πρώτη και την τελευταία του επίσκεψη.

Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.

__utmb pdm.gov.gr Session

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγχει πόσο διαρκεί μια επίσκεψη στη σελίδα, πότε περίπου ξεκινά μια επίσκεψη και πότε ολοκληρώνεται, οπότε λήγει και το cookie.

Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. The cookie expires after each session.

__utmc pdm.gov.gr Session (Με τη λήξη της περιήγησης στην ιστοσελίδα)

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για την καταμέτρηση των επισκέψεων /συνεδριών ενός συγκεκριμένου χρήστη (συγκεκριμένο φυλλομετρητή σε συγκεκριμένο υπολογιστή) στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το _utmb cookie.

Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. The cookie expires after each session.

__utmt pdm.gov.gr

1 ημέρα

1 day

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να οριοθετεί τον ρυθμό αιτήσεων (request rate) για την ιστοσελίδα.

Used to throttle the speed of requests to the server.

__utmz pdm.gov.gr

6 μήνες

6 months

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να βλέπει σε ποια ιστοσελίδα βρισκόταν ο χρήστης πριν επισκεφθεί τη δική μας / πώς ο επισκέπτης έφτασε στην ιστοσελίδα μας, μέσω άλλου σύνδεσμου ή μέσω ποιας μηχανής αναζήτησης.

Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. The cookie expires after six months.

_gat_gtag_UA_140774398_1

pdm.gov.gr Session (Με τη λήξη της περιήγησης στην ιστοσελίδα)

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις μοναδικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα μας από έναν φυλλομετρητή.

Google Used to distinguish users.

_gat pdm.gov.gr Session (με τη λήξη της συνεδρίας)

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να οριοθετεί τον ρυθμό αιτήσεων (request rate) για την ιστοσελίδα.

Used by Google Analytics to throttle request rate.

_ga pdm.gov.gr

2 έτη

2 years

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να καταγράφει τον τρόπο που ένας μοναδικός επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

Google Analytics cookie. Used to distinguish users.

_gid pdm.gov.gr

1 ημέρα

1 day

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να εξαγάγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης.

Google Analytics cookie. Collection of internal metrics for user activity, used to improve the user experience.

58f61af6ccda88ed0274bd7c29e2780b archive.pdm.gov.gr Session (με τη λήξη της συνεδρίας) Unclassified
UUID#[abcdef0123456789]{32} archive.pdm.gov.gr Session (με τη λήξη της συνεδρίας)

Marketing

HTTP cookie

Unclassified
_utma archive.pdm.gov.gr

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να εντοπίσει τον κάθε ξεχωριστό επισκέπτη του ιστοχώρου. Μόλις επισκέπτεται κάποιος τον ιστοχώρο, το _utma cookie τον συσχετίζει με ένα μοναδικό ID. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ο συγκεκριμένος χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μέσα από τον ίδιο φυλλομετρητή ιστού, το συγκεκριμένο cookie τον αναγνωρίζει και καταγράφει πόσες φορές επισκέφθηκε την ιστοσελίδα καθώς την πρώτη και την τελευταία του επίσκεψη.

Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.

_utmc archive.pdm.gov.gr

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για την καταμέτρηση των επισκέψεων /συνεδριών ενός συγκεκριμένου χρήστη (συγκεκριμένο φυλλομετρητή σε συγκεκριμένο υπολογιστή) στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το _utmb cookie.

Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. The cookie expires after each session.

_utmz archive.pdm.gov.gr

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να βλέπει σε ποια ιστοσελίδα βρισκόταν ο χρήστης πριν επισκεφθεί τη δική μας / πώς ο επισκέπτης έφτασε στην ιστοσελίδα μας, μέσω άλλου σύνδεσμου ή μέσω ποιας μηχανής αναζήτησης.

Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. The cookie expires after six months.

_ga archive.pdm.gov.gr

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να καταγράφει τον τρόπο που ένας μοναδικός επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

Google Analytics cookie. Used to distinguish users.

_gid archive.pdm.gov.gr

Στατιστικό

Statistics

HTTP Cookie

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να εξαγάγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης.

Google Analytics cookie. Collection of internal metrics for user activity, used to improve the user experience.

SSID google.com 2 χρόνια Targeting/Advertising

Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το πώς ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα καθώς και ποιες διαφήμιση μπορεί να έχει δει πριν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη σελίδα.

This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.

SNID google.com

6 μήνες

6 μήνες

Targeting/Advertising & Google Maps Cookie

Χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επισκέπτεται μια σελίδα που περιέχει υπηρεσίες της Google με αριθμούς, π.χ. ReCAPTCHA ή ενσωματωμένους χάρτες.

Set when the user views a page containing any one of a number of Google services (including ReCAPTCHA, embedded Google Maps and the like)

TAID google.com 15 ημέρες Targeting/Advertising

Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για να αποθηκεύσει και να αναφέρει τις ενέργειες του χρήστη της ιστοσελίδας με σκοπό να μετρήσει την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και την προβολή κατάλληλων διαφημίσεων στον συγκεκριμένο χρήστη.

It is publicity cookie used to improve advertising. Usually used to target publicity according to contents that are relevant for a user, improve performance reports of the campaign and avoid showing advertisements that the user has already seen

SIDCC google.com 4 μήνες Targeting/Advertising

Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το πώς ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα καθώς και ποιες διαφήμιση μπορεί να έχει δει πριν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη σελίδα.

This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.

SID google.com 2 χρόνια Targeting/Advertising

Χρησιμοποιείται από την Google με σκοπό να συμβάλει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων σε προϊόντα της Google, όπως η Αναζήτηση Google.

This cookie helps Google to customize ads on Google properties, like Google Search. For example, it is used to remember user’s most recent searches, his previous interactions with an advertiser’s ads or search results, and his visits to an advertiser’s website. This helps Google to show you customized ads on Google.

SAPISID google.com 2 χρόνια Targeting/Advertising

Αυτό το cookie αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη, όπως για παράδειγμα η γλώσσα ή ο αριθμός των αποτελεσμάτων που επιθυμεί να εμφανίζονται ανά σελίδα μετά από μια αναζήτηση.

This cookie stores the preferences and other information of the user. These include, in particular, the preferred language, the number of search results to be displayed on the page, and the decision whether or not to activate Google's SafeSearch filter.

NID google.com

6 μήνες

6 months

Targeting/Advertising

HTTP cookie

Χρησιμοποιείται από την Google με σκοπό να συμβάλει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων σε προϊόντα της Google, όπως η Αναζήτηση Google. Αυτό το cookie περιέχει ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιεί η Google για να θυμάται τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες όπως π.χ. η γλώσσα.

The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember user’s preferences and other information, such as user’s preferred language (e.g. English), how many search results he wishes to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.

SEARCH_SAMESITE google.com Targeting / Advertising & Secutiry SameSite prevents the browser from sending the cookie along with cross-site requests. The main goal is mitigating the risk of cross-origin information leakage. It also provides some protection against cross-site request forgery attacks.
HSID google.com

2 χρόνια

2 years

Security

Αυτό το cookie περιέχει αρχεία με ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση του αναγνωριστικού του Λογαριασμού Google ενός χρήστη καθώς και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης.

This cookie contains digitally signed and encrypted records of a user’s Google account ID and most recent sign-in time.

CONSENT google.com

20 χρόνια

20 years

Targeting/Advertising

Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες για τις προτιμήσεις του χρήστη σε σελίδες που χρησιμοποιούν χάρτες της Google.

This cookie stores the preferences and other information of the user when viewing pages with Google maps on them. .

APISID google.com

2 χρόνια

2 years

Targeting/Advertising

Χρησιμοποιείται από την Google με σκοπό να συμβάλει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων σε προϊόντα της Google, όπως η Αναζήτηση Google. Αυτό το cookie περιέχει ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιεί η Google για να θυμάται τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες όπως π.χ. η γλώσσα.

The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.

CGIC google.com

6 μήνες

6 months

Marketing

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από τη Google για να αποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη και πληροφορίες όταν βλέπει σελίδες που περιέχουν χάρτες της Google.

This cookie is used by Google to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them.

DV google.com Session (Με τη λήξη της περιόδου περιήγησης) Marketing

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από τη Google για να αποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη και πληροφορίες όταν βλέπει σελίδες που περιέχουν χάρτες της Google.

This cookie is used by Google to store user preferences and information when viewing pages with Google maps on them.

AID google.com

18 μήνες

18 months

Targeting/Advertising

Είναι από τα cookies διαφήμισης που χρησιμοποιούνται από τη Google σε ιστότοπους εκτός Google για την εμφάνιση πιο σχετικών με τον χρήστη διαφημίσεων.

It is one of the cookies used by Google for advertising across the web (apart from Google properties) to show users more relevant ads.

ANID google.com

4 μήνες

4 months

Targeting/Advertising

Είναι από τα cookies διαφήμισης που χρησιμοποιούνται από τη Google σε ιστότοπους εκτός Google.

It is one of the cookies used by Google for advertising across the web (apart from Google properties).

1P_JAR google.com

1 μήνας

1 month

Targeting/Advertising

Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το πώς ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα καθώς και ποιες διαφημίσεις μπορεί να έχει δει πριν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη σελίδα.

This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.

IDE doubkeclik.net

1 χρόνος

1 year

Marketing

HTTP Cookie

Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για να αποθηκεύσει και να αναφέρει τις ενέργειες του χρήστη της ιστοσελίδας μετά από την προβολή ή το click σε μία από τις διαφημίσεις με σκοπό να μετρήσει την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και την προβολή κατάλληλων διαφημίσεων στον χρήστη.

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

DSID doubkeclik.net 10 days from settings or update

Strictly Necessary

Χρησιμοποιείται από τη Google DoubleClick για να αποθηκεύσει και να αναφέρει τις ενέργειες του χρήστη της ιστοσελίδας με σκοπό να μετρήσει την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και την προβολή κατάλληλων διαφημίσεων στον συγκεκριμένο χρήστη.

It is publicity cookie used to improve advertising. Usually used to target publicity according to contents that are relevant for a user, improve performance reports of the campaign and avoid showing advertisements that the user has already seen

r/collect doubleclick.net Session

Marketing

Pixel tracker

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να στέλνει πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Παρακολουθεί τον χρήστη σχετικά με τις συσκευές και τα κανάλια του marketing.

This cookie is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. It tracks the visitor across devices and marketing channels.

Ο κατάλογος αυτός θα ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα ή με κάθε εν γένει προσθήκη.

Διαχείριση των Cookies

Μπορείτε να επιτρέψετε/να εμποδίζετε τη λήψη cookies ή να διαγράψετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης του Internet. Στη περίπτωση που δεν επιτρέπεται η χρήση των cookies στον browser σας είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες και η πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητική.

Ο παρών ιστοχώρος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (εφεξής: ΠΔΜ) αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε, εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ΠΔΜ.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία εδρεύει στην Κοζάνη, Περιοχή ΖΕΠ, τηλ.: 24610-52610, email:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η ΠΔΜ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος παρακολουθεί τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό 2016/679 και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Το email επικοινωνίας του είναι το εξής:

Βασικοί ορισμοί

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τι είναι δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τι είναι εκτελών την επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,

Τι είναι αποδέκτης

Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουνδεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τι είναι συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο της ΠΔΜ, αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και κατά τη συλλογή των διευθύνσεων e-mail, όπως και κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, παρά μόνο στη Γραμματεία για την επικοινωνία.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο έξι μηνών και τα στοιχεία επικοινωνίας, όταν το ζητήσει ο χρήστης που έχει κάνει εγγραφή στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 17 παρ. 3 στοιχ. β΄, 20 παρ. 3 και 23 Κανονισμού 2016/679),  μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΠΔΜ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: ή ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

Η Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων είναι διαθέσιμη σε μορφή docx

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας .

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε μία σύντομη περιήγηση - παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 03:00

Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής

Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Tακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη


1. Αντωνιάδης Γεώργιος
2. Ιωαννίδης Κυριάκος
3. Γιαννόπουλος Γρηγόριος
4. Γέρου Κωνσταντίνος
5. Θεοδουλίδης Νεοκλής
6. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
7. Ζήδρου – Γρηγοριάδου Αλίκη
8. Σαπαλίδης Σάββας
9. Κανδύλη – Μυκωνιάτη Αγνή

1. Κάτανας Ηλίας
2. Χριστοφορίδης Γεώργιος
3. Θεοδώρου Θεόδωρος
4. Βάσος Πασχάλης
5. Στεργιούλης Παναγιώτης
6. Μουμουλίδης Θεμιστοκλής
7. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 03:00

Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος: Καρυπίδης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος: Κεχαγιάς Φώτιος

Τακτικά Μέλη
 
 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

 

Διαβάστε την αρ. απόφαση 223 /14 για την Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΕκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 03:00

Περιφερειακό Συμβούλιο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.   Φλώρινας Στέφανος Μπίρος
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Καστοριάς Σωτήριος Αδαμόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Μαρία Καρυπίδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Παύλος Τσότσος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Δημήτριος (Τάκης) Καρακασίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Φώτιος Κεχαγιάς

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Σταύρος Γιαννακίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Κυριάκος Ιωαννίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Νεοκλής Θεοδουλίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ματθαίος (Μάκης) Καλαϊτζόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Παναγιώτης Στεργιούλης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Σταύρος Καμπουρίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ηλίας Κάτανας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Κωτσίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Χριστοφορίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Θεοφύλακτος Ζυμπίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Κωνσταντίνος Γέρου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Κωνσταντίνος Καναβός

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Αντώνιος Δασκαλόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Ελισσάβετ Παναγιωτίδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Γεώργιος Αντωνιάδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Αμαλία Κούσκουρα

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Θεόδωρος Θεοδώρου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Πασχάλης Βάσσος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Παναγιώτης Κώττας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Γρηγόριος Γιαννόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ρούσης Αλεξανδρής

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Δακής

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ιωάννης Σόκουτης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Δημήτριος Σαββόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Σωτήριος Βόσδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Γιάννης Γιάτσιος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Σβώλης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Μαργαρίτης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Ιωάννης Κιοσές

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Αλίκη Ζήδρου-Γρηγοριάδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Θεμιστοκλής Μουμουλίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Σάββας Σαπαλίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Αγνή Κανδύλη-Μυκωνιάτη

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ιωάννης Βήττας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Καραντζίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Νικόλαος Κουρκούτας
Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 03:00

Στέφανος Μπίρος

mpiros

Γεννήθηκε στις 11/11/1959 στο Νεοχωράκι Φλώρινας και κατοικεί στο Αρμενοχώρι Φλώρινας.

Είναι παντρεμένος με την Μαρία και έχουν 3 παιδιά, τη Φλώρα, τον Ιωάννη και τον Άγγελο.

Είναι απόφοιτος της δημόσιας τεχνικής σχολής εργοδηγών ηλεκτρολόγων.

Από το 1986 είναι υπάλληλος τη ΔΕΗ ως τεχνίτης ηλεκτρολόγος στα ορυχεία νότιο πεδίο και ορυχείο Αμυνταίου απ' όπου μετατέθηκε στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης

Διετέλεσε μέλος της νομαρχιακής επιτροπής του Π.Α.Σ.Ο.Κ

Ήταν οργανωτικός γραμματέας στο σωματείο εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος, ιδρυτικό μέλος του σωματίου Λυγκηστίς όπου διατέλεσε πρόεδρος και γραμματέας. Από τον Νοέμβριο του 2009 έως και σήμερα είναι πρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο Φλώρινας.

Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις κινητοποιήσεις που αφορούν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και για προβλήματα που αφορούν την Π.Ε Φλώρινας (τραίνο, πετρέλαιο θέρμανσης, πανεπιστήμια, στρατός).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ: 6972301620

Εmail :

Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 03:00

Παναγιώτης Πλακεντάς

plakentas

Ο Παναγιώτης Πλακεντάς γεννήθηκε και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός (Τ.Ε.) στο Α.Τ.Ε.Ι. Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Έχει κατά σειρά διατελέσει:

 • Δημοτικός Σύμβουλος Πτολεμαΐδας (2003-2006)
 • Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης (2007-2010)
 • Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας (2011-2014)
 • Την διετία 2011-2012 εκλέγεται ο πρώτος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Είναι αιρετό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες.

Επίσης είναι μέλος του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας "Η Μικρά Ασία" καθώς και του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας. Είναι παντρεμένος με την Έλλη Φιλάκη (Υπάλληλος Δ.Ε.Η.) με την οποία έχουν ένα γιο τον Νίκο.

Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 03:00

Σωτήριος Αδαμόπουλος

adamopoulos

Γεννήθηκε στον Βράχο Καστοριάς το 1962 και κατοικεί στην Καστοριά.

Είναι παντρεμένος με την Αισθητικό Μαργαρίτα Γκόγκου (καταγωγής από την Κλεισούρα Καστοριάς)

Έχει δύο κόρες, 5 και 10 ετών αντίστοιχα.

Σπουδές

Αποφοίτησε από το Λύκειο Καστοριάς το 1980

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και παράλληλα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πήρε τον τίτλο της ειδικότητας της Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης το 1996.

Απόφοιτος της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού του στρατού.

Απόφοιτος της Σχολής Ειδικών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επάγγελμα

Εργάζεται ως Ιδιώτης Ιατρός με ειδικότητα Καρδιολόγου σε ιδιόκτητο Ιατρείο στην Καστοριά επί της οδού Γράμμου 9.

Διετέλεσε

 • Διοικητής του 21ου Λόχου Υγειονομικού της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή και Διευθυντής Σταθμού Επανακτησίμων (1990-1991).
 • Ιατρός του ΙΚΑ Κομοτηνής (παράλληλα με τις στρατιωτικές αρμοδιότητες) (1990-1991).
 • Διευθυντής Σταθμού Επανακτησίμων του 80 Τάγματος Υγειονομικού στην Κω (1996-1997).
 • Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του 403 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κοζάνης (1997-2002)
 • Διευθυντής Υγειονομικού της 1ης Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως στην Κοζάνη (2002).
 • Διοικητής του νεοιδρυθέντος 223 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (223 ΚΙΧΝΕ) στην Κοζάνη (2004-2008).
 • Υπεύθυνος Καρδιολογικού τμήματος της Γενικής κλινικής «Ζωοδόχος Πηγή – EUROMEDICA».
 • Αποστρατεία το 2008 με τον βαθμό του Συνταγματάρχη.
 • Ιδιωτικό Καρδιολογικό Ιατρείο στην πόλη της Κοζάνης επί 13 έτη (1997-2008) και στην Καστοριά (2008 – σήμερα)

Μέλος

 • Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς
 • Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
 • Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
 • Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας

Δραστηριότητα

 • Συμμετοχή και Ανακοινώσεις σε πολλά Ιατρικά Συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Πρώην Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Γόνων Βράχου
 • Υποψήφιος Βουλευτής με τον Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας το 2012

Διακρίσεις

 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ' Τάξεως (2001)
 • Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (2007)

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2467086700, 6944421647

email:

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).