Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της, αλλά και εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, συνεχίζοντας τις εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές της δραστηριότητες, διοργανώνει ταχύρυθμο Επιμορφωτικό Σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών με τίτλο: «Αποτελεσματική Διοίκηση και Επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον», για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16. 

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα  απευθύνεται (κυρίως) σε Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές με βασικό σκοπό τη βελτίωση γνώσεων και την ενίσχυση δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών σε θέματα: Ηγεσίας, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τεχνικών Επικοινωνίας, Ομαδικής Συνεργασίας, Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Συγκρούσεων - Αντιπαραθέσεων σε επαγγελματικό επίπεδο (σχολικό περιβάλλον), προκειμένου να επιτευχθεί o συμπεριφορικός μετασχηματισμός τους και να καταστούν ικανοί/ές να: 

Ηγούνται (Διοικούν - Διευθύνουν), επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο στο σχολικό περιβάλλον (μαθητές - συνάδελφοι - προϊστάμενοι -υφιστάμενοι) όσο και στο αντίστοιχο εξωτερικό περιβάλλον (γονείς - πολίτες ή και εκπρόσωποι άλλων κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών), 

Διαχειρίζονται εποικοδομητικά καταστάσεις κρίσεων ή άλλες έκτακτες καταστάσεις που αναδύονται εντός του σχολικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και να μπορούν να μετατρέπουν τις συγκρούσεις σε δημιουργικές αντιπαραθέσεις προς όφελος της σχολικής κοινότητας. 

Θεματικές ενότητες:

1.Αποτελεσματική Ηγεσία στο σχολικό περιβάλλον

2.Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού

3.Επικοινωνία και Ομαδική συνεργασία στο εργασιακό περιβάλλον

4.Ενσυναίσθηση - Συναισθηματική νοημοσύνη

5.Είδη και τρόποι διαχείρισης κρίσεων στην εργασία

6.Τεχνικές διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Κωνσταντίνος Α. Παπανικολάου, Σύμβουλος Επικοινωνίας-Παιδαγωγός.

Ανδρέας Φιλιππόπουλος, Επικοινωνιολόγος- Παιδαγωγός

Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου, Επίκουρος καθηγητής Επικοινωνίας – ΤΕΙ Κεντρικής μακεδονίας

Μήτσιου Γλυκερία, Στέλεχος της Εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος οι συμμετεχόντες/ουσες εκτός από τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων θα αποκτήσουν -μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων- την ευχέρεια να μπορούν να αναθεωρήσουν καθεστηκυίες νοοτροπίες και πρακτικές διοίκησης που έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.

Σε δεύτερο επίπεδο θα επιτευχθεί η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που θα δημιουργούν κίνητρα για μια αποτελεσματικότερη οργανωσιακή απόδοση, μέσω της ενθάρρυνσης για την ανάληψη πρωτοβουλιών, σε πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων επί τη βάση ενός συστήματος διοίκησης που να στηρίζεται στις αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου παρέχεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Διάρκεια Υλοποίησης του Προγράμματος: Το επιμορφωτικό  Πρόγραμμα «Αποτελεσματική Διοίκηση και Επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον» έχει διάρκεια 35 ωρών (70% δια ζώσης διδασκαλίας και 30% βιωματικές ασκήσεις, υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση τους στο Συνέδριο της Εκπαίδευσης που έχει προγραμματισεί για το τέλος Ιανουαρίου 2016 με τη λήξη του προγράμματος.

Τόπος Διεξαγωγής:  ΚΟΖΑΝΗ

Οικονομικό κόστος: 80 Ευρώ (προκαταβολή 50 Ευρώ)

Πληροφορίες: Παπαγιαννίδης Ιωάννης  τηλ 6947126075


ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-9-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

202/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης
  2.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή Παραίτησης Μελών Οικονομικής Επιτροπής

203/15 Το Π.Σ. αποδέχτηκε τις παραιτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

   3.

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Τακτικού και Αναπληρωματικών μελών της Συμπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή

204/15

Το ΠΣ αντικατάστησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

   4.

 Ημερήσιας Διάταξης

Άδεια Eγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Υποδομών του Έργου «Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Στερεών Αστικών Αποβλήτων»

205/15 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την άρση αποδοχής μη υπογραφής της άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού των υποδομών του έργου

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος  Δημοπράτησης του Έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 48.600.592,00.

206/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

6.

Εκτός ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για Διακοπή Συνεδρίασης

207/15 Τι Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή της Συνεδρίασης

7.

Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

208/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 12η τροποποίηση

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός του Ρέματος «ΣΟΥΛΟΥ (Νότια περιφ.τάφρος)» Προϋπολογισμού 41.085,38 € (με Φ.Π.Α.).

209/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Εξαγοράς Οικοπέδου, Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και Ορισμός δύο Περιφερειακών Συμβούλων για τη Συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του Άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 περί Έκτιμλησεως της Αξίας Οικοπέδου Ιδιοκτησίας Παπασυμεών Χριστοφόρου στο Σισάνι του Δήμου Βοΐου, για τις Ανάγκες του Έργου «Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 Στρεμμάτων με Τροφοδοσία από Αντλιοστάσιο Νέου Φράγματος».

210/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξαγορά οικοπέδου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και ορίζει δύο περιφερειακούς συμβούλους για την συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδου

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Tρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015», Προϋπολογισμού : 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

211/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός Τάφρων από Φερτά Υλικά, λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων στο Δρόμο Βελβεντό-Παλαιογράτσανο-Καταφύγι», Προϋπολογισμού : 13.725,08 € (με Φ.Π.Α.).

212/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Yποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας Δρόμων και Κόμβων νέου Οικισμού Ποντοκώμης»

213/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή Πρότασης στο Ε.Α.Π.

13.

Ημερήσιας Διάταξης

5η Έγκριση Eισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

214/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων – Φθορών στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  100.000,00 € , με το Φ.Π.Α.

215/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου «Επισκευή – συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»

216/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση-Διόρθωση της με αρ 113/2014 Απόφασης του Π.Σ. περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του  Δήμου Γρεβενών για την Εκτέλεση του Έργου «Αποκατάσταση της Γέφυρας του Σπανού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών».

217/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της απόφασης περι σύναψης προγραμματικής

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για τη Δημιουργία Κόμβου στη Θέση «Πατώματα» Δήμου Γρεβενών, επί της Ε.Ο. Γρεβενών – Καλαμπάκας

218/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

  18.

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάθεση Προτάσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς προς Έγκριση στο Πλαίσιο του Έτους Ελλάδας στη Ρωσία 2016

219/15 Αποσύρρεται

Κοζάνη  5/10/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 του άρθρου 5 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίες 2001/42/ΕΚ ανακοινώνεται ότι έχει σταλεί στη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περ.Δυτ.Μακεδονίας από τη Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΑΠΕΝ, αρνητική απόφαση ως προς την απαίτηση τήρησης της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) για την τροποποίηση (επέκταση) της λατομικής ζώνης στην περιοχή «Μλέκατς», όπως περιγράφεται στο σχετικό Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου αυτής. Η συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006, δεν αίρει οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Ν.4014/2011 και των εφαρμοστικών του Αποφάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν, για την υποβολή σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων που θα προκύψουν από ην εφαρμογή του σχεδίου του θέματος.

       Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περ.Δυτ.Μακεδονίας, στο τηλ. 2461052640, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

      Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας.

Η  Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

 

Τσιάλτα Χρυσούλα

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/05-10-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε .ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1634/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Π.Δ.Μ.

1635/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ   ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ   ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

1636/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» ΤΟΥ «ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ   ΕΛΙΜΙΩΤΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1637/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΡΑ-ΜΕΓΑΛΑ Η Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ   Π.Δ.Μ.- Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

1638/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Ε .ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1639/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση δαπανησ για την   διαθεση ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ για ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ στην αθηνα του   κεκ αμεα κοζανησ «ΕΙΔΙΚΟ εργαστηρι»

1640/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ   38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1641/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ 16η & 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1642/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 16η & 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1643/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί της ένστασης   της εταιρείας SYSTEM Α.Ε. για την «Προμήθεια   εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ.

1644/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ   ΕΝΣΤΑΣΗΣ & Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί της   ένστασης της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού της   δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Β΄ ΦΑΣΗ»   Π.Ε. Γρεβενών

1645/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ & Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού   παραλαβής ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών   σφαιριδίων Π.Δ.Μ.

1646/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ Η   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ του   διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού, περιόδου   2015-2016, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1647/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, Η   ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΜΗΣΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης   και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου»,   προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

1648/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής   διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Κ.   Αρμενοχωρίου», Π.Ε. Φλώρινας

1649/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών του   διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση – Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων» Π.Ε.   Φλώρινας

1650/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης ανάθεσης   του έργου: «Ολοκλήρωση εξωτερικών αγωγών ύδρευσης Πρασίνου» Π.Ε. Φλώρινας

1651/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 557/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών   διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Ακρίτα Π.Ε. Φλώρινας»

1652/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Νο 17   του Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση «Προμήθειας Η/Υ,   προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος   2015»

1653/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από   18-09-2015 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με   σύντμηση προθεσμιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ), για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων άλατος αποχιονισμού για τις   ανάγκες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για την χειμερινή   περίοδο 2015-2016

1654/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και   κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου   για το έργο «Επέκταση πρανούς της οδού Δυτ. Εορδαίας από Χ.Θ. 9+1000 έως Χ.Θ.   9+400» Π.Ε. Κοζάνης

1655/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας   ανάθεσης ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής   φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας   έτους 2015

1656/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ   3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας   ανάθεσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ηλεκτρολογικών και λοιπών υλικών για   τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015

1657/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας   ανάθεσης ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών   εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015

1658/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση του έργου:   «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού Δικτύου Π.Δ. Μ., Καθαρισμός τεχνικών και   λοιπών στοιχείων Απορροής Υδάτων – Εργα Ορεινής & Πεδινής Υδρονομίας –   ΕΡγα Αντιμετώπισης Χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς

1659/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ   ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας   ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας   καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα έτη 2015-2016   για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της   διακήρυξης

1660/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού   διαπραγμάτευσης για όσα δρομολόγια δεν αναδείχθηκε μειοδότης ύστερα από τον   ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 8/2015) για την ανάθεση   υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το   σχολικό έτος 2015-2016

1661/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας   πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 80.000 κιλών Χαλαζιακής Άμμου,   προϋπολογισμού 24.6000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) Π.Ε. Κοζάνης

1662/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και   ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών   επαρχιακού δικτύου Κομνηνά – Πύργοι», προϋπολογισμού 43.000,00 € (με Φ.Π.Α.)   Π.Ε. Κοζάνης

1663/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθηση στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι»   Π.Ε. Κοζάνης

1664/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση μαγνητικού   τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

1665/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου: « Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο: «Εσωτερικό και   εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης

1666/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης

1667/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου; «Φωτεινή σηματοδότηση Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού   Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης

1668/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί   αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

1669/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών

1670/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης   παράτασης προθεσμίας (Οριακής προθεσμίας) για την κατασκευή του έργου:   «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς»   Π.Ε. Καστοριάς

1671/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 3ης   παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση   ποταμού Αλιάκμονα στην Περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Σ128) Ν.   Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς

1672/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου   Π.Ε. Καστοριάς (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς

1673/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 3ης   παράτασης προθεσμίας (εντός της οριακής προθεσμίας) χωρίς αίτηση του αναδόχου   για την κατασκευή του υποέργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» Π.Ε.   Καστοριάς

1674/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και   κατανομής ποσού 26.671,20 € του προγράμματος Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης για την   πληρωμή διαφόρων έργων

1675/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και   κατανομής ποσού 205.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 ως 1η   κατανομή μηνός Σεπτεμβρίου 2015 για την πληρωμή διαφόρων έργων

1676/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και   κατανομής ποσού 140.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 ως 1η   κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. μηνός Σεπτεμβρίου 2015

1677/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για   γνωμοδότηση και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1678/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός   δικηγόρου

1679/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός   δικηγόρου

1680/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) της παράτασης   εκτέλεσης των δρομολογίων, β) της παράτασης δρομολογίων, με τροποποιήσεις   λόγω αλλαγής των δεδομένων μεταφοράς, από τους αναδόχους των οποίων οι   συμβάσεις ήταν σε ισχύ στις 30-6-20145, λόφων μη υποβολής προσφορών στον   διαγωνισμό της 24/8/2015 για την μεταφορά   μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης   Π.Ε. Φλώρινας κατ ά το σχολικό έτος 2015-2016 γ) της τροποποίησης   εκτέλεσης των δρομολογίων από τους αναδόχους που πρόεκυψαν από το διαγωνισμό   της 24-8-2015, λόγω αλλαγής των δεδομένων μεταφοράς όπως εμφανίζονται στα νέα   αιτήματα των σχολείων δ) της ακύρωσης των δρομολογίων από τους αναδόχους που   προέκυψαν από το διαγωνισμό της 24-8-2015

1681/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης ΧΕΠ και   ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας – τελών μεταβίβασης   –ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 της Π.Ε. Γρεβενών

1682/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ   106035 της Π.Ε. Κοζάνης

1683/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Ψαριού   2015»

1684/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   διάθεση ενός βιντεοπροβολέα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Π.Ε.   Κοζάνης

1685/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα στο   Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο

1686/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην 4ο Εορδαϊκό Ημιμαραθωνίο αγώνα   δρόμου, που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας

1687/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   προμήθεια θερμοΫδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

1688/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

1689/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   προμήθεια υλικών για υλικών για τις   ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

1690/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
58

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   προμήθεια υλικών για υλικών για τις   ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

1691/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο   «Καθαρισμό της αντιπυρικής ζώνης πέριξ του Καταφυγίου και πρόσβαση στο   Χιονοδρομικό Κέντρο» Π.Ε. Κοζάνης

1692/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο   «Αντιπλημμυρική προστασία διαμερισμάτων Εράτυρας, Καλονερίου από τον ποταμό   Μύριχο»

1693/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο   «Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Καραγιαννίων»

1694/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε.   Καστοριάς

1695/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.   Καστοριάς

1696/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1, 8

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΕΩΣ 7 ΚΑΙ 9 ΕΩΣ 10

64

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1697/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση   πίστωσης πορού 1.230,00 €, για τις ανάγκες της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης   του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και   Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης

1698/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης  

1699/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1700/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
68

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   προμήθεια αδειών χρήσης αντιϊκού προγράμματος

1701/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΙΩΝ   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΡΟΩΝ
69

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   περίφραξη χώρου Κήπου πίσω από την Ψυχιατρική κλινική ΤΟΥ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

1702/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
70

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1703/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πραγματοποίησης της   δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην   εκδήλωση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου στις 31 Οκτωβρίου

1704/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
72

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανΗΣ και διάθεση   πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

1705/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
73

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανΗΣ Π.Ε.   Φλώρινας

1706/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση   πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

1707/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
75

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση   πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

1708/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
76

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανΗΣ έργΟΥ   Π.Ε. Γρεβενών

1709/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
77

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών   Π.Ε. Γρεβενών

1710/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
78

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών   έργων Π.Ε. Γρεβενών

1711/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας   μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

1712/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
80

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης συνάντησης   χορωδιών την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 στα πλαίσια του εορτασμού των   Ελευθερίων της Πτολεμαΐδας, που διοργανώνει ο Σύλλογος Τροβαδούρων της πόλης

1713/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
81

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας   μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.

1714/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης   για το έργο «Παρεμβάσεις στο Γεωπάρκο ΄΄Μπουχάρια΄΄ λόγω πλημμυρικών   φαινομένων στο Μικρόβαλτο Κοζάνης»

1715/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
83

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης   για αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό   δρόμο Κοζάνης Αιανής (Τ.Κ. Κερασιάς)

1716/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
84

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του 11ου   Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών χορών, που διοργανώνει η Παμποντιακή   Ομοσπονδίας Ελλάδος

1717/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
85

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών   διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών – αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο   Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε. Φλώρινας

1718/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 08/10/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε σήμερα το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Σταύρος Γιαννακίδης, συζητώντας τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Τα αποτελέσματα των ωφελούμενων από το παραπάνω πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στις αρχές τις ερχόμενης εβδομάδας με τους κωδικούς εφαρμογής του Προγράμματος και αν όλα κυλήσουν ομαλά η 1η Φάση από τις διανομές των Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης θα διανεμηθούν τον Δεκέμβριο.

Οι πιστώσεις στις Κοινωνικές Συμπράξεις σύμφωνα με το Υπουργείο θα καταβληθούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αναμένονται μαζί με τα αποτελέσματα των ωφελούμενων (θα υπάρξει διαδικασία ενστάσεων με αιτιολογία της απόρριψης και οδηγίες), η Διακήρυξη, ο αριθμός των Προϊόντων (Τρόφιμα – Είδη Πρώτης Ανάγκης) με τις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος και το διαθέσιμο χρηματικό ποσό που θα αφορά στο υπόλοιπο του 2015 και για τις προμήθειες του 2016.

Οι προμήθειες των προϊόντων τόσο του συγκεκριμένου προγράμματος όσο και των υπολοίπων που θα υλοποιηθούν, σχεδιάζεται να πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Κοινωνικές Συμπράξεις έτσι ώστε να τονωθούν οι Τοπικές Αγορές.

Ήδη έχουν διανεμηθεί ροδάκινα μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων σε ωφελούμενους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα ακολουθήσουν και άλλα οπωροκηπευτικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να μην καταλήξουν σε χωματερές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι από τις πρώτες Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα στην οργάνωση και συντονισμό αυτού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και Επικεφαλής Εταίρος (από τις ελάχιστες στην Ελλάδα) και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι με τις δομές τους και οι Μητροπόλεις (Εκκλησία) μαζί με τους Συλλόγους, τους Φορείς, ΜΚΟ και τους ΑΜΕΑ της Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Υπουργείο, συζητήθηκε επίσης η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα του Υποσιτισμού Μαθητών – Παιδική Φτώχεια (και των Οικογενειών τους), το οποίο υλοποιείται με ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής και το οποίο θα απορροφήσει και όσους από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν κριθεί Δικαιούχοι – Ωφελούμενοι, έχουν μείνει από έξω δηλαδή, είτε έχουν αποκλειστεί λόγω κριτηρίων ή δεν κατάφεραν να υποβάλλουν Αίτηση λόγω άγνοιας ή δεν πρόλαβαν στο Εθνικό Πρόγραμμα της Ανθρωπιστικής Κρίσης και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Επισιτιστικής του ΤΕΒΑ).

Η παραπάνω πρωτοβουλία θα ενισχύσει τον σχεδιασμό και την δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον να υλοποιήσει πρόγραμμα σίτισης (Σχολικά Γεύματα) για τα παιδιά και τους μαθητές για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, όπως επίσης και επέκταση της Κάρτας Σίτισης και του Προγράμματος Παροχής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλη την Ελλάδα προς τους πολίτες και τους ωφελούμενους για παροχές σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης – προϊόντα καθαρισμού, κοινωνικά φροντιστήρια, Μονάδες Ψυχολογικής Στήριξης και διεύρυνση με Κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης και Κάρτας Υγείας για τους Ανασφάλιστους.

Τέλος συζητήθηκε να ερευνηθούν με την βοήθεια του Υπουργείου και άλλα Προγράμματα Εθνικά, Ευρωπαϊκά – ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, για να ενταχθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και για άλλα θέματα που μπορούν να βοηθήσουν την Δυτική Μακεδονία.

Αύριο Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τον Αρμόδιο Υφυπουργό για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξη Χαρίτση, για τα Έργα του ΕΣΠΑ στην Δυτική Μακεδονία, στην οποία θα παρευρίσκονται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Γιαννακίδης Σταύρος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Αρμόδια Αντιπεριφέρεια Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κάνει προσπάθειες και ενέργειες έτσι ώστε κανένας Πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας να μην αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης.

Τη διαβεβαίωση της ΔΕΗ για χρήση των υπό επίταξη εκτάσεων 1.100 στρεμμάτων σε Ποντοκώμη και Μαυροπηγή από πλευράς ορυχείου σε κάθε περίπτωση μετά τη σχετική εκδίκαση της απαλλοτρίωσης από τα αρμόδια δικαστήρια, έλαβε εγγράφως, μετά από παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης και αφού είχε προηγηθεί σύσκεψη με τους ενδιαφερόμενους.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διευθύντρια Ορυχείων Όλγα Κουρίδου ενημέρωσε με έγγραφό της τον Περιφερειάρχη, μεταξύ άλλων, ότι  “η ολοκλήρωση των διαδικασιών επίταξης των εκτάσεων προβλέπεται με το πλέον αισιόδοξο σενάριο περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Συνεπώς, η χρήση από πλευράς ορυχείου των εκτάσεων προβλέπεται σε κάθε περίπτωση μετά τη σχετική εκδίκαση της απαλλοτρίωσης από τα αρμόδια δικαστήρια”.

Να σημειωθεί ότι η εκδίκαση της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ1, 11.000 στρεμμάτων, έχει οριστεί για τις 2.12.2015.

Διαβάδστε το έγγραφο της Δ/νσης έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων για το θέμα

Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2015 03:00

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός  κυρίως  από τις  μεσημβρινές  ώρες της  Τετάρτης 07-10-2015.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ τα φαινόμενα μπορεί κατά τόπους να είναι έντονα.  

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 11-22 βαθμούς Κελσίου

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα:

 • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
 • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
 • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.
 • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου  κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και τους δήμους της Περιφέρειας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για μέτρα αυτοπροστασίας από  έντονα καιρικά φαινόμενα   και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.pdm.gov.gr.

Παρασκευή, 02 Οκτώβριος 2015 03:00

Επιτηρητές Εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2015

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να μας αποστείλουν καταστάσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν στην Κοζάνη,  το Σάββατο στις 7 Νοεμβρίου 2015. Θα παρακαλούσαμε αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του πανελλήνιου χαρακτήρα των εξετάσεων και το μεγάλο αριθμό επιτηρητών που απαιτούνται να ενισχύσουν το έργο  μας και να  αποστείλουν τις καταστάσεις το συντομότερο δυνατό.

Ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης  Κοζάνης

 

Δρ. Σαββιλωτίδης Κοσμάς

ΦΥΣΙΚΟΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Ομίλου “ΞΥΝΗ”, ο οποίος προσφέρει 7 υποτροφίες: (α) ενισχύοντας το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας, (β) στοχεύοντας να δώσει πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για σπουδές και (γ) απαλείφοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά από Τετάρτη 07.10.2015 έως Παρασκευή 16.10.2015.

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρέχεται:

 • Μία (1) πλήρης – διετής – υποτροφία στο Ι. ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.
 • Μία (1) πλήρης – τριετής – υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων.
 • Πέντε (5) πλήρεις – ετήσιες – υποτροφίες στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι.

Η έντυπη αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων χορηγούνται από τα γραφεία της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από τα Τμήματα των Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:

1.Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού - έδρα

Δημοκρατίας 27, 2ος όροφος, γρ. 5, 6α & 12, 501 31 Κοζάνη

τηλ. επικοινωνίας: 2461351146, 2461351459, 2461351191

2.Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών, Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα, 511 00 Γρεβενά

τηλ. επικοινωνίας: 24623 53232

3.Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά

τηλ. επικοινωνίας: 24673 50312, 50274

4.Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, Διοικητήριο, 531 00 Φλώρινα

τηλ. επικοινωνίας: 23853 50460

και υπάρχουν αναρτημένα τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσο και στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων (www.pdm.gov.gr, www.grevena.gov.gr, www.κastoria.gr, www.kozani.gr, www.florina.gr ).

H πρωτότυπη αίτηση, (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

2.Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας

3.Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικονομικό έτος 2015)

4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (κάρτα ανεργίας του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρχει, ανεργία γονέα, πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 16.10.2015 στα γραφεία της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα) και στα γραφεία των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Αιτήσεις που θα φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή (σκαναρισμένες) και δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

(για όλη την Περιφέρεια)

(για Γρεβενά)

(για Καστοριά)

(για Φλώρινα)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς:

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα), 2461351146, 2461351459, 2461351191

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών, 24623 53232

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, 24673 50312, 50274

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, 23853 50460

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών :

 • ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Αθήνας: Πατησίων 31, τηλέφωνο 210 5279500
 • ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Πειραιά: Φίλωνος 39, τηλέφωνο 210 4120714
 • ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, τηλ. 210 9640117
 • ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, τηλ. 2310 552406
 • Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600
 • Μediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατίας 2-4, 2310 287779
 • www.iek-xini.edu.gr, www.medcollege.edu.gr, www.keasxini.edu.gr

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).