Διαβάστε εδώ τη πρόσκληση

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επτά (7) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε σχέση με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική απαίτηση της ύπαρξης Floppydisk 1.44’’  δεν είναι απαραίτητο να πληρούται. Όσοι από τους υποψήφιους καταθέσουν προσφορά για τα είδη χωρίς την ανωτέρω Τεχνική απαίτηση η προσφορά τους θα γίνει δεκτή και θα αξιολογηθεί κανονικά

Σελίδα 4 από 32