Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», (CPV- 34521000) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η προμήθεια προβλέπει την αγορά πλωτού πολυμηχανήματος για τη διαχείριση της υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνων) που θα επιχειρεί εντός της λίμνης Καστοριάς το οποίο κατά την παραλαβή του θα φέρει ανεστραμμένο κάδο εκσκαφής στον υδραυλικό βραχίονα που θα διαθέτει και ο οποίος θα έχει την υποδομή να δεχθεί σε μελλοντικό χρόνο διάφορες κεφαλές εργασίας (δαγκάνα, αχιβάδα, αντλία αναρρόφησης, κ.τ.λ.).

Οι βασικές λειτουργίες του θα είναι:

 • Η κοπή και η εκρίζωση καλαμώνων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης καλαμώνων – χλωρίδας για τη λίμνη Καστοριάς.
 • Η περισυλλογή και ο τεμαχισμός των κομμένων στελεχών των καλαμώνων.
 • Η περισυλλογή και η απομάκρυνση επιπλεόντων από την επιφάνεια της λίμνης (φυτοπλακτόν, σκουπιδιών, κτλ).

Το προμηθευόμενο πολυμηχάνημα θα παραδοθεί σε σημείο της λίμνης Καστοριάς που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή, δοκιμασμένο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 2. Οι συνεταιρισμοί αλλά και οι
 3. ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

                Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

                Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, μετά από προθεσμία 40 ημερών, ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

                Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής ανάρτησης της Προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και χρήσης κάθε άλλου πρόσφορου μέσου δημοσιοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ
Ανάρτηση στη διαδικτυκή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ

10/06/2015

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών

13/07/2015 και ώρα 09:00

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής   Προσφορών

20/07/2015 και ώρα 15:00

                Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας θα είναι πέντε (5) μήνες.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (επίσημη ιστοσελίδα) (www.kastoria.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή υπηρεσίες της Π.Ε. - Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.

Στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές δύναται να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού εφόσον αυτές ζητηθούν εγκαίρως. Η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού υποχρεούται να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων που θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα που υποβάλλονται ετεροχρονισμένα δεν διεκπεραιώνονται.

Γλώσσα: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όσα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 120 ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγυήσεις: Εγγύηση Συμμετοχής η οποία αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι σε 5.691,06 ευρώ.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Χορήγηση προκαταβολής: χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 45% του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου.

Έγκριση αποτελέσματος: Με την έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο για το φορέα όργανο (οικονομική επιτροπή) μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης.

Το έργο χρηματοδοτείται 15 % από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται με 85% από το ΕΣΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 8/2015, με ημερομηνία αποσφράγισης στις 24/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Προϋπολογισμός (συνολικός): 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία αποστολής – δημοσίευσης της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 09/06/2015 ημέρα Τρίτη.

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ : στις 12/06/2015 ημέρα Παρασκευή τεύχος Δ.Δ.Τ..

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο στις 11/06/2015 ημέρα Πέμπτη.

Καταχωρήθηκε επίσης η περίληψη της Διακήρυξης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.kastoria.gr στο διαδικτυακό χώρο της οικείας Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 534/2015 (Α.Δ.Α ΩΠ7Κ7ΛΨ-ΝΕ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια Ηχόμετρου, Βαθμονομητή & Ηχητικής πηγής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατόπιν έρευνας αγοράς. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 19/05/2015 ημέρα Τρίτη στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο ανάθεσηςείναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των ειδών που ανταποκρίνονται με τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασίασυνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51119 (Fax 24610 47218) αρμόδια υπάλληλος Τσαμπούρη Αναστασία. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Κοζάνης.

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγος

Συνημμένα: Τεχνικές Προδιαγραφές του είδους.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ

Ψηφιακό, πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Περιοχή μετρήσεων: 30-130 db(Α).

Καταγραφή: Hold, Pause, Play.

Δυνατότητα αποθήκευσης μέγιστης / ελάχιστης τιμής μέτρησης.

Απόκριση: όλες οι τιμές με fast, slowκαι impulse.

Μνήμη: 2 ΜΒ.

Ακρίβεια: +/- 1 db (A).

Πιστοποιητικό διακρίβωσης ή ακρίβειας από τον κατασκευαστή.

Θερμοκρασία λειτουργίας από – 15 έως + 40ο C.

Οδηγίες χρήσης και στα Ελληνικά.

Δυνατότητα απομόνωσης ήχου από θόρυβο βάθους.

Εύχρηστο ως προς τις διαστάσεις και το βάρος για χειρισμό από ένα άτομο.

Δυνατότητα βαθμονόμησης, όταν υπάρχει ενσωματωμένος βαθμονομητής και όταν αποτελεί ξεχωριστό όργανο.

Προστατευτικό από κακές καιρικές συνθήκες.

LCDοθόνη, φωτιζόμενη.

Ένδειξη μπαταρίας.

Ένδειξη βαθμονόμησης, όταν ο βαθμονομητής είναι ενσωματωμένος.

Διάρκεια μπαταρίας (20 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Αντοχή στην υγρασία (30% - 50% χωρίς συμπύκνωση).

Θήκη μεταφοράς από σκληρό υλικό για να προφυλάσσεται το όργανο.

Να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ELOT 869.

                                                                                             

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗΣ

Αν δεν υπάρχει στο ίδιο το ηχόμετρο ενσωματωμένος.

2 σημείων (94 dbκαι 114 db).

Με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.

Αυτονομία 48 ωρών.

Βάρος – διαστάσεις: εύχρηστο.

Πιστοποιητικό διακρίβωσης κατά ISO 9000 ή ENELOT.

Ακρίβεια: +/- 0,5 db.

ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ

Τόσης ισχύος (σε Watt) ώστε να έχει δυνατότητα παραγωγής ήχου και πάνω από 120 db.

Εύχρηστη χωρίς πολλαπλά συμπληρωματικά εξαρτήματα για τη λειτουργία της και με μικρό βάρος ώστε να μεταφέρεται και αν συνδέεται εύκολα από ένα άτομο.

Παραγωγή ροζ και λευκού θορύβου.

 

 Διευκρινήσεις:

(κατόπιν του αρίθμ. 28581/1120/12-3-2015 εγγράφου του Τμήματος  Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου)

 1. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά για το ηχόμετρο δεν κάνουμε αναφορά για πιστοποιητικό επιμόρφωσης, παρά μόνο  για πιστοποιητικό διακρίβωσης ή ακρίβειας από τον κατασκευαστή.
 2. Την απομόνωση του θορύβου βάθους, από το ηχόμετρο, την αναφέρουμε σαν δυνατότητα και όχι σαν απαραίτητη προϋπόθεση.
 3. Αναφορικά με το προστατευτικό από καιρικές συνθήκες, το ανεμοκάλυπτρο είναι επιθυμητό όπως και οποιαδήποτε άλλη διάταξη προστασίας από κακές καιρικές συνθήκες (όπως βροχή , κ.ά.), καθώς πολλές από τις μετρήσεις διεξάγονται στην  ύπαιθρο.
 4. Όσον αφορά στο βαθμονομητή και εφόσον αυτός δεν είναι ενσωματωμένος στη συσκευή του ηχόμετρου, είναι επιθυμητό να διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 5. Η ηχητική πηγή θα πρέπει να είναι πρότυπη σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία όμως για το ηχείο αναφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πτώση απόκρισης κατά 3db οδεύοντας από τις υψηλές συχνότητες προς τις χαμηλές στα 83 Hz.(LOWFREAQUENCY 3dbDOWNPOIN 83HZ).
 6. Αναφορικά με τα 120 db, αυτά αναφέρονται στη στάθμη ηχητικής πηγής Lp. Για τη μέτρηση της χωρικής μέσης Α-ηχοστάθμης στο δωμάτιο εκπομπής, μέσα σε χώρο, απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 1,8 μ. από τη  ηχητική πηγή. Στα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, στα υπαίθρια λοιπά καταστήματα και γενικά για μετρήσεις σε εξωτερικούς χώρους δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη απόσταση από τη  πηγή.    

Η Διευθύντρια

 

 

Κοντοτάσιου Ευμορφία

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε συλλογή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς ∆ιάταξης ∆ημιουργίας Υπογραφής (Α∆∆Υ) στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακίνησης δημοσίων εγγράφων μεταξύ φορέων του Δημοσίου μεταξύ φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00  € με Φ.Π.Α.  και καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς, σε έντυπη μορφή,

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος του διαγωνισμού, μέχρι τις 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη, στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει  θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου.

Η Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:

 • Υλικό τεκμηρίωσης, εφ΄ όσον υπάρχει, για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ).
 • Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση.
 • Συμπληρωμένο τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
 • Στις Στήλες «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» & «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
 • Αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή που είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Προμηθευτή, θεωρείται ως αποδεκτός όρος σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα, εφ΄ όσον υπάρχουν. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
 • Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.

Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου και το ποσοστό του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιποί όροι της παρούσης. Η τιμολόγηση του ποσού θα γίνει μετά την οριστική παράδοση και εγκατάσταση σε λειτουργία του εξοπλισμού, το οποίο και θα βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή.

 Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Εάν για το προσφερόμενο είδος υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, δύναται η επιτροπή να ζητήσει επεξηγήσεις γι’ αυτές από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας.

Τόπος  Παράδοσης - Υλοποίησης

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει εφάπαξ, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών, στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από την Περιφέρεια, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την παράδοση σε καλή λειτουργία του συνόλου του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης. Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Έδρα στο τηλ. 24613 51236. (Fax24613 51234) αρμόδια υπάλληλος  Τσώκρη Κλεοπάτρα. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr).

Ο

Διευθυντής

Οικονομικού

Θεολόγης Τσορμπατζίδης

 

Σελίδα 2 από 32