ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : « ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ »

ΑΔΑ: B4127ΛΨ-ΩΞΥ

ΦΕΚ: 460/20-07-2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

ΑΔΑ: Β41Α7ΛΨ-ΡΙ9

ΦΕΚ : 474/20-07-2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

ΑΔΑ: Β4127ΛΨ-ΠΓΩ

ΦΕΚ: 461/20-7-2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

ΑΔΑ : Β41Α7ΛΨ-Ζ62

ΦΕΚ : 475/20-07-2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.-HΠεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 2012» Προϋπολογισμού   500.000,00 ΕΥΡΩ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 6.650.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Γνωστοποιείται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10-12 π.μ. διενεργείται πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας (Κτήριο Διοικητηρίου – Ισόγειο), για:

α) Στρογγύλια Β΄ Οξιάς 488,94 χ.κ.μ., β) Καυσόξυλα Οξιάς 4.406,17 χ.κ.μ., γ) Καυσόξυλα Δρυός 1.672,04 χ.κ.μ. και δ) Καυσόξυλα Μ. Πεύκης 29,12 χ.κ.μ.

Τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και χωρισμένα σε μερίδες.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα: α) 33,00 € ανά χ.κ.μ. Στρογγυλίων Β΄ Οξιάς,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσει ότι :
Εκμισθώνεται το Δημόσιο Ιχθυοτροφείο της λίμνης Ζάζαρης, με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές,κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή του, με πλειοδοτική δημοπρασία.Η εκμίσθωση γίνεται με βάση α) τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν β) το άρθρο 19 παρ. 11 του Ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και άλλες διατάξεις» γ) τις διατάξεις του διατάγματος 7/18 Μαρτίου 1940 «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων ……. με ενοικίαση» και με τους παρακάτω όρους της διακήρυξης αυτής .

Σελίδα 4 από 5