Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/30-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης και Τροποποίησης Έργων 3ου και 4ου Ε.Α.Π. μετά τα Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

 

56/15

 

ToΠ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη και τροποποίηση έργων 3ου και 4ου Ε.Α.Π.

 

 

Κοζάνη 31/3/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/23-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

43/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου και Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο   της Αστική Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης, λόγω Παραίτησης.

 

44/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τoν ορισμό του Προέδρου στην

Αστική Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης,

Ημερήσιας Διάταξης

Κύριοι Άξονες Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας 2015 – 2019

 

 

45/15 Έγινε παρουσίαση του σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος της Π.Ε. Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015», Προϋπολογισμού Δαπάνης # 700.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

46/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Καθαρισμός Στοιχείων Απορροής Υδάτων – Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015», Προϋπολογισμού Δαπάνης # 50.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

47/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1η του Προγράμματος Έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

 

48/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της ΠΔΜ (2015)

 

49/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ημερήσιας Διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2015 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

50/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από του πόρους του ΤΕΟ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ)ΑΕ για την Εκπόνηση της Μελέτης Βελτίωσης Οδού Σπήλαιο – Πορτίτσα .

51/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την σύναψη προγραμματικής

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης

52/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση μέλους Κ.Ε.Π.

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών για την Ανασυγκρότηση   της Επιτροπής Θεμάτων ΕΔΧ Αυτοκινήτων, του Άρθρου 3 του Ν.1437/84 Π.Ε Γρεβενών

53/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών στην επιτροπή

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2015, καθώς και   Ορισμός ελεγκτών για Διαχειριστικό Έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ, για τις Χρήσεις 2014-2015.

54/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του ΚΕ.ΠΕ, καθώς και oρίζει ελεγκτές για Διαχειριστικό Έλεγχο.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της υπ’αριθμ 010/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής.

55/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής.

 

Κοζάνη 26/3/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/2-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

22/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕ.ΠΕ.

23/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση των μελών του Προέδρου  και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

24/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε

25/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος ενός (1) Τραπεζικού Λογαριασμού

26/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του λογαριασμού.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης Έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016.

27/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Ένταξη των Έργων στο ΕΑΠ

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της ΠΕ Φλώρινας 2015

28/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων από “EΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2015

 

29/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2015) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

30/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση των Προγραμμάτων των Έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 0 41

 

 

31/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Αντικαταστάτη Παραιτηθέντος Τακτικού Μέλους Οικονομικής Επιτροπής

32/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα  Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

33/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία τον πίνακα των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2015 της Περιφερειακής ΕνότηταςΚαστοριάς

34/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία τον πίνακα των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα  Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

35/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία τον πίνακα των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Δημοπράτηση Έργων με Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό

 

36/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Νέου Εκπροσώπου της Π.Ε. Κοζάνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 ΣυνΠράττω».

37/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό του εκπροσώπου.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απόσυρσης Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

38/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόσυρση των υπηρεσιακών οχημάτων

 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης  «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική, Νοηματική και Χωρική Έρευνα-μελέτη για τον Εκθεσιακό χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης

39/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και ΤΕΙ Θεσσαλίας (Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών) με Αντικείμενο την Έρευνα και  Μελέτη Σκοπιμότητας  Ίδρυσης Δομής

40/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την σύναψη προγραμματικής σύμβασης.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015

 

41/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή Έδρας Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

42/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αλλαγή της έδρας.

 

Κοζάνη 2/3/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-2-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ενίσχυση Aποκριάτικων Eκδηλώσεων και Δρωμένων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

 

4/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ενίσχυση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Λήψη Απόφασης για Απαγόρευση της Κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο.3

 

5/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας
Λήψη Απόφασης για Κλείσιμο του Επαρχιακού Οδικού Τμήματος «Τ.Κ. Δροσοπηγής Π.Ε. Καστοριάς», μέσω Βιτσίου και στην Απαγόρευση της Κυκλοφορίας των Οοχημάτων σε αυτό. 6/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση απαγόρευσης

απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Ειδική Μελέτη Διαχείρισης της Βόσκησης σε Λιβαδικούς και Δασικούς Τύπους Οικοτόπων στην Περιοχή Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» 7/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση απαγόρευσης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Μεθοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 1.098.117,00 € #  ( με το Φ.Π.Α. ).  8/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (4η 2015) 9/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Απαγόρευση της Κυκλοφορίας σε Τμήμα της Ε.Ο.15

 

 

10/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση απαγόρευσης

απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ. Μ. (3η 2015)

 

11/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς με Αντικείμενο τη Συνεργασία των δύο Φορέων για την Πραγματοποίηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ενόψει του Καρναβαλιού στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας 12/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη σχεδίου και προγραμματικής σύμβασης

Έγκριση Απόσυρσης  Επιβατικού Υπηρεσιακού Οχήματος  της Περιφερειακής  Ενότητας Καστοριάς.

 

13/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόσυρση του υπηρεσιακού οχήματος
Υλοποίηση του έργουRECALL - Resilient European communities against local landslides 14/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση του έργου
Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου ̋Φωτεινή σηματοδότηση Κόμβου Κ2 (ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ) της Οδού Πτολεμαΐδας-Δυτ. Εορδαίας̋ 15/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου ̋ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΑΝΗΣ-ΧΡΩΜΙΟΥ̋ 16/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Επιλογή Μηχανικού για Έκδοση Βεβαίωσης Αδόμητου στα Τοπογραφικά Διαγράμματα των Ιδιοκτησιών, Προκειμένου να Προχωρήσει η Διαδικασία της Εξαγοράς, για το Έργο ̋ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ̋ 17/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιλογή μηχανικού
Σύμφωνη Γνώμη για την Υποβολή Αίτησης στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για την Έγκριση Επέμβασης για την Κατασκευή του Έργου ̋Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Νόμου Κοζάνης και Εξωτερικά Αποχετευτικά Δίκτυα Οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου̋ 18/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή αίτησης
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Δεσκάτης και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ)ΑΕ για την Εκπόνηση της Μελέτης Βελτίωσης Υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας 19/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την σύναψη προγραμματικής.

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Δεσκάτης και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ)ΑΕ για την Εκπόνηση Αναγνωριστικών Μελετών για την Κατασκευή Εξωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής στο Δ.Δ. Δεσκάτης.

 

20/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου:

̋ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ̋ 

21/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Κοζάνη  12/2/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2015

1/15

To Π.Σ. Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία

την Τροποποίηση του

Προϋπολογισμού

Κοζάνη 16/1/2015

 

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/27-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για ΜΥΗΣ ισχύος 1,035 MW στη θέση του φράγματος «Πραμόριτσα» της πρώην ΝΑ Κοζάνης»

 

2/15

To Π.Σ. Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία την Σύναψη Σύμβασης.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ. Μ.

 

3/15

To Π.Σ. Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού

Κοζάνη 28/1/2015

 

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/17-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδρίασεων

 

299/14

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

300/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Πίνακα έργων ΚΑΠ

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της ΔΕΥΑ Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση ωθητικού αγωγού υδρογεώτρησης Νέας Λεύκης»

301/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

302/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργου ΣΑΕΠ 041 ̋ Κατεδάφιση Γεφυρών ΟΣΕ στις Διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνη – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκη̋, Προϋπολογισμού Μελέτης 80.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

303/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης δημοπράτησης του έργου

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Κατασκευή Γεωφράγματος και Αρδευτικού Έργου Κνίδης Π.Ε. Γρεβενών.

304/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου από το ΥΠΕΚΑ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με Αντικείμενο τη Συνεργασία των δύο Φορέων για την Πραγματοποίηση των Καστοριανών  Ραγκουτσαρίων 2015

305/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)

306/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ανανέωση και Χορήγηση Αδειών Σκαφών για Τουριστικούς Πλόες στη Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα

307/14

Εγκρίνεται ομόφωνα Η ανανέωση και χορήγηση αδειών σκαφών

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2014)

308/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2014)

309/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2014)

310/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του   Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη"  Περιόδου 2014-2020

311/14 Γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία την ΣΜΠΕ του προγράμματος
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιόδου 2014-2020

312/14 Γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία την ΣΜΠΕ του προγράμματος
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  "Εγκατάσταση Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής στο Ανατολικό Τμήμα του Δάσους Ξηρού στην περιοχή Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών"

313/14 Γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία την ΣΜΠΕ του προγράμματος
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ " και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

314/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης έργου

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή σε Προγραμματική Σύμβαση "Επιστημονική και οργανωτική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση"

315/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απόσυρσης Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.

316/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η απόσυρση των οχημάτων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης - Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου "Ολοκλήρωση Ασφαλτοστρώσεων στο Έργο: Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου"

317/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

 ο τρόπος εκτέλεσης έργου

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή σε Προγραμματική Σύμβαση "Τεχνική Υποστήριξη Σχετικά με την Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας"

318/14 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργων:

1.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

2.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

3.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

4.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

                5. Κοπή – Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων και Νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Συντήρησης της  Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ

319/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργων

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Έτος 2015. 

320/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

το πρόγραμμα 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει Συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) - Δήμου Κοζάνης - Δήμου Εορδαίας - ΚΕΚΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης, με θέμα "Υλοποίηση Δράσεων Κοινωνικού Χαρακτήρα, Κοινωνικής Πρόνοιας και Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων - Ατόμων με Αναπηρία στην Π.Ε. Κοζάνης" 

321/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης.
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου με το Νόμιμο Αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του "Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών". 

322/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Εγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)  2012 - 2014, που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041). 

323/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από ο ΠΔΕ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Tροποποίηση 2 Προγράμματoς "Αντιπλημμυρικά έργα Ν.Φλώρινας" 

324/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η τροποποίηση του προγράμματος

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 3 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2014) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

325/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προγράμματος των ΚΑΠ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015 

326/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο Τουριστικής Προβολής

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αποζημίωση της κ. Βαλενδίνας Ζαχαρία, λόγω Διέλευσης Επαρχιακής Οδού Νεάπολης προς Βελανιδιά 

327/14 Αναβάλλεται για επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας». 

328/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου Eπείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού̋̋ 

329/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του  έργου

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή Μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

330/14 Έγινε εκλογή μελών της Επιτροπής

Κοζάνη  30/12/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/29-12-2014  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ποσού 18.592,50€ στα Πλαίσια του Έργου με Τίτλο « Εκτέλεση Χημικών Αναλύσεων Στερεών Καυσίμων και Ορυκτών Υλών στο Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ) και Εφαρμογή Όλων των Διαδικασιών που Προβλέπονται στα Πλαίσια Πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ. κατά ΕΝ ISO 17025» (ΔΥΠΠ-1161) της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

331/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση Εγγυητικής
 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

332/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προϋπολογισμού

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΥΜΝΙΟΥ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ»

333/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης δημοπράτησης του έργου

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Γρεβενών.

334/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η αντικατάσταση μελών

Κοζάνη  30/12/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/31-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.  

 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση απόφασης ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Ε.Π. του Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

335/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της απόφασης.  
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

336/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προϋπολογισμού

Κοζάνη  31/12/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/14-11-2014  ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αναμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού 2015 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

275/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο του Προϋπολογισμού

Κοζάνη  20/11/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Σελίδα 2 από 10