ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/ 03-03-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α.Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015, ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

291/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΚΑΤΑΝΑ ΗΛΙΑ

292/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2038/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑ Ο.Ε.» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Δ.Μ.

293/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 10ης Φεβρουαρίου 2015 του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ» προϋπολογισμού 130.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

294/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της 17ης Φεβρουαρίου 2015 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 041 «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ (ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ», προϋπολογισμού 560.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

295/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)», προϋπολογισμού δαπάνης 1.098.117,00€ (με το Φ.Π.Α.) Π.Ε. Φλώρινας

296/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Φλώρινας

297/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας επτά (7) ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των αδειών χρήσης Win 7Pro για τις ανάγκες των Δ/νσεων Οικονομικού & Δια βίου μάθησης της Π.Δ.Μ.

298/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκληση) της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

299/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ
10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αριθ. Διακήρυξης 06/2015

300/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015, με αριθ. Διακήρυξης 2/2015

301/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 20/02/2015 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014

302/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής τουλάχιστον τριών προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2015 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά

303/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης ενός ισοπεδωτή γαιών ιδιοκτησίας της Π.Ε. Φλώρινας

304/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας

305/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων του χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

306/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης επιτροπών διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς καθώς και την αντικατάσταση του ενός τακτικού μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού

307/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης κα τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο καθώς και την αντικατάσταση του ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού

308/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας  ποσού 1.102.244,15 € για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015

309/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά υπερωρίες υπαλλήλων της Π.Ε. Κοζάνης

310/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για την αποπεράτωση κτιρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κήπου Π.Ε. Κοζάνης

311/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών σήμανσης στον Δρόμο Δυτικής Εορδαίας  Π.Ε. Κοζάνης

312/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 208,61 ευρώ για την αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

313/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014

314/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

315/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

316/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

317/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς

318/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

319/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 6 ΚΑΙ 11 ΕΩΣ 24

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 7 ΕΩΣ 10

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Γρεβενών

320/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

321/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Γρηγόρη Γιαννόπουλου

322/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

323/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

324/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας κα ι Εμπορίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στην Κωνσταντινούπολη

325/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 06/03/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/ 25-02-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΥ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

253/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΟΙΝΗΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2015

254/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

255/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Μ.

256/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

257/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ DETROP 2015 ΚΑΙ  OENOS 2015

258/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

259/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

260/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

261/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

262/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

263/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

264/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

265/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

266/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

267/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

268/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

269/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

270/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

271/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1ης  παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Οικισμών Ιμέρων – Αύρας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

272/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Οδού Μοναχίτη – Μικρολίβαδο» Π.Ε. Γρεβενών

273/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Ιτιάς» Π.Ε. Φλώρινας

274/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Αγ. Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας

275/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση προθεσμίας του έργου: «Λιμναίες υποδομές Δήμου Αμυνταίου – Πετρών – Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας

276/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μίσθωσης δύο ακινήτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και την συγκρότηση  της επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των κτιρίων που θα προταθούν από τους ενδιαφερόμενους και εάν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης

277/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αριθμ. 1754/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφοράς του δημόσιου ανοικτου διαγωνισμού προμήθειας 30.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και 20.000 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Ε.Ο.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

278/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφοράς του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ. 05/2015 διακήρυξη)

279/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ  Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΝΟΥ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης (αριθμ. 17/2014 διακήρυξη)

280/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015

281/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ
30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Τ.Σ.Ε. / Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους 

282/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 89.000,00 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποία θα απασχοληθούν για την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

283/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

284/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για εμβόλια δικαιούχων των Κοινωνικών Ιατρείων Νομού Κοζάνης

285/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας Δ124-Δ128» Π.Ε. Καστοριάς

286/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς

287/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

288/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

289/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

290/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 27/02/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/ 17-02-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α.Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

200/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

201/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

202/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

203/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΖΟΥΣΑΝ» ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ «ΚΑΝΑΚΑΙΡΙΣΟΙ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

204/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

205/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015

206/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 18/2/2014 ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

207/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

208/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Π.Δ.Μ.

209/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

210/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

211/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 2015 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

212/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο: Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης

213/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης

214/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού 5 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 € Π.Ε. Κοζάνης

215/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 1ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Παράλληλα έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγ. Άννας Δ. Νεστορίου (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς

216/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση Γυμνασίου Περιοχής Φουντουκλή» Π.Ε. Καστοριάς

217/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης του έργου: «Τοιχία Γέφυρας Αγίας αννας» Π.Ε. Καστοριάς

218/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 1ης παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς

219/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 21/5/2015
21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Ειδική μελέτη διαχείριση της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας

220/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Ειδική μελέτη διαχείριση της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας

221/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.519,05 € (συμπ. ΦΠΑ), για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη των εγκαταστημένων προγραμμάτων λογισμικού της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και την έγκριση του τρόπου ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών για το έτος 2015

222/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, κατόπιν πρόσκλησης, της προμήθειας αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων, προϋπολογισμού 3.444,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

223/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, κατόπιν πρόσκλησης, της προμήθειας ενός καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών, προϋπολογισμού 4.305,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

224/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2015

225/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Φλώρινας 2015, προϋπολογισμού 73.000,00 € με ΦΠΑ,, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης του Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης

226/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Φλώρινας 2015, προϋπολογισμού 73.000,00 € με ΦΠΑ,, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης του Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας

227/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών Νο 1 & Νο 4 που αφορούν τον διαγωνισμό της 16/1/2015 (αρ. διακήρυξης 10/2014) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2014-2015

228/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φαξ καθώς και γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης

229/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος» Π.Ε. Γρεβενών

230/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)» Π.Ε. Καστοριάς

231/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του Ορεινού Όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

232/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Δρόμος Λιανοτόπι – Γράμμος (Χ.Θ. 8+967 – 145+795)» του έργου: «Οδοποιία στην Περιοχή του Ορεινού ΟΓΚΟΥ Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

233/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έργου: «Συντήρηση Ι.Ν. Ν. Καστοριάς» υποέργο: «Αποκατάσταση Στέγης (εργασίες υγρομόνωσης) Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Μεσοποταμίας» Π.Ε. Καστοριάς

234/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προγραμμάτων Δημοσίων ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Καστοριάς

235/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ο.Τ. Γ213-Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς

236/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγίας Άννας Δ. Νεστορίου Α΄Φάση» ΣΑΕΠ 041 Π.Ε. Καστοριάς

237/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διάνοιξη Αστικής Οδού στο Κωσταράζι του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς

238/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση καταστροφών από Θεομηνίες Β΄ Φάση», για το οικονομικό έτος 2015 Π.Ε. Καστοριάς

239/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαρρύθμισης του 1ου Γυμνασίου για μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Καστοριάς» ΣΑΕΠ 041 Π.Ε. Καστοριάς

240/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Γρεβενών (διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης, παραλαβής)

241/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας ποσού 153.647,36 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Ιανουάριο έτους 2015

242/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγησης έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών

243/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

244/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

245/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

246/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς

247/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

248/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

249/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Πανελλήνιας εκδήλωσης της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονσδίας Ελλάδος

250/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας για ενημέρωση σε θέματα διατροφολογίας και κοινωνιολογίας στις 7 Μαρτίου

251/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

252/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ 20/02/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/ 10-02-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α.Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

135/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

136/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

137/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 170.000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)»

138/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

139/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

140/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

141/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 2215/2014 ΚΑΙ 2214/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

142/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

143/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

144/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2015 ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

145/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Κ.Ε. 2011ΕΠ00520003 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ Ο) (Τ.Ε. 2009ΕΠ00580008) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

146/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΒΙΓΛΑΣ) Π.Δ.Μ.

147/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

148/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΔΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.800,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)»

149/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

150/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 57.000,00 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ – ΣΑΝΑ 0268 – Π.Δ.Μ. – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ

151/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

152/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

153/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 42.600,00 € ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

154/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

155/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
22

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)

156/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
23

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)

157/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
24

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

158/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
25

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

159/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
26

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

160/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
27

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ (Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

161/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
28

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

162/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
29

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

163/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
30

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

164/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
31

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

165/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
32

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

166/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
33

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Β΄ ΦΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

167/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
34

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

168/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
35

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

169/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
36

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΥ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

170/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
37

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

171/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
38

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΒΛΑΣΤΗ (Β΄ ΦΑΣΗ)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

172/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
39

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

173/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
40

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΟΙΧΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

174/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
41

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

175/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
42

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

176/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
43

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΥΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

177/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
44

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ (Χ.Θ. 8+967-15+795)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

178/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
45

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ W.C. ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

179/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
46

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΒΕΛΟΥΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

180/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
47

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4/2015

181/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
48

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 24.600 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 98.400,00 €) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ» ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

182/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
49

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.800,00 €

183/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
50

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ., ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.933,60 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

184/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
51

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 196,80 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

185/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ
52

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ 041Ω»ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΣΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Π.Δ.Μ.

186/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
53

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 2 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

187/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
54

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015

188/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης

189/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 43/15 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» Π.Ε. Κοζάνης

190/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων Περιβάλλοντος χώρου Φυλακίου» Π.Ε. Κοζάνης

191/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
58

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου – Φλαμπούτου» Π.Ε. Φλώρινας

192/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επ. Ο. Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας»

193/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

194/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

195/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «Εκτέλεση δειγματοληψίας με γεωτρύπανο στα πλαίσια διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για την κατασκευή Β Φάσης της οδού Κοζάνης – Ρυμνίου» Π.Ε. Κοζάνης

196/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση στην εκδήλωση «Καρναβάλι Ξινού Νερού» του ΠΕΣ Ξινού Νερού Φλώρινας

197/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
64

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

198/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών

199/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 13/02/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/ 03-02-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ   ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

96/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3/2015

97/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ   ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  

98/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ 17,550,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ   ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΥΠΡΑ Α.Ε.

99/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

100/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ   ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

101/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

102/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ   ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Μ.Κ.Ε. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

103/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ Η/Υ ΣΤΟ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

104/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

105/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 412.834,82 €   ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΩΣ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΣ   ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

106/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

107/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση πρακτικου   ανοιγματοσ δικαιολογητικων κατακυρωσησ του «ανοικτου διεθνη διαγωνισμου για   την αναθεση υπηρεσιων μεταφορασ μαθητων, χωρικησ αρμοδιοτητασ π.ε. κοζανησ   για τα σχολικα ετη 2014-2015 και 2015-2016 με αρ. διακηρυξησ 16/2014

108/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

109/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ   ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ   ΕΤΟΣ 2015 ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

110/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

111/15
17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 6.000,00€   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

112/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ   ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015

113/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                

114/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 3 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ   ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

115/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΟΤΙ ΕΠΕΒΗ ΑΓΟΝΟΣ
21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος   του πρόχειρου διαγωνισμού της 15ης Ιανουαρίου 2015, λήψη απόφασης   επί της ένστασης και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου:   «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.

116/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ
22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης παράτασης   προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού ΄΄ Νίκη ΟΡΙΑ   Νομού Λάρισας΄΄ συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες Περιφερειακού   Δακτυλίου Κοζάνης» Π.Δ.Μ.

117/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης   και δημοπράτησης το έργου: «Παράλληλα ΕΡΓΑ Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄   Φάση» Π.Ε. Καστοριάς

118/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής   διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα ΕΡΓΑ Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄ Φάση»   Π.Ε. Καστοριάς

119/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση   πίστωσης συνολικού ποσού 2.732,27 € (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια εκτυπωτή   καρτών δύο όψεων, έγχρωμων μελανοταινιών, καθαριστικού kit   και ολογραφικών μελανοταινιών για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης   Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθως και   έγκριση του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας των ανωτέρω

120/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,   ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και   έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας   δαπάνης 43.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περί προμήθειας γραφικής,   μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε.   Καστοριάς για το έτος 2015

121/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής α)   Διεξαγωγής ανοικτών – τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε.   Κοζάνης για το έτος 2015, β) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ.   (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015, γ) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων   διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015

122/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση τριμελούς   επιτροπής διαγωνισμού έργων, για το έτος 2015 με συνολικό προϋπολογισμό κάτω   από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης   Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών

123/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

124/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ Π.Ε.   Κοζάνης

125/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.   Καστοριάς

126/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

127/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε.   Καστοριάς

128/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών   Π.Ε. Γρεβενών

129/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών   Π.Ε. Γρεβενών έτους 2014

130/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών   έργων Π.Ε. Γρεβενών

131/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.   –Π.Ε. Φλώρινας

132/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των μετακινήσεων   των Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2014

133/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των μετακινήσεων   των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2014

134/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΟΖΑΝΗ 06/02/2015                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                   ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/27-01-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 13ης   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ 041   «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΜΠΑΡΑΣ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» Π.Δ.Μ.

81/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ   «ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ» ΩΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»

82/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

83/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
4

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 20/01/2015 πρακτικού του   ανοικτοy πρόχειρου διαγωνισμοy που διενεργηθηκε περί προμήθειας υλικων   διαγραμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριας για το ετος 2014

84/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικου κληρωσης για την συγκροτηση   επιτροπής επιτροπων της Δ/νσης Τεχνικων ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Κοζανης για το έτος 2015

85/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανης και ορισμος δικηγορου για την   νομικη εκπροσωπηση της Π.Δ.Μ.

86/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανης για την συνδιοργανωση της Π.Ε.   Κοζανης με τον κυνηγετικο Συλλογο Εορδαιας εκδηλωσης

87/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανης για την αποπληρωμη των φυλλων των   εφημεριδων «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» και «ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ»

88/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανων Π.Ε. Καστοριας

89/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανης Π.Ε. Καστοριας

90/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανης για την μεταφορα μαθητων περιοδου   Οκτωβριου – Νοεμβριου – Δεκεμβριου 2014

91/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμη δαπανων πολιτιστικων εκδηλωσεων Π.Ε.   Φλωρινας

92/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμη δαπανων πολιτιστικων εκδηλωσεων Π.Ε.   Φλώρινας

93/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τΩΝ εκτος έδρας μετακινησΕΩΝ του   Αντιπεριφερειαρχη Π.Ε. Γρεβενών

94/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτος εδρας μετακινησης του   Αντιπεριφερειαρχη Οικονομικων

95/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΟΖΑΝΗ 30/1/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

 

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/ 20-01-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ   ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ   ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

56/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 25.000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

57/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ   67.800,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.000 ΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ,   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ   ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

58/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

59/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

60/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ   ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 12 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ   ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΡΥΣΗΣ»

61/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

62/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο 14 & Νο 15 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ»

63/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε.   ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

64/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ   ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DIGEΑ

65/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ   ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΕΟΡΤΩΝ

66/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΠ ΕΩΣ 30/4/2015  
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ   ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣ

67/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΠ ΕΩΣ   30/4/2015
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ   ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ   ΥΠΟΘΥΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΛΠ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.  

68/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΠ
14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της μελέτης: «Μελέτη Δημιουργίας   Χιονοδρομικής Πίστας Δρόμων Αντοχής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας   Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας

69/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΛΕΤΗ
15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την   εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των   συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   για το έτος 2015, προϋπολογισμού 20.600,00 € (σύμπ. ΦΠΑ)

70/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την   πληρωμή εκτάκτων δαπανών εξειδικευμένης συντήρησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας   φωτεινών σηματοδοτήσεων και ορισμός υπολόγου

71/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την   έκδοση κάρτας καυσαερίων και ΚΤΕΟ των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ –   έδρας Π.Δ.Μ.

72/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και   εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της   Π.Ε. Φλώρινας

73/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας   ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών   αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας

74/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού   151.056,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή στους   μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελών των οστών, καθώς και   σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για το μήνα Δεκέμβριο 2014

75/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τΩΝ εκτός έδρας μετακίνησηςΕΩΝ του   Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

76/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

77/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

78/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

79/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ 23/1/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/ 22-01-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η/2015

80/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 23/1/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η//13-01-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1η/2015

1/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ   ΟΡΙΟ ΤΩΝ 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ   ΤΩΝ 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

2/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ   ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 2ης ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

4/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

5/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ   ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.   ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

6/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΠ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΩΣ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ   ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΚΑΣΜΙΡΤΖΗΔΙΣ»

7/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ   ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

8/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,   ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ,   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.444,00€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΗΣ   Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

9/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,   ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΟΠΗΣ   ΚΛΑΔΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.305,0€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ.   ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

10/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 125.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 45.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

11/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚΑ ΑΜΕΑ Π.Ε.   ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΤΟΛΑΜΑΪΔΑΣ)

12/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

13/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 381,30 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

14/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 60.000,00€ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’   ΑΡΙΘΜ. 75645/22-12-2014 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ)

15/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 45.000,00€ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’   ΑΡΙΘΜ. 134935/2657/16-12-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΕΠ 005/2

16/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20.600,00   € (ΣΎΜΠ. ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ   ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ   ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

17/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 90.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

18/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 48.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. – ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 100.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ   ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

19/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

20/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, Β) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΒΛΑΒΩΝ, Γ) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ, Δ)   ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,   ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Ε.   ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ) ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

21/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
22

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΣ –   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ 08/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015»

22/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
23

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ   ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ   25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

23/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
24

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

24/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1,2,4,5 ΚΑΙ 7   ΚΑΙ

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 3,6 ΚΑΙ 8 ΕΩΣ 18

25

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 18ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ LIBHERRPR 732 ΜΕ 122493 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

25/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
26

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

26/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
27

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ   ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΙΟΛΕ» Π.Ε.   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

27/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

28

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΖΑΝΗ – ΡΥΜΝΙΟ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» Π.Δ.Μ.

28/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
29

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

29/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
30

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΟΙΝΗΣ) ΚΑΙ   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
31

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ   ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
32

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,   ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

32/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
33

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΥ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ   ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΟΙΝΗΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,   ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

33/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:   «Εσωτερικό Δίκτυο Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης

34/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου:   «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού   Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

35/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού   διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης διοικητηρίου Γρεβενών – ΚΤΕΟ   Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών

36/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών   για την μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών

37/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 1.719.000,00 €   του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 μηνός Δεκεμβρίου 2014

38/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 300.000,00 €   του προγράμματος ΣΑΕΠ – 041 για την πληρωμή του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα   Νομού Γρεβενών»

39/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 105.602,00 €   του προγράμματος ΣΑΕΠ 440, για την πληρωμή του έργου «Επισκευή βελτίωση χώρων   Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

40/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων   υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης

41/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων   υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης  

42/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων   υπαλλήλων των Διευθύνσεων της Π.Ε.   Κοζάνης

43/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων   υπαλλήλων των Διευθύνσεων Τεχνικών ΕΡΓΩΝ και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της   ΕΔΡΑΣ Π.Δ.Μ.

44/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων   υπαλλήλων των Διευθύνσεων της ΕΔΡΑΣ Π.Δ.Μ.

45/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

46/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

47/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την   νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

48/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την   νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

49/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την   νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

50/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

51/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 43.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ   ΤΩΝ ΑΝΑΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

52/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

53/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α1 ΕΩΣ 4, 7 ΕΩΣ 44 ΚΑΙ 46   ΕΩΣ 48

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 5, 6 ΚΑΙ 45

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

54/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανΗΣ Π.Ε. Γρεβενών

55/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ 16/1/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 48η/31-12-14 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23η/2014

2272/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ   ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

2273/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΕΣ   ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ   ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

2274/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ   1.366,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ   ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΤΛ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ   ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Γ΄   ΔΙΜΗΝΟΥ 2014 ΚΑΙ Δ΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2014

2275/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 700.000,00€ , με θέμα   έγκριση διάθεσης πίστωσης έργου με κ.ε. 2014 ΕΠ54100002 και τίτλο «Στοιχειώδη   συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και   συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –   Ο.Κ.Ω.(π.κ./ 2008 ΕΠ04100000) Π.Ε. Καστοριάς

2276/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 34.000,00 € με θέμα την   χρηματοδότηση και κατανομή έργων ΕΣΠΑ (Γυμνάσιο περιοχής Φουντουκλή) Π.Ε.   Καστοριάς

2277/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ποσού 50.000,00€ με θέμα έγκριση   διάθεσης πίστωσης έργου με κ.ε. 2014 ΕΠ 54100001 και τίτλο – Αντιπλημμυρική   προστασία Εθνικού Δικτύου ΠΔΜ καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων   απορροής υδάτων – έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – έργα αντιμετωπισης   χειμαρολάβας

2278/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ
8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

2279/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.   Φλώρινας

2280/14 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ 2/1/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Σελίδα 4 από 24