Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2015 ξεκινούν από τη Δευτέρα 15-6-2015 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 7-7-2015. Πιο συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

- θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

- Από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ως και την Τρίτη 7-7-2015, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.

- Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

- όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2015 και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο.

- όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2013 ή 2014, διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Δ.Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας:

«Αποστολή Φακέλου Τροποποίησης της Α.Π. 708 (σχετ.246)/18.07.2002 Απόφασης Γ.Γ.Π.Δ.Μ. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με Τεχνητούς Υγροτόπους (υδροχαρή φυτά) της Τοπικής Κοινότητας Ασπρογείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Υποκατηγορία*: Α2
Ομάδα*: 4η
Αύξων αριθμός*:
*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).
Θέση έργου ή δραστηριότητας: «Τ/Κ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ»
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος: Αμυνταίου
Δημοτική Ενότητα: Δ.Ε.   Αετού
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: « Δήμος Αμυνταίου»
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο
Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: 07:00-15:00
Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η

δημοσίευση της ανακοίνωσης:

www.pdm.gov.gr

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Κωτσίδης

                        

   Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 1079/Β΄/09-06-2015) η αριθμ. 382/18-05-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( ΤΑΧΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΠ27ΛΨ-ΧΣΔ.

   Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας μας για την εφαρμογή των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 106, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 85, του Ν. 4070/2012 ( ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 49536/4711/10-12-2012 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3357/Β΄/17-12-2012). Εφιστάται η προσοχή στις ημερομηνίες που ορίζουν οι παραπάνω σχετικές διατάξεις, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης στην έδρα Μανιακών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλης Χατζηαποστόλου

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων

Σχετ. : 1. Η αριθμ. 69/26-01-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας

               άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

     2. Η αριθμ. 382/18-05-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέγιστος

         αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ ) ανά έδρα,

         σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012».

  

      Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και όπως προβλέπεται από το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012) και την Υ.Α. Αριθμ. οικ. Α 49536/4711 ( ΦΕΚ 3357/Β΄/ 17-12-2012), σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α.

      Παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αντίστοιχα, καθώς και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ   ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

         Γενική Δ/νση Μεταφορών

         Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

   (Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο

   του Υπουργείου και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.)

2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

   Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

   (Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο

   της Περιφέρειας)

Αποδέκτες για κοινοποίηση

         Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

   (Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

        1. Γραφείο Περιφερειάρχη

         2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών

         Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης

       3. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς

         Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης

         4. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης

         Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης

         5. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας

             Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης                                

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Δ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΙΑΚΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης ( Ε.Δ.Χ. ) – ΤΑΞΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: ΔΥΟ ( 2 )

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15780/1713/11-02-2015
2 ΤΕΡΨΗ ΜΑΡΙΓΩ 34259/3136/31-03-2015
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 34272/3140/31-03-2015

ΕΔΡΑ: ΜΑΝΙΑΚΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ : Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης ( Ε.Δ.Χ. ) – ΕΙΔΜΙΣΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: ΜΙΑ ( 1 )

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15781/1714/11-02-2015
2 ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32912/3018/27-03-2015
3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΤΑΧΙΤΙΜΕ – ΣΥΝ.Π.Ε. 33970/3113/31-03-2015

 

Σεβασμιότατε

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Στο πρόσωπό σας η Ιερά Σύνοδος βρήκε τις αρετές και τις αξίες που πρέπει να έχει σήμερα ο καλός Ποιμένας.

Στο πρόσωπό σας η Ιερά Σύνοδος αποτυπώνει τις αξίες της Εκκλησίας και τα βαθιά κηρύγματα των Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Οι πιστοί της Ιεράς Μητρόπολη Ν Κρήνης και Καλαμαριάς θα έχουν κοντά τους τον άνθρωπο, τον Ποιμένα, τον ακούραστο εργάτη του λόγου του θεού. Οι εκκλησιαστικές και θρησκευτικές δράσεις σας τα κηρύγματά σας, θα βοηθήσουν τους πιστούς της νέας Μητρόπολή σας.

Η διακονία δίπλα στον γέροντα Αυγουστίνο και τον Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο σας δίνει την πνευματική δύναμη που πρέπει να έχει ο κάθε Μητροπολίτης.

Η καθαρή φωνή σας, τα κηρύγματα σας, οι αρετές, οι αξίες σας, ο λόγος της Εκκλησίας οι παρεμβάσεις σας, όχι μόνο σε θέματα θρησκευτικά, θα λείψουν από όλους εμάς που βρισκόμασταν πνευματικά κοντά σας τα τελευταία χρόνια.

Η εκλογή σας όμως σε αυτό το αξίωμα, μας δίνει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Ο πνευματικός πλούτος, η Εκκλησιαστική εμπειρίας σας, εγγυώνται μια επιτυχημένη αρχιερατική θητεία.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη στο δύσκολο ποιμαντορικό, πνευματικό, κοινωνικό έργο σας.

ΑΞΙΟΣ

    

Με εκτίμηση και σεβασμό

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

Παναγιώτης Πλακεντάς

Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015 00:00

Ανακοίνωση Εξετάσεων Φαρμακοποιών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι, οι εξετάσεις των Φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου IOYNIOY 2015, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα  στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και  Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ   15-6-15        9.00-12.00  Έλεγχος φαρμάκων     

                                       12.00-15.00 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.

ΤΡΙΤΗ         16-6-15        9.00-12.00  Εκτέλεση συνταγών

                                       12.00-15.00 Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ( ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ   17-6-15         9.00-12.00 Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία

                                       12.00-15.00 Φαρμ/κή Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας- Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ    18-6-15       9.00-12.00  Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-15   9.00-12.00  Τοξικολογία

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 11-6-2015. Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 15-6-15 και ώρα 9.00 π.μ στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

                        

Το παράβολο 11,74 ευρώ, όσοι είναι από άλλη Περ/κή Ενότητα, το προμηθεύονται από το Τ.Π.& Δανείων της Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρόλου Ντήλ γωνία και το καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/06/2015, ώρα 10:00 περίπου, και όχι την Δευτέρα 08/06/2015, λογω του ότι έχει παρέλθει και η νόμιμη προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών που απαιτείται από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, που ήταν η 31η/05/2015 (άρθρο 11 αρίθμ. Π1/2390 Υ.Α, ΦΕΚ 2677/Β) και έχουν περιέλθει στην υπηρεσία όλοι οι φάκελοι των συμμετεχόντων.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και θα αποσταλεί, μέσω της εφαρμογής, και στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού προκειμένου να λάβουν γνώση καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα.

Ο

Διευθυντής  

Οικονομικού

 

 

Τσορμπατζίδης Θεολόγης     

 

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι ύστερα από αίτηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Συλλόγου για να συμμετάσχουν στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Πέμπτη 4/6/2015.

                Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος σε αυτή θα ενημερώσουν τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων έτσι ώστε να γνωρίζουν έγκαιρα οι γονείς- κηδεμόνες μαθητών και νηπίων για τη μη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

                

Ο Δ/ντής Π.Ε Κοζάνης

 

Ιωάννης  Γκαμπούρας  

        Από τη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα  Φυσικής Αγωγής) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :

Η πρακτική δοκιμασία και υγειονομική εξέταση των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα πραγματοποιούνται στο Δ.Α.Κ.  Κοζάνης από   τη   Δευτέρα 15– 06 – 2015  έως και την Παρασκευή  26 – 06 – 2015  ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ).  Η επιτροπή  δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο 20-06-2015 και Κυριακή 21-06-2015.

             Οι εξετάσεις των υποψηφίων που θα επιλέξουν ως τρίτο αγώνισμα την Κολύμβηση θα γίνουν στο Κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας, αφού εξεταστούν στα δύο άλλα αγωνίσματα που θα δηλώσουν, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής, τις ημερομηνίες :

Παρασκευή 19-6-2015 και Πέμπτη 25-06-2015 (11:30  π.μ. - 13.00 μ.μ.).

            Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν  στο ΔΑΚ Κοζάνης , στη Γραμματεία της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.

            Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η  υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται την ( 1η  ) πρώτη ημέρα που θα προσέρχονται στην επιτροπή για να εξεταστούν στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

  1. Δύο (2) μικρές  φωτογραφίες.
  2. Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου , πάνω στην οποία θα υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του ιατρού.
  3. Καρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού.
  4. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας . Οι  βεβαιώσεις των ιατρικών εξετάσεων μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ  ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις  ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
  5. Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειό του ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης, όπου αναγράφεται ο  κωδικός αριθμός των υποψηφίων  (των πανελλαδικών εξετάσεων ).
  6. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

  

 Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι:

Αγόρια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Κορίτσια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

           

            Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50μ. Ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα ,από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.

            Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή και δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

   Το πρόγραμμα υποψηφίων  ΤΕΦΑΑ 2015   ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  αναλυτικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  Τ.Ε.Φ.Α.Α.  2015 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

                                                                                                                                        

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ          15/06/2015 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30π.μ.  -  12.30μ.μ.
ΤΡΙΤΗ                16/06/2015 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30π.μ.  -  12.30μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ          17/06/2015 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30π.μ.  -  12.30μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ          18/06/2015 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30π.μ.  -  12.30μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19/06/2015

Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ (11.30 π.μ -13.00μ.μ)

7.30π.μ.  -  12.30μ.μ.

11.30π.μ.-13.00μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ          22/06/2015 Δ.Α.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30π.μ.  -  12.30μ.μ.
ΤΡΙΤΗ               23/06/2015 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30 π.μ.  -12.30μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ         24/06/2015 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30 π.μ.  -12.30μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ         25/06/2015

Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ(11.30π.μ.-13.00μ.μ.)

7.30π.μ.  -  12.30μ.μ.

11.30π.μ.-13.00μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   26/06/2015 ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.30π.μ.-12.30μ.μ.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Κοζάνης

 

 

Δρ.Σαββιλωτίδης Κοσμάς

Κλ.ΠΕ04 Φυσικός

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού … κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας:  «Κατασκευή εγκαταστάσεων αθλητισμού σε αποκατεστημένη περιοχή του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας» στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου, του Δ.Εορδαίας , της Π.Ε. Κοζάνης, από την Δ/νση Μελετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας, από τη Δ/νση Μελετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Υποκατηγορία*: Α2
Ομάδα*: 12 
Αύξων αριθμός*: 11
*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).
Θέση έργου ή δραστηριότητας: Εκτός Σχεδίου -Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος: ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δημοτική Ενότητα: Άγιος Χριστόφορος
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: Δ.Ε.Η.,ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: 07:00-15:00
Ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης : 29-05-15
Ημερομηνία λήξης δημόσιας διαβούλευσης : 17-07-15
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: 29-05-15
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: 17-07-15
Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «Χρόνος»
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr

Μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή του ενδιαφερόμενου κοινού κάθε περιβαλλοντική πληροφορία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά συμβούλιο/α, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν τη γνώμη του/ους σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της υπ’ αρ. οικ. 1649/45/15-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45Β΄).

Οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού, οι γνωμοδοτήσεις των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, διαβιβάζονται από τον Δήμο στην οικεία Περιφέρεια εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η παράλειψη γνωμοδότησης των παραπάνω περιφερειακών και δημοτικών οργάνων ή και του ενδιαφερόμενου κοινού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών, δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου της ΜΠΕ από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

                                     

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

Γιώργος Κωτσίδης

Σελίδα 10 από 38