Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας: Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή φράγματος Σκοπού – Παπαδιάς και συναφή έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας» στο πλαίσιο του έργου «Υδροδότηση Υδραγωγείου Δημοτικής Ενότητας Μελίκης».
Υποκατηγορία*: Α1
Ομάδα*: 2ηYδραυλικά έργα
Αύξων αριθμός*: 01
*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).
Θέση έργου ή δραστηριότητας: Δ.Ε. Μελίτης
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος: Φλώρινας
Δημοτική Ενότητα: Δ.Ε Μελίτης
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο
Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: 07:00-15:00
Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: Ηχώ
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

Γιώργος Κωτσίδης

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας: Τροποποίηση Έγκρισης Περι-βαλλοντικών Όρων του έργου «Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων της εταιρίας ΑΦΟΙ ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Β.Ε.Γ., στην Τ.Κ Γαλατινής, του Δήμου Βοϊου, της Π.Ε. Κοζάνης»
Υποκατηγορία*: Α2
Ομάδα*: 7η
Αύξων αριθμός*: 10
*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).
Θέση έργου ή δραστηριότητας: Θέση Λεύκας
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος: Βοϊου
Δημοτική Ενότητα: Τ.Δ. Γαλατινής
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: «ΑΦΟΙ ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Β.Ε.Γ»
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο
Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: 07:00-15:00
Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: Πτολεμαίος
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

Γιώργος Κωτσίδης

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας:

3ης Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 158177/02.07.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία και την κτιριακή- μηχανολογική επέκταση της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου της εταιρίας «ΑLPHAWOOD – ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Τροποποίηση ως την ενσωμάτωση της άδειας επαναχρησιμοποίησης στην ΑΕΠΟ.

Υποκατηγορία*: Α2
Ομάδα*: 9η
Αύξων αριθμός*: 64
*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).
Θέση έργου ή δραστηριότητας: «Μαγούλα»
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος: Γρεβενών
Δημοτική Ενότητα: Δ.Δ Μαυραναίων
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: «ΑLPHAWOODΠΙΝΔΟΣΑ.Ε.Β.Ε
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο
Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: 07:00-15:00
Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: Πρωϊνή Γρεβενών
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

                                     

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

Γιώργος Κωτσίδης

Θέμα :  Ανάρτηση πινάκων

Σχετ. :   Η  αριθμ.  69/26-01-2015  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  απόκτηση  νέας

             άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή  μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

  

    Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και όπως προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρου 106 του ν. 4070/12, σας αποστέλλουμε καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών.

   Παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αντίστοιχα, συνοδευόμενες από το εξής κείμενο:

« Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για  απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο και τον έλεγχο της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως των προϋποθέσεων του νόμου, αναρτά όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4070/12, καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους καταχωρημένοι ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών.

Μέχρι τις 31 Μαϊου 2015 θα εκδοθεί και η προβλεπόμενη στο άρθρο 85 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ανά έδρα, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.»

Συνημμένα:  Καταστάσεις  αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ   ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 στο αμφιθέατρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Φιλίππου Β' 26 και ώρα 18:00.

Πρόγραμμα:

1. Εισαγωγή-Ορισμοί  Επιθετικότητας

Dr. Αραπίδης Γ. Kων/νος , Ψυχίατρος - Διδάκτωρ Ψυχιατρικής ΑΠΘ.

2. Διαδικτυακός  Εκφοβισμός (Cyberbullying)

Τέρτη Λ. Άννα , Ψυχολόγος - MSc,  Ψυχοθεραπεύτρια.

3. Θύμα-Θύτης-Θεατής

Ταρατσίδου Ι. Ιωάννα , Ψυχολόγος

4. Οικογενειακοί παράγοντες κινδύνου-προστασία

Τσακμάκης Δ. Νικόλαος , Κοινωνικός Λειτουργός - Επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων "Ορίζοντες".

5. Θεραπευτικό Έθος

Γκιαούρη Ι. Στεργιανή , Ψυχολόγος - Διδάκτωρ Παιδαγωγικής - Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Κοζάνης.  

 

 

Ενεργή συμμετοχή του Κοινού

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης κος Κοσμάς Σαββιλωτίδης συγχαίρει θερμά τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 3ου  Γενικού Λυκείου Κοζάνης  για τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  « Κύπρος: 1974-2014. Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, Δημιουργώ ».

Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό το Λύκειο απέσπασε τα εξής βραβεία:

 • Καλύτερη αφίσα για την Κύπρο ( 1ο βραβείο) Σερτίδου Δώρα,  Α, Λυκείου
 • Καλύτερη ζωγραφιά για την Κύπρο ( 1ο βραβείο) Ιακωβίδης Ιωάννης Β΄ Λυκείου
 • Καλύτερο ποίημα για την Κύπρο ( 1ο βραβείο) Δανυλόπουλος Χριστόφορος  Γ΄ Λυκείου
 • Καλύτερη τρισδιάστατη απεικόνιση ( 1ο βραβείο) - Συλλογική σύνθεση

Συγχαίρουμε επίσης  τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Σκετόπουλο για τη γενική επιμέλεια και εποπτεία των εργασιών. 

Ευχόμαστε να είστε πάντα δημιουργικοί και να έχετε ανάλογες επιτυχίες και στη συνέχεια.

Σε συνέχεια της δέσμευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την πυρκαγιά της μονάδας VI του Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας της 9ης Νοεμβρίου 2014, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ολοκληρώθηκε η Τεχνική Έκθεση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στο συγκεκριμένο γεγονός.

Στην διερεύνηση εξετάστηκαν:

 • Αναλύσεις πτητικών ενώσεων από τους χώρους που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά,
 • Αναλύσεις στα νερά πυρόσβεσης και στα κατεργασμένα υδατικά απόβλητα του ΑΗΣ,
 • Στοιχεία από το δίκτυο Σταθμών Μέτρησης Ποιότητας Ατμόσφαιρας της ΔΕΗ,
 • Έλεγχος στατικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων,
 • Βιβλιογραφικά δεδομένα.

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατόπιν των παραπάνω, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά δεν δημιούργησε θέμα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και της ευρύτερης περιοχής.

Τα συμπεράσματα, τα στοιχεία των συγκεκριμένων μετρήσεων και η Τεχνική Έκθεση είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κοζάνης (κτίριο πρώην Νομαρχίας, 3ος όροφος, γραφείο 10).

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 00:00

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις απογευματινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας (06-04-2015) ,με κύρια χαρακτηριστικά , βροχές , καταιγίδες ,χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση θερμοκρασίας.

Πιο Συγκεκριμένα
Για αύριο Μεγάλη Τρίτη (07-04-2015)   άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες .Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές αλλά και ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα παραπάνω φαινόμενα θα διατηρηθούν και την Μεγάλη Τετάρτη 08-04-2015 .

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίαςσυνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί , μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας απόκινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.

         ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

                                Μέτρα και Οδηγίες Αυτοπροστασίας από πλημμύρες

 • Ελέγχουμε τα φρεάτια έξω από το σπίτι μας και βεβαιωνόμαστε ότι δεν είναι φραγμένα
 • Ελέγχουμε τις υδρορροές του σπιτιού μας αν λειτουργούν κανονικά.
 • Φροντίζουμε ώστε να γίνει καθαρισμός , απόφραξη και συντήρηση των φρεατίων στα οποία καταλήγουν   τα νερά της βροχής και ανήκουν στην ιδιοκτησία μας.
 • Φροντίζουμε να υπάρχει σχάρα απορρόφησης των οβριών υδάτων για να μην πλημμυρήσουν αυλές και υπόγειοι χώροι.
 • Προσοχή σε αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
 • Μεταβάλετε το πρόγραμμα των μετακινήσεών σας ώστε να μην συμπέσουν στην αιχμή των καιρικών φαινομένων.
 • Δεν διασχίζουμε χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.

           Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pdm.gov.gr

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν στην Κοζάνη στις 9 και 10 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Fax 2461028332 ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2461026279 αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα του πανελλήνιου χαρακτήρα των εξετάσεων και τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία του θεσμού στην πόλη μας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Από την Δ/νση

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Μαΐου 2015 ως εξής

ΚΟΖΑΝΗ

1ο ΓΕΛ Κοζάνης, Παντελή Χόρν 1, τηλ 24610-29788

ΑΓΓΛΙΚΑ όλα τα επίπεδα

ΓΑΛΛΙΚΑ όλα τα επίπεδα

ΙΣΠΑΝΙΚΑ επίπεδα Α,Β

3ο ΓΕΛ Κοζάνης, Μακρυγιάννη 24, τηλ 24610-29887

  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ επίπεδα Α,Β

ΙΤΑΛΙΚΑ όλα τα επίπεδα

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ επίπεδο Γ

2ο ΓΕΛ Ελ. Κορδελιού 25ης Μαρτίου 2 τηλ 2310774948

ΙΣΠΑΝΙΚΑ επίπεδο Γ  

3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης Περικλέους 21 τηλ 2310659261

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ επίπεδο Γ

18ο ΓΕΛ Παπάφη 130Α τηλ 2310910655

                                    

ΙΣΠΑΝΙΚΑ επίπεδο Γ                              

14ο ΓΕΛ Γ. Παπανδρέου &Σοφούλη 13 τηλ 2310412090

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ επίπεδο Γ

1ο ΓΕΛ Μεκάλη 5 τηλ 2651041028

                                          

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Σελίδα 13 από 38