Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. 1.Κεχαγιάς Φώτιος
 2. 2.Γέρου Κωνσταντίνος
 3. 3.Βάσσος Πασχάλης
 4. 4.Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. 5.Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ-ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ» Π.Ε .ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου κ. Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από την Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης-Ιωαννίνων ,στο τμήμα Επταχώρι-Όρια Ιωαννίνων» κατά του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας στο έργο και την προέγκριση της Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης.
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή φραγμάτιου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα» προϋπολογισμού 83.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ.9+1000 ΕΩΣ Χ.Θ.9+400» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση φωταγώγησης ΕΠ .Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2014».
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών –ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γ.Ν. Φλώρινας»
 10. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του υποέργου 1.: «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση ή μη του από 07/10/2015 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 7.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 6.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 4.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 350 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π .Ε. Καστοριάς, ποσού 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 12. Έγκριση ή μη του από 04/09/2015 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή   Διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.313.638,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 13. Έγκριση ή μη του από 02/10/2015 πρακτικού για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού 119.722,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση για την προέγκριση παράτασης Συνολικής Προθεσμίας για το έργο: «Μετεγκατάσταση σεισμόπληκτων οικισμών Ν. Γρεβενών στη θέση «Πατώματα» Δ. Γρεβενών (έργα υποδομής α’ τμήματος νέου οικισμού»
 16. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών –Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 400.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ 23%)
 17. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 13η /2015
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Οριοθέτηση –χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124 έως το Δ128)με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 041 κ.ε.2006ΕΠ04100001
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.800,00 € για τις ανάγκες της αντικατάστασης των μπαταριών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 600,00 € για εργασίες επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων-γραφείων στο κτίριο της Π.Ε .Γρεβενών (Διοικητήριο)
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού   αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016 και την κήρυξη του ως άγονου και επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους όρους.
 24. Έγκριση δαπάνης πετρελαίου κίνησης και έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας στον Ζαντίδη Χαράλαμπο του Γεωργίου.
 25. Έγκριση δαπάνης του έργου : «Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως όγδοη (Η’) τακτική επιχορήγηση έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 158.452,00 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για το μήνα Σεπτέμβριο 2015.
 28. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 6.105,00 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τα μέλη των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετιστών κατά το Α’ Τρίμηνο του έτους 2015
 29. Έγκριση ανάκλησης ποσού 45.006,79 € και κατανομής ποσού 26.799,98 € του Ειδικού Τέλους Ανάπτυξης
 30. Έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχων για τη μίσθωση των τριών (3) μηχανημάτων πολυεργατών για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας, με την έναρξη χειμερινής περιόδου 2015-2016
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης ποσού 12.760,00 € στον Τουρούντζη Κων/νο του Αλεξάνδρου πρώην υπαλλήλου της Π.Ε. Φλώρινας λόγω συνταξιοδότησης γήρατος
 32. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας»
 33. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.858,00 ευρώ που αφορά περιοδική εκπαίδευση ειδικών ελέγχων και συμμετοχή σε εξετάσεις δύο υπαλλήλων του ΚΤΕΟ Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών-εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ,το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαϊδας με αφορμή τα Ελευθέρια της πόλης.
 35. Έγκριση δαπάνης που αφορά προμήθεια λαμπτήρων για την παρακαμπτήρια οδό του έργου: «Βελτίωση-διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο.,Κοζάνης-Σερβίων (Β φάση)
 36. Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου Τεχν .Εξοπλισμού ΠΕ. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την κάλυψη σημαντικών ελλείψεων στο εργαστήριο πληροφορικής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.
 38. Έγκριση δαπανών Π .Δ .Μ.
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε .Κοζάνης
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 43. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΚΑΕ 072/0879) Π.Ε. Γρεβενών
 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π. Δ .Μ.)
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση; πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 49. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας.
 50. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε .Φλώρινας στη μηχανοκίνητη περιηγητική εξόρμηση από τον Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Φλώρινας (Μ.Ο.Φ.) στις 18/10/2015
 51. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 55. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 56. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς .
 57. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό δρόμο Κοζάνης Αιανής (Τ. Κ. Κερασία)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. 1.Αντιπεριφερειάρχες.
 2. 2.Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. 3.Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. 4.Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. 5.-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

      -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/10/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης εκτέλεσης του έργου με θέματα :

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΣΑΕΠ 041, Προϋπολογισμού 1.750.000,00€), που αφορά τη μελέτη «Γεωλογική Διερεύνηση και Γεωτεχνική Έρευνα, Αξιολόγηση- Μελέτη Αποκατάστασης Κατολίσθησης και Οριστική Μελέτη Έργων Αντιστήριξης», και τις επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της κατολίσθησης στο 9ο χλμ της Ε.Ο.15 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ)
 3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη εκτός Περιφέρειας και ορισμός υπολόγου
 4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΥ Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 05/10/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας SYSTEMΑ.Ε. για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ.
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Β΄ ΦΑΣΗ» Π.Ε. Γρεβενών
 4. Έγκριση του πρακτικού παραλαβής ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού, περιόδου 2015-2016, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 6. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου», Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου: «Διαχείριση – Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση απόφασης ανάθεσης του έργου: «Ολοκλήρωση εξωτερικών αγωγών ύδρευσης Πρασίνου» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Ακρίτα Π.Ε. Φλώρινας»
 11. Έγκριση του πρακτικού Νο 17 του Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση «Προμήθειας Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015»
 12. Έγκριση ή μη του από 18-09-2015 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2015-2016
 13. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Επέκταση πρανούς της οδού Δυτ. Εορδαίας από Χ.Θ. 9+1000 έως Χ.Θ. 9+400» Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ηλεκτρολογικών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015
 16. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2015
 17. Ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ., Καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων Απορροής Υδάτων – Έργα Ορεινής & Πεδινής Υδρονομίας – Έργα Αντιμετώπισης Χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα έτη 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 19. Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης για όσα δρομολόγια δεν αναδείχθηκε μειοδότης ύστερα από τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 8/2015) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016
 20. Έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 80.000 κιλών Χαλαζιακής Άμμου, προϋπολογισμού 24.6000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού δικτύου Κομνηνά – Πύργοι», προϋπολογισμού 43.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθηση σστο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο: «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου; «Φωτεινή σηματοδότηση Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας (Οριακής προθεσμίας) για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην Περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Σ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας (εντός της οριακής προθεσμίας) χωρίς αίτηση του αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 26.671,20 € του προγράμματος Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης για την πληρωμή διαφόρων έργων
 34. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 205.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 ως 1η κατανομή μηνός Σεπτεμβρίου 2015 για την πληρωμή διαφόρων έργων
 35. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 140.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 ως 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. μηνός Σεπτεμβρίου 2015
 36. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση και έγκριση δαπάνης
 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 39. Έγκριση α) της παράτασης εκτέλεσης των δρομολογίων, β) της παράτασης δρομολογίων, με τροποποιήσεις λόγω αλλαγής των δεδομένων μεταφοράς, από τους αναδόχους των οποίων οι συμβάσεις ήταν σε ισχύ στις 30-6-20145, λόφων μη υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό της 24/8/2015 για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Φλώρινας κατ ά το σχολικό έτος 2015-2016 γ) της τροποποίησης εκτέλεσης των δρομολογίων από τους αναδόχους που πρόεκυψαν από το διαγωνισμό της 24-8-2015, λόγω αλλαγής των δεδομένων μεταφοράς όπως εμφανίζονται στα νέα αιτήματα των σχολείων δ) της ακύρωσης των δρομολογίων από τους αναδόχους που προέκυψαν από το διαγωνισμό της 24-8-2015
 40. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας – τελών μεταβίβασης –ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 της Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106035 της Π.Ε. Κοζάνης
 42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Ψαριού 2015»
 43. Έγκριση δαπάνης για την διάθεση ενός βιντεοπροβολέα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Π.Ε. Κοζάνης
 44. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο
 45. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην 4ο Εορδαϊκό Ημιμαραθωνίο αγώνα δρόμου, που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας
 46. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θερμουδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 47. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 48. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 49. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 50. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Καθαρισμό της αντιπυρικής ζώνης πέριξ του Καταφυγίου και πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο» Π.Ε. Κοζάνης
 51. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία διαμερισμάτων Εράτυρας, Καλονερίου από τον ποταμό Μύριχο»
 52. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Καραγιαννίων»
 53. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πορού 1.230,00 €, για τις ανάγκες της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 58. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 59. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αδειών χρήσης αντιϊκού προγράμματος
 60. Έγκριση δαπάνης για την περίφραξη χώρου Κήπου πίσω από την Ψυχιατρική κλινική Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
 61. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 62. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην εκδήλωση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου στις 31 Οκτωβρίου
 63. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 64. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 65. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 66. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 67. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 68. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 69. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 70. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 71. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης συνάντησης χορωδιών την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 στα πλαίσια του εορτασμού των Ελευθερίων της Πτολεμαΐδας, που διοργανώνει ο Σύλλογος Τροβαδούρων της πόλης
 72. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 73. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις στο Γεωπάρκο ΄΄Μπουχάρια΄΄ λόγω πλημμυρικών φαινομένων στο Μικρόβαλτο Κοζάνης»
 74. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό δρόμο Κοζάνης Αιανής (Τ.Κ. Κερασιάς)
 75. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του 11ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών χορών, που διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδίας Ελλάδος
 76. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών – αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. 1.Αντιπεριφερειάρχες.
 2. 2.Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. 3.Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. 4.Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. 5.-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

     -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/09/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας      εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Νίκη - Όρια νομού      Λάρισας Συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες περιφερειακού δακτυλίου      Κοζάνης» Π.Δ..Μ.     
 3. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας για την εκ νέου εκτέλεση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση      ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή      Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή      εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:      «Διαμόρφωση εισόδου - υδραύλακα στο Δ.Δ. Ατραπού» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση      πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Έργα συντήρησης και προστασίας υδραύλακα      στο Δ.Δ. Κρατερού» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση      πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών –Τεχνικής προσφοράς που αφορούν      στον «Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών      μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για τη σχολική      περίοδο 2015-2016» συνολικού προϋπολογισμού 1.758.118,84 ευρώ,      συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση      Αποδοχής και Κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 21.300,00 € ως      επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας γραφικής      ύλης και κάθε υλικού εξοπλισμού και εργασίας απαραίτητων για την      προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης      Σεπτεμβρίου 2015
 9. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      74.480,00 € ως επιχορήγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας      Δυτικής Μακεδονίας για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων τους, οι      οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και      διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
 10. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      840.936,70 € του προγράμματος ΚΑΠ για την κάλυψη μεταφοράς μαθητών για το      σχολικό έτος 2014-2015
 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      9.985,00 € προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο      Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2015
 12. Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα      Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση      πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 14. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 16. Έγκριση      δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π .Ε. Καστοριάς .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 17/09/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στον ηλεκτροφωτισμό του οδικού άξονα Κοζάνης-Κρόκου»
 4. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατεδάφιση γεφυρών Ο.Σ.Ε. στις διασταυρώσεις με τις εθνικές οδούς Κοζάνης-Λάρισας και Κοζάνης-Θεσσαλονίκης» Συμβατικού ποσού : 40.000,00 € (με ΦΠΑ)
 5. Έγκριση      πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εθνικού-Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015».
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων στον Περιφερειακό δρόμο Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ .Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για δύο (2) κιόσκια στο Παλαιόκαστρο και Δαφνερό Δήμου Βοϊου Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση δαπάνης για συνδρομή νομικού συμβούλου για την εξαγορά της απαιτούμενης γης για κατασκευή δεξαμενής του έργου: « Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 στρεμμάτων με τροφοδοσία από αντλιοστάσιο νέου φράγματος» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων-Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»     
 11. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π .Ε. Φλώρινας έτους 2015
 12. Έγκριση δαπανών Π .Δ. Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης για φιλανθρωπικό σκοπό (Βοήθεια σε ΑμεΑ),που διοργανώνει ο Α.Σ.ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007
 14. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αναγκαίων ειδών για την διενέργεια των Εθνικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 10/09/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. «Έγκριση      του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για      την ανάδειξη αναδόχου για τον Καθαρισμό Ποταμού Πραμόριτσα στη θέση Κλήμα      της περιοχής του Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού      7.995,00 € για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού      ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό      Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας       Δ.Τ.Ε.(έδρας) της      Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και έγκρισης της διενέργειας του      διαγωνισμού
 4. Έγκριση      πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού      Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες      των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ.16/2015 διακήρυξη)
 5. Έγκριση      πρακτικού Νο 15 που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ.      διακήρυξης 8/2015) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών      πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.      Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016
 6. Έγκριση εξουσιοδότησης      των πάσης φύσεως Ν.Π.Δ.Δ.-Ιδρυμάτων κλπ. για την ανάδειξη προμηθευτών      υγρών καυσίμων περιόδου 2015-2016      Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση      δαπάνης ποσού για την πληρωμή δαπάνης τόκων υπερημερίας του έργου «Πλήρης      κατασκευή ΚΤΕΟ Κοζάνης»
 8. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ιστορικού      χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών
 9. Έγκριση      πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 11. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης της      Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δυτικής      Μακεδονίας
 12. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 13. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και      Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της      εκδήλωσης «2ο RALLY sprintΒελβεντού»
 17. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:      ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ 0058 «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού      Καστανιάς Δ. Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης      Οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Καρακασίδης Δημήτριος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 08/09/2015 και ώρα 14:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επικείμενου χειμώνα και την ανάγκη διενέργειας του διαγωνισμού, με θέματα:

 

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της      διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και      μεταφοράς 2.000 τόνων ακατέργαστου αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες      αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου      χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού      164.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)»

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

 

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

8. Μ.Μ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

 

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Προστασία πρανών-Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού 135.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών-Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν .Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου-Ηλεκτροφωτισμός δρόμου στο Τ.Κ. Λόφων» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση πεζογέφυρας Αγ .Αχίλλειου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση λιμναίων υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση, στηθαία ασφαλείας επ. οδ .Δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση –Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Ν .Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου - Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν.Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την περίοδο 2015-2016»
 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.600,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών τους Ενοτήτων, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της παραγωγής & Εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας 2015»
 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.557,72 € για την κάλυψη των δαπανών των οφειλομένων αποζημιώσεων των ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κτλ. που διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2015
 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 15. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης υγειονομικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών.
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

 

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 27/08/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση      πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του      Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο      Τ.Κ. Ιτιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € Π.Ε. Φλώρινας
 4. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο      Τ.Κ. Ιτιάς», Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση σκεπής του      κοιν. Καταστήματος της Τ.Κ. Μεσοχωρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €      Π.Ε. Φλώρινας
 6. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση σκεπής του      κοιν. Καταστήματος της Τ.Κ. Μεσοχωρίου», Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Ανάπλαση περιοχής Αγίου      Γεωργίου Τ.Κ. Λεπτοκιαρυων», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000 € Π.Ε. Φλώρινας     
 8. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγίου      Γεωργίου Τ.Κ. Λεπτοκιαρυων», Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση ειδικού τάπητα      στα γήπεδα Μπάσκετ του Γυμνασίου Μελίτης και Δ.Σ. Νεοχωρακίου»,      προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € Π.Ε. Φλώρινας
 10. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση ειδικού τάπητα      στα γήπεδα Μπάσκετ του Γυμνασίου Μελίτης και Δ.Σ. Νεοχωρακίου», Π.Ε.      Φλώρινας
 11. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Έργα ύδρευσης και      αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Βαλτονέρων», προϋπολογισμού δαπάνης      35.445,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 12. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Έργα ύδρευσης και      αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Βαλτονέρων», Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση      απόσυρσης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρας)      της Π.Δ.Μ.
 14. Διάθεση      πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός τάφρων από φερτά υλικά λόγω πλημμυρικών      φαινομένων στο δρόμο Βελβεντό – Παλαιογράτσανο – Καταφύγι»
 15. Διάθεση      πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 25 (είκοσι πέντε) τόνων ψυχρού      ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρηση στο Εθνικό      Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής      Μακεδονίας»
 16. Διάθεση      πίστωσης για τις εργασίες αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία του έργου      «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας      (Δ124-Δ128)»
 17. Διάθεση      πίστωσης για τις εργασίες αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία του έργου «Αποκατάσταση      ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή      Καλοχωρίου – Χιλιοδέντρου)»
 18. Διάθεση      πίστωσης για αγορά χαλαζιακής άμμου ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα
 19. Διάθεση      πίστωσης για αγορά μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. από Πολύμυλο      προς Βέροια
 20. Έγκριση      αγορά αγροτεμαχίων στη θέση «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» του Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 650,00 € του      προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για      την παρακολούθηση του επιβλαβούς οργανισμού DiabroticavirgiferaLeConte της καλλιέργειας του αραβοσίτου, την      καλλιεργητική περίοδο 2015»
 22. Ανάληψη      υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο      Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης με      τίτλο «Οδηγώ συνετά – Οδηγώ με ασφάλεια»
 24. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση διοργάνωσης      εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα Π.Ε.      Γρεβενών
 26. Έγκριση      πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση      πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και      Κοινωνικής Συνοχής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).