Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης: 2325/2015, ΚΑΕ:071.9471.01)

Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 25 kgr (συνολικά 1000 δοχεία) και θα χρησιμοποιηθεί για την επούλωση λάκκων σε τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία εκτελέστηκαν ασφαλτικές εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, για την άμεση, προσωρινή, αποκατάσταση των βλαβών που εμφανίζονται.

Στην προσφορά να περιλαμβάνεται και η μεταφορά της προμήθειας, στο εργοτάξιο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΜ (έδρα). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η οικονομική προσφορά να αναφέρεται σε τιμή δοχείου (25 kgr) χωρίς Φ.Π.Α. και να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως 27/10/2015 στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο 25, υπόψη: κας Ωρολογά Ελένη, τηλ: 2461351193, 2461351194 Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.
Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του ψυχρού ασφαλτομίγματος παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΜ (έδρα) κ. Κουζιάκη Γεώργιο στο τηλ. 2461052710.

Επισυνάπτονται η Τεχνική Έκθεση και οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε/αναρτήσετε κείμενο μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών Διακήρυξης 8/2015.

Το κείμενο   έχει ως εξής:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών της Διακήρυξης 8/2015 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», (CPV- 34521000) συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης 350.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς στις 09/06/2015, μετατίθεται  ως κάτωθι:

  1. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: από  20/07/2015  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ. σε 21/08/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
  2. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: από  24- 07 -2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. σε 27/08/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά η ανακοίνωση και η Διακήρυξη παραμένουν ως έχουν.

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Καστοριά 20-07-2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Καστοριάς

 

 

 Σωτήριος Αδαμόπουλος   

 

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού

Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015 - 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56(ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των δρομολογίων των ομάδων 1,2,3 και για το σύνολο ή μεμονωμένα δρομολόγια της ομάδας 4.Η υπηρεσία εντάσσεται στον κωδικό CPV 60130000-Yπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών.

1. Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,

Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467022513

E−mail:d_oikonomikon@kastoria.gr

Website: www.kastoria.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 9/2015

3. Είδος σύμβασης : Παροχή υπηρεσίας για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016»

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμούμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα-πακέτο δρομολογίων (εκ των ομάδων 1,23) ή μεμονωμένων δρομολογίων της ομάδας 4, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.

Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016

6. Διάρκεια σύμβασης.

   Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2015-2016 (31/08/2016)με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (1.221.553,56 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης(δυνατότητα τρίμηνης παράτασης και έως του 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όταν προκύψει ανάγκη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ: 52100, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467350353. Πληροφορίες για τα δρομολόγια στο Τηλέφωνο:2467350328,   FAX:2467350359

9.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Oι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη από τις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ.

10.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

11.Τόπος κατάθεσης προσφορών/ Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

12.Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:24- 07 -2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

13.Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

14. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

15. Τόπος παροχής Υπηρεσίας.

Σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

16.Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας

   Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως το τέλος του σχολικού έτους 2015-2016 (31/08/2016) με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

17. Εγγυήσεις συμμετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ για το μέρος της προσφερόμενης υπηρεσίας

18. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

19. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

20. Πληροφορίες.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού στα τηλέφωνα: 2467350279, fax: 2467022513

e-mail:

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).