ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-9-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

202/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης
  2.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή Παραίτησης Μελών Οικονομικής Επιτροπής

203/15 Το Π.Σ. αποδέχτηκε τις παραιτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

   3.

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Τακτικού και Αναπληρωματικών μελών της Συμπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή

204/15

Το ΠΣ αντικατάστησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

   4.

 Ημερήσιας Διάταξης

Άδεια Eγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Υποδομών του Έργου «Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Στερεών Αστικών Αποβλήτων»

205/15 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την άρση αποδοχής μη υπογραφής της άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού των υποδομών του έργου

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος  Δημοπράτησης του Έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 48.600.592,00.

206/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

6.

Εκτός ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για Διακοπή Συνεδρίασης

207/15 Τι Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή της Συνεδρίασης

7.

Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

208/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 12η τροποποίηση

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός του Ρέματος «ΣΟΥΛΟΥ (Νότια περιφ.τάφρος)» Προϋπολογισμού 41.085,38 € (με Φ.Π.Α.).

209/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Εξαγοράς Οικοπέδου, Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και Ορισμός δύο Περιφερειακών Συμβούλων για τη Συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του Άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 περί Έκτιμλησεως της Αξίας Οικοπέδου Ιδιοκτησίας Παπασυμεών Χριστοφόρου στο Σισάνι του Δήμου Βοΐου, για τις Ανάγκες του Έργου «Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 Στρεμμάτων με Τροφοδοσία από Αντλιοστάσιο Νέου Φράγματος».

210/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξαγορά οικοπέδου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και ορίζει δύο περιφερειακούς συμβούλους για την συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδου

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Tρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015», Προϋπολογισμού : 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

211/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός Τάφρων από Φερτά Υλικά, λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων στο Δρόμο Βελβεντό-Παλαιογράτσανο-Καταφύγι», Προϋπολογισμού : 13.725,08 € (με Φ.Π.Α.).

212/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Yποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας Δρόμων και Κόμβων νέου Οικισμού Ποντοκώμης»

213/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή Πρότασης στο Ε.Α.Π.

13.

Ημερήσιας Διάταξης

5η Έγκριση Eισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

214/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων – Φθορών στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  100.000,00 € , με το Φ.Π.Α.

215/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου «Επισκευή – συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»

216/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση-Διόρθωση της με αρ 113/2014 Απόφασης του Π.Σ. περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του  Δήμου Γρεβενών για την Εκτέλεση του Έργου «Αποκατάσταση της Γέφυρας του Σπανού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών».

217/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της απόφασης περι σύναψης προγραμματικής

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για τη Δημιουργία Κόμβου στη Θέση «Πατώματα» Δήμου Γρεβενών, επί της Ε.Ο. Γρεβενών – Καλαμπάκας

218/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

  18.

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάθεση Προτάσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς προς Έγκριση στο Πλαίσιο του Έτους Ελλάδας στη Ρωσία 2016

219/15 Αποσύρρεται

Κοζάνη  5/10/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Ημερήσιας Διάταξης

10η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

 

 183/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 10η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.(2015)

 Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

 

184/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 11η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού στο Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑ - ΠΥΡΓΟΙ,  Προϋπολογισμού 43.000,00 € (με Φ.Π.Α.).»

 

185/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

 

Ορισμός Εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε. Κοζάνης στο   Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε. .

 

186/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία και ορίζει εκπρόσωπο στο Δ.Σ. της Β.Ι.Ο.Π.Α.Κ. Α.Ε.
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο : Μετεγκατάσταση Οικισμού Μαυροπηγής Δήμου Πτολεμαΐδας (νυν Δήμου Εορδαίας) στην Περιοχή «Κουρί» πλησίον νέου Κομάνου (Α΄ Φάση). 187/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής

 

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού στο Έργο: «Κατασκευή Φραγματίου για Συγκράτηση Φερτών Υλικών στο Ρέμα Πραμόριτσας,  Προϋπολογισμού 83.000,00 € (με Φ.Π.Α.).» 188/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

 

Έγκριση Εξαγοράς Οικοπέδου Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και Ορισμός δύο Περιφερειακών Συμβούλων για την Συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για την Εκτίμηση της Αξίας Οικοπέδου Ιδιοκτησίας Γιώτα Π. στην Γαλατινή του Δήμου Βοΐου για τις :Ανάγκες του Έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» 189/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξαγορά οικοπέδου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και ορίζει δύο περιφερειακούς συμβούλους για την συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδου

 

Έγκριση Παράτασης Διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει Συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας(Π.Ε. Κοζάνης)-Δήμου Κοζάνης-ΔΕΥΑΚ και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Θέμα «Εκτίμηση της Προέλευσης του Εξασθενούς Χρωμίου στο Υπόγειο Νερό Ύδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου και Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης». 190/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης

 

Ανάκληση της υπ. αριθμ. 39/2015 (ΑΔΑ: Ω9ΙΠ7ΛΨ-ΗΑΦ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με Θέμα «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο 'Συγκρότηση Συλλογής & Μουσειολογική Νοηματική & Χωρική Έρευνα - Μελέτη για τον Εκθεσιακό Χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης'» και την Έγκριση: α.)  Της Λύσης με Κοινή Συναίνεση Όλων των Μερών και Αζημίως της ως άνω από 01.04.2013 Υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης, β.)Του Σχεδίου Νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Επιτροπής Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 191/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  ανάκληση της υπ. αριθμ. 39/2015 απόφασης του Π.Σ Δυτικής Μακεδονίας

 α.)  Την λύση της Προγραμματικής Σύμβασης β)Την υπογραφή της νέας.

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού : 605.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 192/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

 

Ορισμός Νέου Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης». 193/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφων τον ορισμό νέου εκπροσώπου  στην Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης».
Παράταση Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την Εκπόνηση του Έργου «Ειδική Μελέτη Διαχείρισης της Βόσκησης σε Λιβαδικούς και Δασικούς Τύπους Οικοτόπων στην Περιοχή Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» 194/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

 

4η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-16.

 

195/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) της Π.Δ.Μ., στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012-16.
Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας), του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Δήμου Αμυνταίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Εκπόνηση της «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 196/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Προγραμματική Σύμβαση

Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541 (Επαναλαμβανόμενες Δράσεις)

 

197/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

 

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

 

198/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας
Τροποποίηση Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 199/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση Πίνακα  έργων ΚΑΠ

 

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης:

«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής "Κοινότητας" Γρεβενών»

200/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

 

Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για

την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών» που συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009−2014.

.

201/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για

την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών»

 

Κοζάνη  27/8/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/12-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός του υδατορέματος «Αικατερίνης Λάκκος» του Τ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Προϋπολογισμού 54.599,82 € (με Φ.Π.Α.).

 

 

180/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του ¨Εργου «Καθαρισμός Ποταμού Πραμόριτσα στη Θέση Κλήμα της Περιοχής του Δήμου Βοΐου», Προϋπολογισμού : 38.419,05 € (με Φ.Π.Α.).

 

 

181/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός Ρέματος Θολόλακα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού», Προϋπολογισμού : 34.001,51 € (με Φ.Π.Α.).

182/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου

Κοζάνη  13/8/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/15-7-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

161/15

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή έδρας Συνεδριάσεων Π.Σ. Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

162/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αλλαγή της έδρας

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS³) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Περίοδο (2014-2020)

163/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψήφια

την Στρατηγική έξυπνης εξιδείκευσης (RIS³) για την Περίοδο (2014-2020)

 Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΝΚΟ

 

164/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα την αντικατάσταση εκπροσώπου της Π.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER της ΑΝΚΟ

Ημερήσιας Διάταξης

9η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

165/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

Ομόφωνα την 9η τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος ενός (1) Τραπεζικού Λογαριασμού

 

 

166/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

Ομόφωνα το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού

 

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων, στο  Οδικό Δίκτυο της  Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας που αφορούν το Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)»

 

167/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων της Π.Ε. Κοζάνης-ΠΔΜ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Εκτέλεσης του Έργου «Αποκατάσταση διατηρητέων Κτιρίων Δημοτικών Σχολείων οικισμών Παλαιογρατσάνου και Καταφυγίου Δήμου Βελβεντού» από το Ε.Α.Π. 2007-2011.

168/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων στην Κ.Ε.Π.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+1000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+400» Προϋπολογισμού : 24.598,95 € (με Φ.Π.Α.).

 

169/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

ομόφωνα τον τρόπο Δημοπράτησης

Ημερήσιας Διάταξης

Αποζημίωση της κ. Βαλενδίνας Ζαχαρία, λόγω Διέλευσης Επαρχιακής οδού Νεάπολης προς Βελανιδιά

 

170/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη.

 

Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων που θα Χρησιμοποιηθούν από το Έργο «Στοιχειώδη Συντήρηση  και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας - Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ο.Κ.Ω. (π.κ.2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 (κωδ.έργ.2014ΕΠ54100002).

171/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η Τροποποίηση του Αναλυτικού πίνακα έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη Έργων της Π.Ε.Κοζάνης στον Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

 

172/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη έργων της Π.Ε.Κοζάνης στον Ε.Α.Π 2012-2016.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την «Υποστήριξη Υλοποίησης του Έργου “RECALL”: Resilient European Communities Against Local Landslides»

 

173/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Προγραμματική Σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

3η Έγκριση Εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-16.

174/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 3η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του Ε.Α.Π.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), Απ. Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Πρεσπών για την εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων για την ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο Σφήκα»

175/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού  Έργου  «Κατασκευή Στεγάστρου και Ρολών Ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση», Προϋπολογισμού  23.400,00€,

176/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Δημοσίου/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας για τους Αναδασμούς στην ΠΕ Γρεβενών

177/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Παραχώρηση για Χρήση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 3135 ΚΥ Μηχανήματος Έργων (διαγραμμιστικό) στο Δήμο Γρεβενών.

178/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση του μηχανήματος

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 2 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2015) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

179/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 2 του προγράμματος ΚΑΠ2015 της Π.Ε.Φλώρινας

 

Κοζάνη  16/7/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/29-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

146/15

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Προ Ημερήσιας Διάταξης

«Ψήφισμα του ΠΣ για την διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος την Κυριακή 05/07/2015 με ερώτημα: Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την ψήφο του εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους.

Τοπρώτοέγγραφοαποκαλείται Reforms for the completion of the Current Program and beyond καιτοδεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis. Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Εγκρίνεται/ΝΑΙ.»

 

147/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS³) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Περίοδο 2014-2020)

148/15

 

Αναβάλλεται

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για Οριζόντια Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και Προβολή Επενδυτικών Ευκαιριών στην Περιοχή Εφαρμογής του Προγράμματος με Τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας» 

 

149/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για οριζόντια Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 της Μελέτης για την Ορθολογική Διαχείριση και Αξιοποίηση Μαρμαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου .

 

150/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ της Μελέτης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της πρόσληψης μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για πρακτική άσκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

 

151/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την πρόσληψη μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ για πρακτική άσκηση στην Π.Ε.Κοζάνης

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

 

152/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΥΛΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ

 

153/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της υπ’αριθμ 040/2015  απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.

 

154/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση εγγυητικής επιστολής

Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) για πρόγραμμα ProLife

 

155/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς  μέσω Βιτσίου»

156/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΑΝΦΛΩ

 

157/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό Εκπροσώπου Π.Δ.Μ στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΑΝΦΛΩ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού

 

158/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

Ημερήσιας Διάταξης

8η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

159/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.(2015)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2014

 

160/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Απολογισμό της Π.Δ.Μ. Οικονομικού Έτους 2014

 

Κοζάνη  1/7/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-6-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:   

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

140/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Ημερήσιας Διάταξης

Υπογραφή Σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» και τον Διακριτικό Τίτλο «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε» και της Αναδόχου Κοινοπραξίας «Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» με Αντικείμενο την Σύμπραξη για την Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

141/15

 

Tο Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Γρεβενών με Επικεφαλής Εταίρο την Αντιπεριφέρεια Γρεβενών.

 

 

 

 

142/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε.Γρεβενών

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» με τους Κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Καστοριάς με Επικεφαλής Εταίρο την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

143/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε. Καστοριάς

Ημερήσιας Διάταξης Αίτημα

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Κοζάνης με Επικεφαλής Εταίρο την Αντιπεριφέρεια Κοζάνης.

 

 

144/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε. Κοζάνης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Φλώρινας με Επικεφαλής Εταίρο την Αντιπεριφέρεια Φλώρινας

 

145/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε.Φλώρινας

Κοζάνη  25/6/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/9-6-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

121/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση του Εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 - 16  (για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας) στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης

 

 

 

122/15

 

Tο Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ

 

 

 

 

123/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπων

 Ημερήσιας Διάταξης

7η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

 

124/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση Προυπολογισμού(7η 2015)

Ημερήσιας Διάταξης Αίτημα

Πρόγραμμα Παροχής Τροφίμων και Σίτισης σε Απόρους και Αστέγους:

α) Έγκριση Κατανομής Ποσού 90.000,00€,

β) Έγκριση Ανοίγματος Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού και

γ) Ορισμός Διαχειριστή Τραπεζικού Λογαριασμού

 

 

 

125/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρόγραμμα,το ανοίγμα Λογαριασμού και όρισε Διαχειριστή

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Κατασκευής του Έργου Ολοκλήρωσης Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου»

 

126/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το έργο «Στοιχειώδης Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας - Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 (Κωδ. Έργ. 2014ΕΠ54100002)

 

127/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων

Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Εγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2015, που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).

 

 

 

 

128/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 6η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων, στο Οδικό Δίκτυο της Επαρχιακής Οδού (27) «Διασταύρωση Καλονερίου-Εράτυρα-Δρυόβουνο μέχρι Διασταύρωση ΕΘ.Ο (15) με αρχή την Χ.Θ 15+000 και πέρας την Χ.Θ 17+000, που Αφορούν το Έργο «Επίλυση Υδρευτικού Προβλήματος Οικισμού Δρυόβουνου Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοίου».

 

 

129/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Μέλους Γνωμοδότησης Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Εγκατάστασης Εκδιδώμενων Γυναικών με Αμοιβή Προσώπων.

 

 

130/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αντικατάσταση Μέλους Γνωμοδότησης Επιτροπής

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ

 

 

131/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ορισμό μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού και  Έκθεσης Πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ για το Έτος 2014

 

132/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεσης Πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. Φλώρινας 2015

 

133/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 2η του Προγράμματος ¨Εργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

 

 

134/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την   Τροποποίηση 2 του Προγράμματος ¨Εργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2015) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

 

135/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση 1 του

Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2015) της Π.Ε Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από “Έσοδα του Τ.Ε.Ο. για την Π.Ε.Φλώρινας 2015”

 

136/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα Τροποποίηση 1 του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από “Έσοδα του Τ.Ε.Ο. για την Π.Ε.Φλώρινας 2015”

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη Σχολική Περίοδο 2015-2016, Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

 

137/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αναγκαιότητα Διενέργειας της Διαδιακασίας Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2015-2016, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

 

138/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αναγκαιότητα Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

 

139/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ορισμό εκπροσώπων

Κοζάνη  10/6/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/11-5-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

98/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Ημερήσιας Διάταξης

Ματαίωση Διαγωνιστικών Διαδικασιών, για Έργα Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς, Προμήθεια Πολυμηχανήματος Διαχείρισης  των Οικοτόπων Υπερυδατικής Βλάστησης (Καλαμώνες) και την Προμήθεια Εξοπλισμού Μέτρησης και Τηλεμετάδοσης Ποιοτικών και Ποσοτικών Παραμέτρων των Υδάτων στη Λίμνη Καστοριάς και Τηλεμετρικού Δικτύου

 

99/15 Έγινε ενημέρωση και διεξοδική συζήτηση επί του θέματος.

Ημερήσιας Διάταξης

6η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

100/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού.

 Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα Έγκρισης της Διαδικασίας Ανάθεσης  με Διαπραγμάτευση της Μελέτης (άρθρο 10 του Ν. 3316/2005) «Βελτίωση  Προσαρμογής Τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη Θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»,

  στην Είσοδο της  πόλης  της Κοζάνης

 

101/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία της έγκριση της διαδικασίας.
Ημερήσιας Διάταξης Αίτημα Έγκρισης της Διαδικασίας Ανάθεσης  με Διαπραγμάτευση της Μελέτης  «Βελτίωση  Προσαρμογής Τμήματος της   Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3) στη Θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ», στην Είσοδο της Πόλης  της Κοζάνης  (άρθρο 10 του Ν. 3316/2005) 102/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία της έγκριση της διαδικασίας.

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών στην Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015.

 

103/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την θέσπιση κατ’ αποκοπής χορηγημάτων

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Καθαριότητας Κ.Α.Ε.1232 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015

 

104/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την θέσπιση κατ’ αποκοπής χορηγημάτων

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Καθαριότητας Κ.Α.Ε.1232 των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) για το έτος 2015

 

 

105/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την θέσπιση κατ’ αποκοπής χορηγημάτων

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Έργο «Στοιχειώδη Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας - Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 (κωδ. έργ. 2014ΕΠ54100002

 

 

106/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Πίνακα έργων

 

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2015 της Π.Ε. Κοζάνης.

 

107/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα των ΚΑΠ

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διεθνούς Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την Σχολική Χρονιά 2015-2016

 

 

108/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για τo Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής   συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων

 

109/15 Αποσύρρεται

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/84

 

 

110/15 Αποσύρρεται

Ημερήσιας Διάταξης

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

 

111/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού Έργου.

“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ ‘

 

112/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης έργου

Ημερήσιας Διάταξης

2η Έγκριση Ένταξης Έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-16.

 

113/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 2η έγκριση ένταξης έργων.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών

 

114/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

 

 

115/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

 

 

116/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεσονησίου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας

 

117/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και την παράταση ισχύος της Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Εκσυγχρονισμός Βοηθητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Τ.Κ. Ιτέας» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας.

 

 

118/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και την παράταση ισχύος της Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Συντήρηση –Επισκευή Γηπέδου Τ.Κ. Φλαμπούρου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας

119/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και την παράταση ισχύος της Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Kατάρτιση του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Τόκους Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. Φλώρινας 2015

 

 

120/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος.

Κοζάνη  12/5/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/29-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

72/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Μεταφορά χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4323/2015

73/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τo άνοιγμα λογαριασμών.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Επιχειρησιακού Ενεργειακού Σχεδίου 2015-2019 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

74/15 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Ενεργειακό Σχεδίο 2015-2019 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση του Εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 - 16  (για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας) στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης

75/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών στην Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015.

76/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Καθαριότητας Κ.Α.Ε.1232 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015

77/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ’ αποκοπή Καθαριότητας Κ.Α.Ε.1232 των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) για το έτος 2015

78/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

6η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

79/15

Αναβάλλεται

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Έργο «Στοιχειώδη Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας - Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 (κωδ. έργ. 2014ΕΠ54100002

80/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2015 της Π.Ε. Κοζάνης.

81/15

Αναβάλλεται

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Αξίας 6.654,21€ Καλής Εκτέλεσης στα Πλαίσια του Έργου με Τίτλο «Κάλυψη Αναγκών Λειτουργίας του Δικτύου Ατμόσφαιρας» Μεταξύ του Κέντρου Περιβάλλοντος και της  ΔΕΗ Α.Ε.

82/15

Εγκρίνεται ομόφωνα έκδοση εγγυητικής επιστολής

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διεθνούς Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την Σχολική Χρονιά 2015-2016

83/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/14 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

84/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για τo Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής   συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων

85/15

Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/84

86/15

Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

2η Έγκριση Ένταξης Έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-16.

87/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών

88/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

89/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

90/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Εγκατάσταση θέρμανσης στο Δημοτικό σχολείο Τ.Δ. Τροπαιούχου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας.

91/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεσονησίου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας.

92/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Εκσυγχρονισμός Βοηθητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Τ.Κ. Ιτέας» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας.

93/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Συντήρηση –Επισκευή Γηπέδου Τ.Κ. Φλαμπούρου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας.

94/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Εγκατάσταση Θέρμανσης στο Κτήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Φλαμπούρου» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Φλώρινας.

95/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Ματαίωση Διαγωνιστικών Διαδικασιών, για Έργα Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς, Προμήθεια Πολυμηχανήματος Διαχείρισης  των Οικοτόπων Υπερυδατικής Βλάστησης (Καλαμώνες) και την Προμήθεια Εξοπλισμού Μέτρησης και Τηλεμετάδοσης Ποιοτικών και Ποσοτικών Παραμέτρων των Υδάτων στη Λίμνη Καστοριάς και Τηλεμετρικού Δικτύου

96/15 Αναβάλλεται

Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή έδρας Συνεδρίαση

 

97/15 Εγκρίνεται ομόφωνα η αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του Π.Σ.

Κοζάνη  30/4/2015

OΠρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/3-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

57/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Κίνητρα για ιατρούς που θα στελεχώσουνε Νοσοκομειακές Μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

58/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση θέσπισης κινήτρων για το προσωπικό που θα στελεχώσει τις Νοσοκομειακές Μονάδες της Π.Δ.Μ.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Mελών στη Kοινή Eπιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στα Όρια του Δήμου Πρεσπών» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Πρεσπών.

59/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση των μελών στην επιτροπή παρακολούθησης

 

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ

60/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης Διαχείριση νερών Λίμνης Βεγορίτιδας 61/15 Έγινε ενημέρωση της έκτακτης κατάστασης λόγω ανόδου της στάθμης της λίμνης στο ανώτατο επιτρεπτό όριο

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης που αφορά την Μελέτη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ : ΜΗΛΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ποσού 35.791,02 με ΦΠΑ.

62/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

63/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Βράχου»

64/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα έργων που θα Xρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

65/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ΠΕ Καστοριάς)

Ημερήσιας Διάταξης

5η Tροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Eγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2015, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

66/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ΠΕ Κοζάνης)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων 2015 Χρηματοδοτούμενων από το Ταμειακό Υπόλοιπο Παρελθόντων Ετών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

67/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το υπόλοιπο Παρελθόντων ετών. (ΠΕ Κοζάνης)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟΤ-Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας-Δήμου Κοζάνης-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

68/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης των Έργων:

  1. Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015
  2. Συντήρηση Τεχνικών Έργων 2015
  3. Σήμανση Οδικού Δικτύου 2015
  4. Βελτίωση Οδού από Διασταύρωση Εθνικής Οδού Γρεβενών Καλαμπάκας προς Δεσπότη
  5. Επισκευή - Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β' φάση
69/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης των έργων.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων

70/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την Υλοποίηση του Έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», και Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου.

71/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

 

Κοζάνη 6/4/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος

 

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).