ΑΔΑ: ΒΟΖΘ7ΛΨ-ΡΟΞ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:                                                    

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ. VI του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

  2. Το Προεδρικό Διάταγμα 146/23-12-2010 (ΦΕΚ Α’ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).