Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 10/06/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του όρου: «Κατασκευή εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμυνταίου» προϋπολογισμού δαπάνης 33.132,58 € Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του όρου: «Διαμόρφωση εισόδου – Ηλεκτροφωτισμός δρόμου στο Τ.Κ. Λόφων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου – Ηλεκτροφωτισμός δρόμου στο Τ.Κ. Λόφων» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του όρου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πρεσπών» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός στοιχείων απορροής υδάτων – Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€
 9. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για το σχολικό έτος 2014-2015
 10. Επικύρωση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 11. Κατακύρωση ή μη του από 03/06/2015 πρακτικού του ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, καθώς και των ΝΠΔΔ της χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2015 με αριθμό διακήρυξης 3/2015
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ Β. – ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ Μ. Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «easyTECHSolutions»
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «ΠΟΥΛΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «DARWIN»
 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμό δικηγόρου
 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.497,36 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών των οφειλομένων αποζημιώσεων των ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κτλ. που διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας κατά τα το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014
 16. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων για την ανασυγκρότηση των επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών εδάφους Έργων  δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2015
 17. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων για την ανασυγκρότηση των επιτροπών α) Διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Β) Διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Κάτανα Ηλία
 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 20. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
 23. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης οικοπέδου στο Δ.Δ. Γαλατινής και δαπάνη για την αμοιβή εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης αγροτεμαχίου στο Τ.Κ. Σισανίου Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της 6μηνιαίας συνδρομής για το πρώτο εξάμηνο του 2015 των εφημερίδων Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών
 32. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα με τον πολιτιστικό σύλλογο Γρεβενών «ΠΙΝΔΟΣ» Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/06/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του από 23-3-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Ανάθεση της μελέτης «Παράπλευρο δίκτυο του έργου Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού «Νίκη – όρια νομού Λάρισας» συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες Περιφερειακού δακτυλίου Κοζάνης Π.Δ.Μ.  
 4. Ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπ’ αριθμ. 126318/3730/27-11-2014 Σύμβασης Απόφραξης Τεχνικών στον Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς
 6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο ΕΠ. Δίκτυο Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 7. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – επισκευή Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ. Φανού» Π.Ε Φλώρινας
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επ. Ο. δικτύου της Π.Ε Φλώρινας»
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου - Φλάμπουρου» Π.Ε Φλώρινας
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 699/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκήρυξης του Διεθνής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 700/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντιπαγειτκού άλατος για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 12. Ανάκληση της με αριθ. 533/15 απόφασης της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω ανάγκης τροποποίησης βασικών όρων του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το αριθ. 7007/14-05-15 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς και έγκριση διενέργειας και όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.049,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  περί προμήθειας Χάρτινης σακούλας, Έκδοσης τρίπτυχου εντύπου, Έκδοσης λευκώματος, Έκδοσης φωτογραφικού λευκώματος, Επανέκδοσης βιβλίου «Το απλόχερο της γιαγιάς», Επανέκδοση λευκώματος μνημείων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής Leader Καστοριάς»
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την εκτύπωση (βιβλιοδεσία κλπ) διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 14. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ προγραμμάτων και λοιπών υλικών  για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 15. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Ετήσια συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερικής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015»
 16. Έγκριση δαπάνης για το έργο: Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης έτους 2015»
 17. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού δικτύου Κομνηνά - Πύργοι» Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνη για το έργο: «Βελτίωση παρακαμπτήριας οδού Αυλών – Κρανιδίων» Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για το δίκτυο ασφαλείας ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα» της Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για το δίκτυο μετάδοσης δεδομένων ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα» της Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για τηλεματικό δίκτυο ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα» της Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την αγορά θραυστού υλικού 3α για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση επισκευής ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης και Χορηγία Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. Δυτικής Μακεδονίας
 25. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015
 26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση σε συνεργασία με το Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων  Νηπιαγωγείων και Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, εκδήλωσης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο ΚΕΚΑ – ΑΜΕΑ Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στον 1745ο Πανηγυρικό εορτασμό του «Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη»
 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής με τον Ποντιακό Σύλλογο Ακρινής, στις ετήσιες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που θα διοργανώσει
 29. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση σε συνεργασίας με την πολιτιστική Εταιρεία Βλάστης, στις πολιτιστικές Εκδηλώσεις «Δούμπεια Μουσικά Σεμινάρια» και «Γιορτές της Γης»
 30. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση σε συνεργασίας με τον Μορφωτικό Αθλητικό Πολιτιστική Σύλλογο Αγίας Παρασκευής, του Τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί από 10/6/2015 έως 28/6/2015
 31. Έγκριση δαπάνης για τα αναλύσεις βαρέων μετάλλων που θα πραγματοποιήσει στην Δ.Ε. Ελλησπόντου, το Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ.ΠΕ.)
 32. Έγκριση δαπάνης για την συνδρομή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής υποστήριξης 
 33. Έγκριση δαπάνης για παρουσιάσεις Νέας ΚΑΠ 2014-2020
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 43. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 44. Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 46. Έγκριση του πρακτικού 10 που αφορά τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης – αφιερώματος τον Οδυσσέα Ελύτη
 48. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή δαπάνης μετατόπισης διερχόμενων δικτύων του ΟΤΕ Α.Ε., της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της κάλυψης της δαπάνης προσωπικού του ΟΣΕ ΑΕ για το έργο «Κατεδάφιση Γεφυρών ΟΣΕ στις διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνης – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκης»
 49. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις τριήμερες εκδηλώσεις του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο Προφήτης Ηλίας» στις 18-19 & 20 Ιουλίου 2015
 50. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο 5ο Παμμακεδονικό αντάμωμα στην Σιταριά από 9 έως 12 Ιουλίου 2015
 51. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου Γυναικών Φιλώτα για το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις 7 Ιουνίου 2015
 52. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας στις 12& 13 Ιουνίου 2015
 53. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο DrosopigiRace 2015 στις 20 και 21 Ιουνίου 2015
 54. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις διήμερες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου στις 19 & 20 Ιουνίου 2015
 55. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων της Π.Ε. Κοζάνης
 56. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων
 57. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, ελάχιστη προθεσμίας παραλαβής προσφορών (40 ημέρες) και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 58. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Λαογραφικό και Μικρασιατών Σύλλογο Νεαπόλεως, με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος
 59. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση, με το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γ.Ν. «Μαμάτσειο» Κοζάνης, επιστημονικής διημερίδας με θέμα «Η Ψυχική Υγεία κραυγάζει»
 60. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Τριποτάμου «Ο ΑΡΗΣ» στις 28 Ιουνίου 2015
 61. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 62. Έγκριση δαπάνης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ., καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων- έργα ορεινής & πεδινής Υδρονομίας – έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 63. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 22/05/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του από 23-3-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επέκταση ιρλανδικής διάβασης και προστασία πρανών στον Χείμαρρο Φαραγγιού» προϋπολογισμού δαπάνης 232.400,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επέκταση ιρλανδικής διάβασης και προστασία πρανών στον Χείμαρρο Φαραγγιού» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαχείριση – Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Διαχείριση – Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς 
 11. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς 
 12. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση τεχνικών έργων 2015» προϋπολογισμού 150.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015» προϋπολογισμού 350.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 160.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 16. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Προστασία γέφυρας και πρανών στο Σαμαρνιώτικο Ρέμα» προϋπολογισμού 245.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Γρεβενών» προϋπολογισμού 100.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Σήμανση οδικού δικτύου 2015» προϋπολογισμού 200.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7η /2015
 20. Κατακύρωση ή μη του από 07/05/2015 πρακτικού του ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς καθώς και των ΝΠΔΔ της χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2015 με αριθμό διακήρυξης 3/2015
 21. Έγκριση ή μη του από 11/05/2015 πρακτικού του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κασοτιράς, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 17.033,37 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δικαιωμάτων προαίρεσης
 22. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τια την πληρωμή μικροδαπανών προμήθειας υλικών και εργασιών του Τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
 23. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τια τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη εκτός Περιφέρειας  και ορισμός υπολόγου
 24. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β΄ εξαμήνου υπαλλήλων Δ/νσης Κτηνιατρικής (έδρα) Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για την αγορά λιπαντικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του ετήσιου μνημόσυνου των υπέρ πίστεως και πατρίδας πεσόντων Μακεδονομάχων και του Καπετάν Φούφα
 29. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Μαΐου
 30. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μεταφοράς της αντιπροσωπείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιανής «Η Πρόοδος» για την παρουσίας της στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη Χισάρ της Βουλγαρίας
 31. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή γραφείων στον 5ο όροφο της Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της μελέτης: «Μελέτη δυτικού άξονα – όρια Δυτικής Μακεδονίας/Μελέτη κατασκευής οδικού τμήματος Νυμφαίου – Πολυκέρασου Φλώρινας « Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών»
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών»
 38. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας στις 2 Ιουνίου με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικών σχολείων σε δράσεις εργαστηριακές
 39. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας για τα εβδομήντα τέσσερα (74) χρόνια από τη μάχη της Κρήτης
 40. Έγκριση δαπάνης και ορισμός Δικηγόρου
 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 14/05/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του οικοτροφείου Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή κιόσκι στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή κιόσκι στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού τοιχείου στον χείμαρρο «ΑΚΡΙΤΑ» στο Τ.Κ. Κλεινών» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού τοιχείου στον χείμαρρο «ΑΚΡΙΤΑ» στο Τ.Κ. Κλεινών»» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2015»
 9. Έγκριση διαδικασίας δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης του διαγωνισμού: «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Φ. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016»
 10. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Φ. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016»
 11. Έγκριση 2ου πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμ. Διακήρυξης 10/2015 για  την προμήθεια αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φάξ  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015
 12. Έγκριση πρακτικού Νο 10 του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της 27/4/2015 για την ανάδειξη προμηθευτή ενός επιβατικού αυτοκινήτου, βενζινοκίνητη ή πετρελαιοκίνητου για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 13. Επικύρωση πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση νέου δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 Π.Ε. Καστοριάς  
 14. Έγκριση της απευθείας συμφωνία, προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε επτά άτομα του μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων – γραφείων στ κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο)
 16. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών α) για την διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρων & κανονικών) της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ. και β) για την παραλαβή λευκού  ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση δαπάνη για την αγορά υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο επιχειρηματικό οικονομικό πολυσυνέδριο «moneyshow»
 30. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις, με αφορμή την εορτή των πολιούχων Αμυνταίου, του συλλόγου «Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών»
 31. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην ημερίδα με θέμα: «την εξορυκτική δραστηριότητα στην Π.Ε. Φλώρινας»
 32. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος»
 33. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 36. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
 37. Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση μετακινήσεων των περιφερειακών συμβούλων στην 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 6/05/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και λήψη απόφασης για την υποκατάσταση του αναδόχου ή μη στο εν λόγω έργο Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση  του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες στήριξης πρανών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αιανής – Χρωμίου» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Φωτεινή  σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαϊδας – Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης του κ. Βασίλειου Δέδε για το έργο «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο: Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Εράτυρας Δήμου Βοΐου» και έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας Π.Ε. Κοζάνης
 6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 446/15 απόφασης της 13ης συνεδρίασης της 31-3-2015 περί της έγκριση διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Ε.Ο. Δίκτυο» και έγκριση της διακήρυξης με ανοιχτή διαδικασία του διαγωνισμού του εν λόγω έργου
 7. Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάθεση του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Τροποποίηση της αριθμ. 1632/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. επαναπροκήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ-Έδρα
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 52.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την προμήθεια αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση δαπάνης ποσού 14.938,00 € για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην αγροδιατροφική έκθεση AgroQualityFestival 2015
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, καθώς και εργασίες επισκευής για το ΜΕ 80353 ισοπεδωτή Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση  της Π.Ε. Κοζάνης σε συνεργασία με τον Φ.Σ. Μακεδονικός Κοζάνης – Ακαδημία Ποδοσφαίρου, ανοιχτή Ενημερωτική Διημερίδα «Καλλιέργειας» του αθλήματος του ποδοσφαίρου
 13. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης σε συνεργασία με την Βιωματική και Διαδραστική Έκθεση Φωτογραφίας με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από τον καταστροφικό σεισμό 6,6 Ρίχτερ με επίκεντρο στην περιοχή Κοζάνης – Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για εκδηλώσεις Εθνικών Εορτών και ημερών μνήμης Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του Εαρινού Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση καταβολής τελικής πληρωμής στους εταίρους του έργου LIFE 07 NAT/GR/000291 ΠΙΝΔΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ» Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του 4ου ανώμαλου δρόμου υγείας «Σολού Ντερέ»
 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 31. Έγκριση δαπάνης και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Θες/νίκης κ. Πάκα Ιωάννη
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Γρεβενών κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου
 33. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 28/04/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 603/2015 απόφαση της 15ης/21-04-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Παραίτηση της Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας από την υπ’ αριθμ. 260/13-1-2012 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του συμβουλίου της Επικρατείας»
 3. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στο δρόμο προς Κοτύλη – ασφαλτοστρώσεις» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στο δρόμο προς Κοτύλη – ασφαλτοστρώσεις» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015, με αριθ. Διακήρυξης 2/2015
 7. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων: ομάδων δρομολογίων του Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015
 8. Έγκριση ή μη του από 21/04/2015 πρακτικού για την απευθείας ανάθεση ποσού 15.000,00 ευρώ με πρόσκληση υποβολής τουλάχιστον τριών προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2015
 9. Ακύρωση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών για ένα έτος» και προκήρυξης αυτού με τους ίδιους όρους
 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 11. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 12. Έγκριση έκδυσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών μεταβίβασης άδειας – τελών κυκλοφορίας – παράβολο ΚΤΕΟ για τα αυτοκίνητα ΚΗΙ 1035 και ΚΗΙ 1017 της Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του Διεθνές αθλητικού γεγονότος «3ο RALLYGREECEOFFROAD»  με την ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού Ελλάδος Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορική ημέρα της 29ης Μαΐου με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς  

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/04/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση Ο.Τ.  Γ213-Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη W.C. στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Τροποποίηση του 4ου όρου της Σύμβασης με τον Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικού και καρακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών τις Π.Ε. Κοζάνης
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6/2015
 8. Παραίτηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την υπ’άρίθμ.260/13-1-2012 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
 9. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 12. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό
 13. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 8-4-15 και την παράταση των συμβάσεων Π.Ε.  Φλώρινας
 14. Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε μαθητή για το σχολικό έτος 2014-2015
 15. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου « Βελτίωση - Διαπλάτυνση των τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης-Σερβίων»
 16. Έγκριση Αποδοσής και Κατανομής ποσού 178.706,38€
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 80.000,00€ για τη θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του λογισμικού της Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή μαθητών Ά/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης με το τμήμα Τροχαίας Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Προκριματικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος μπάσκετ κορασίδων Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης 7ος Ζήσειος Αγώνας δρόμου Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση των μετακινήσεων των περιφερειακών συμβούλων στην 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. 1.Κεχαγιάς Φώτιος
 2. 2.Γέρου Κωνσταντίνος
 3. 3.Βάσσος Πασχάλης
 4. 4.Καρακασίδης Δημήτριος
 5. 5.Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. 6.Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Μ. Τετάρτη 08/04/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης του Κων/νου Σαπαλάνη κατά του από 11-11-2014 πρακτικού του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση Εξωτερικών Αγωγών Ύδρευσης Πρασίνου» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση – Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015
 5. Έγκριση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015
 6. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας 30.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 20.000 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 7. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.920,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. περί παροχής υπηρεσίας παραγωγής CD και τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ στα; Πλαίσια υλοποίησης του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής Leader Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων ανοικτού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 17.033,37 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης
 9. Έγκριση των πρακτικών Νο 8 και Νο 9 που αφορούν στο διαγωνισμό της 10/03/2015 (αρ. διακήρυξης 4/15) για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης και Υαλοσφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας»
 10. Έγκριση προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Φύλαξη Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την περίοδο 2015-2016»
 11. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου του «Δίπλωμα του χορού» του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιάς Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην Τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος νεανίδων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην Θεσσαλονίκη
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση δαπάνης Μελέτης «Αναστήλωση – Ανάπλαση Ι.Μ. Τσούκας» Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια άλατος για Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2015-2016
 19. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου Μαρτίου 2015 Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. 1.Αντιπεριφερειάρχες.
 2. 2.Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. 3.Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. 4.Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. 5.-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 31/03/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 10ης Μαρτίου 2015 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ»
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 4. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης του Κων/νου Σαπαλάνη κατά του από 11-11-2014 πρακτικού του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τ.Κ. Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση του Πέτρινου σχολείου στο Δ.Δ. Σπηλαίου» Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης για την κατασκευή του υποέργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) αποπεράτωσης του έργου: «Έργα διευθέτησης ε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» της λίμνης Καστοριάς με αφετηρία την πρώτη γέφυρα του ρέματος (από την πλευρά της λίμνης), επί της επαρχιακής οδού Αμυνταίου – Καστοριάς μέχρι 260 μ. κατάντη της γέφυρας της Ε.Ο. Καστοριάς – Γρεβενών» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χωρών – γραφείων στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο)
 9. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας πρατήριου καυσίμων εντός απαλλοτριωμένης ζώνης Π.Ε. Κοζάνης
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 331/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. σύμφωνα με την ορθή επανάληψη του από 02/03/2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2015
 12. Έγκριση του πρακτικού Νο 5 που αφορά στον διαγωνισμό της 9/3/2015 (αρ. διακήρυξης 3/2015) για την ανάδειξη προμηθευτή «αναλώσιμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών και φαξ καθώς και γραφικής ύλης», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών για ΚΤΕΟ – κάρτας καυσαερίων κλπ για τις ανάγκες των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας
 14. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 15. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 19. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών
 21. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για την παραλαβή και πιστοποίηση των εργασιών εκτέλεση του εν λόγω έργου
 22. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως Τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών της Περιφέρειας Δυτικ΄ση Μακεδονίας
 23. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης που αφορούν τόκους υπερημερίας για την κύρια και συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Κατασκευή Οδού Επταχώρι – Καλύβια Ντέτσιου – Δοτσικό» Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπάνης που αφορά ετήσια εισφορά της Π.Ε. Κοζάνης στην Εταιρεία Τουρισμού
 26. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Επέκταση πρανούς της οδού Δυτικής Εορδαίας από Χ.Θ. 9+1000 έως 1000 έως Χ.Θ. 9+400» Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευών για τα οχήματα και Μ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση – επισκευή κυκλοφορητής WILO για τις ανάγκες του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών στεγάστρου για την προστασία Βυζαντινών ψηφιδωτών στη θέση Παλαιόκαστρου Τ.Κ. Καιραρειάς Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020» και έγκριση της σχετικής δαπάνης Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης και έγκριση της σχετικής δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπάνης ενόψει της εκδήλωσης Εθνικής Εορτής της επετείου 25ης Μαρτίου 1821 Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπάνης για την οικονομική βοήθεια σίτισης απόρων ενοριτών του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Γαλατινής Π.Ε. Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του 12ου Πασχαλινού Τουρνουά Μπάσκετ για αγόρια και κορίτσια 9-15 ετών Π.Ε. Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπάνης ποσού 8.000,00 € για την προμήθεια θερινών και χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του συλλόγου Μ.Ε.Α.Σ. Απόλλων Αμμοχωρίου προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Γεωργίου στις 22 & 23 Απριλίου 2015
 44. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Ημερίδας του συλλόγου «ΠΗΓΑΣΟΣ» με θέμα: Αθλητισμός – Υγεία – Ελεύθερος Χρόνος (Παγκόσμια Ημέρα Υγείας)
 45. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του συλλόγου Σκοπιάς «Αμύντας» για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
 46. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 48. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων
 49. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα «ΟΡΛΙΑΚΑΣ RACE» Π.Ε. Γρεβενών
 50. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 51. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 52. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 53. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού Π.Δ.Μ.
 57. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού Π.Δ.Μ.
 58. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού Π.Δ.Μ.
 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Καρακασίδης Δημήτριος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 23/03/2015 και ώρα 12:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του ότι επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η λήψη αποφάσεως επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής εντός προθεσμίας 15 ημερών, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 22599/1056/04.03.2015 απαντήσεως – διευκρινήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, ως Προϊσταμένης Αρχής, που αφορά τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).