Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Καρακασίδης Δημήτριος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 20/08/2015 και ώρα 12:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω της ανάγκης εκτέλεσης των έργων, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε Φλώρινας
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε Φλώρινας
 4. Ανάθεση της μελέτης: «Ειδική Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα αγορά γόνου κυπρίνου από τον Ιχθυογεννητικό Σταθμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ιωαννίνων
 6. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στον 8ο Ορειβατικό Μουρίκιο Δρόμο “Παναγιώτης Παναγιωτίδης”

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 18/08/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη      απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» κατά του      πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Επέκταση Ιρλανδικής διάβασης και      προστασία πρανών στον χείμαρρο Φαραγγιού» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας      «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου      «Καθαρισμός στοιχείων απορροής      υδάτων – αντιμετώπιση χειμαρρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015»
 4. Έγκριση του      αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου      Γυμνασίου – Λυκείου Γρεβενών»
 5. Έγκριση      παράτασης προθεσμία της υπ’ αριθμ. 74052/3809/19-06-2015 σύμβασης      προμήθειας υλικών διαγράμμισης των οδών Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση της      από 6-8-2015 απορριπτικής γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων      και προσφύγων Π.Ε. Φλώρινας ως προς την με αριθμ. πρωτ.      93235/3044/3-8-2015 ένσταση – ενδικοφανή προσφυγή των ΚΤΕΛ Φλώρινας
 7. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού       2.872,96 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς      τα μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών εξέτασης      των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών κατά το έτος 2015
 8. Έγκριση      αποδοχής ποσού 5.939,00 € ως δαπάνη για την απόσπαση του υπαλλήλου Βαμβακά      Γεώργιου στην Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 30.496,00 € ως συμπληρωματική επιχορήγηση για      την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής      Μακεδονίας, οι οποίοι εργάσθηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την      προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου      2015
 10. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Καλλινίκης έως Τ.Κ. Παπαγιάννης»
 11. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας»
 12. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Τροποιούχου έως Τ.Κ. Μεσονησίου»
 13. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός του ρέματος ΄΄ Σουλού ΄΄ (Νότια      περιφ. Ταφρος)»
 14. Έγκριση διάθεσης      πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροποτάμου για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Αχλάδας έως Τ.Κ. Τριποτάμου»
 15. Έγκριση      έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας      των αυτοκινήτων της Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση      δαπάνης για την αγορά υλικών για τη συντήρηση γεφυρών ΜΠΕΛΕΥ αρμοδιότητας      Π.Ε. Κοζάνης (Πλατάνια)
 17. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης –      θεσμού «5η Γιορτή πατάτας» που διοργανώνει ο Πολιτιστικός      Σύλλογος Καπνοχωρίου «Ο Άγιος Γεώργιος»
 18. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των      πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιώνεια 2015» που διοργανώνει ο Σύλλογος      Μικρασιατών Πτολεμαΐδας
 19. Έγκριση      δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση      δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση      πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 25. Αποπληρωμή      δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 05/08/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού δικτύου Π.Δ.Μ. Καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – Έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού δικτύου Π.Δ.Μ. Καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – Έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων – επισκευή αγωγών μεταφοράς νερού & τεχνικών έργων στα αγροκτήματα του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων – επισκευή αγωγών μεταφοράς νερού & τεχνικών έργων στα αγροκτήματα του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση διενέργειας και όρων Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για τη χειμερική περίοδο 2015-2016
 9. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Προστασία Γέφυρας και πρανών στο Σαμαρνιώτικο ρέμα» Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Σήμανση Οδικού Δικτύου 2015» Π.Ε. Γρεβενών
 11. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015»
 12. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού-Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015»
 14. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού τοιχείου στον χείμαρρο “Ακρίτα” στο Τ.Κ. Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιόσκι στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή-Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κηπουρείου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή γέφυρας Πόρου Ν.Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 20. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 46.549,35€
 22. Διάθεση πίστωσης για το υποέργο: «Γεωτεχνικές μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 23. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποπεράτωση Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά με την Αθλητική Ένωση Ελίμειας Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Καστανιάς Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτου Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου
 30. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις στο συνοικισμό Νεοφωτίστου
 31. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Υδρούσας
 32. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αετού για τη “Γιορτή Πιπεριάς”
 33. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου “ΘΥΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ”
 34. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 39. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 40. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπανών για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 48. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Π.Δ.Μ.
 49. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου Π.Δ.Μ.
 50. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 51. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 52. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 53. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 20/07/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού      προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση      ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από      πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις      εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μεσοχωρίου «ΑΚΡΙΤΑΣ» στις 15      Αυγούστου 2015
 4. Έγκριση      δαπανών για την μεταφορά μαθητών      Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση      ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Προστασία πρανών      –Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού      135.000,00 €
 6. Έγκριση      ανάκλησης δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση      επισκευής ασθενοφόρου Κέντρου Υγείας Δεσκάτης Γρεβενών
 8. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή      της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις      του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» στις 7,8 και 9      Αυγούστου 2015
 11. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή      της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις      του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού & Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Γερμανού      «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» στις 2 Αυγούστου 2015
 12. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή      της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις      του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Σχολή Καλών Τεχνών) από 2 έως 10      Αυγούστου 2015
 13. Έγκριση      όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στην Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας
 14. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 157.952,00 € του      προγράμματος ΚΑΠ - ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους      νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδίας, ήπατος, πνευμόνων και μυελού      των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για τον μήνα      Ιούνιο 2015
 15. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπερειφεριάρχη      Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 16. Έγκριση      δαπάνης για την για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης      με τον Αθλητικό Σύλλογο Άδρασσας      «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 17. Έγκριση      δαπάνης για την κάλυψη κόστους μεταφοράς και διαμονής κεντρικού ομιλητή      της ημερίδας με θέμα «Ευκαιρίες και διαδικασίες βιομηχανικής-παραγωγικής      ανασυγκρότησης» και Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου      Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
 18. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 25.200,00 € ως επιχορήγηση για την      καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων τους οι οποίοι θα εργαστούν στα ειδικά      εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος      της 5ΗΣ Ιουλίου 2015
 19. Έγκριση      μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού      Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,      χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος      2015-2016,συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων      προαίρεσης
 20. Έγκριση      μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού      Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο για την      επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για      την προμήθεια πολυμηχανήματος για την διαχείριση των οικοτόπων υπερδατικής      βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00      € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 21. Έγκριση      μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ανοικτού      πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο      κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 7.500 κιλών λευκού      ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 6.000 κιλών      κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης , 4.500 κιλών      γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 350 λίτρων      διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 22. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 23. Γνωμοδότηση      δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 24. Γνωμοδότηση      δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 25. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο
       «Καθαρισμός ποταμού Πραμόριτσα στη θέση Κλήμα της περιοχής του Δήμου      Βοΐου»
 26. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»
 27. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Καθαρισμός ρέματος Θολόλακα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού»
 28. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης»
 29. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Καθαρισμός του υδατορέματος ΄΄Αικατερίνης Λάκκος΄΄ του Τ.Δ. Τριγωνιμού      Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

      - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Καρακασίδης Δημήτριος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 07/07/2015 και ώρα 12:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του ότι επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η λήψη αποφάσεως επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής εντός προθεσμίας 15 ημερών, με θέματα:

 1. Λήψη      απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής κατά της με αρ. 851/2015      αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,      του έργου: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 10/07/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Κατακύρωση του πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 17ης Ιουνίου 2015 για την ανάδειξη αναδόχου επισκευής μηχανήματος διαμορφωτήρα γαιών (γκρέιντερ 5ΝΒ SHMME
 3. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
 4. Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 1.224.096,00 € (συμπ. ΦΠΑ)»
 5. Έγκριση ή μη της από 30-06-2015 γνωμοδότησης της επιτροπής ελέγχου ενστάσεων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης
 6. Έγκριση διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2015-2015»
 7. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την περίοδο 2015-2016»
 8. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά μη εμπορεύσιμου αλατιού χωρίς προσθήκη ψηφίδας για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού χειμερινής περιόδου 2015-2016» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και τροφίμων για την κάλυψη αναγκών της Στέγης του Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Προστασία Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Τ.Κ. Αγίας Σωτήρας Δήμου Βοΐου» Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αλώνων «Δόξα Αλώνων» στις 9 Αυγούστου 2015
 14. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης στις 19 και 20 Ιουλίου 2015
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση παράτασης σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς
 20. Έγκριση πρακτικού Ι της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Σερβίων» προϋπολογισμού 201.116,07 € Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

     - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 02/07/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης του κ. Γκανάτσιου Κων/νου που αφορά το έργο: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Έργα συντήρησης και προστασίας Υδραύλακα στο Δ.Δ. Κρατέρου» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Έργα συντήρησης και προστασίας Υδραύλακα στο Δ.Δ. Κρατέρου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος φακέλων οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 6. Έγκριση ποσού για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55, Π.Δ.Μ. 410/98 λόγω συνταξιοδότησης Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών φωτεινών σηματοδοτών στην ΠΕΟ Πτολεμαϊδας Φλώρινας στην Τ.Κ. Περδικά Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Κοίλων
 9. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Επισκευή και συντήρηση αίθουσας συσκέψεων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας»
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις ελεύθερης ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Άγιος Γεώργιος» στις 17-18 & 19 Ιουλίου 2015
 13. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 9 Αυγούστου 2015
 14. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτέας «Νέοι Ορίζοντες» στις 24 Ιουλίου 2015
 15. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «Μέγας Αλέξανδρος» που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2015
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 26/06/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση οδού από Ε.Ο. Γρεβενών-Καλαμπάκας προς Δεσπότη» προϋπολογισμού 1.250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης Χειμάρρου Ακρίτα» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης Χειμάρρου Ακρίτα» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση χώρων στην Φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων στην Φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση Εισόδου-Υδραύλακα στο Δ.Δ. Ατραπού» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση Εισόδου-Υδραύλακα στο Δ.Δ. Ατραπού» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προϋπολογισμού 1.224.096,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)
 10. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος  2015
 11. Έγκριση της 5ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης Β’ Φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού Ν. Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση πρακτικών και ανάθεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Ε.Ο. Δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση εξουσιοδότησης των Υπηρεσιών του οργανισμού Ο.Α.Ε.Δ. 1) ΚΠΑ 2 Φλώρινας 2) ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και 3) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας, για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για το έτος  2016 Π.Ε. Φλώρινας
 14. Ανάθεση της μελέτης Παράπλευρο δίκτυο του έργου: «Βελτίωση Προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ» Π.Δ.Μ.
 15. Ανάθεση της μελέτης Παράπλευρο δίκτυο του έργου: «Βελτίωση Προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας (Ε.Ο.3) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ» Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπάνης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από εξωτερικό συνεργάτη λογιστή
 17. Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτής σε τουρνουά ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Ατρόμητου Πτολεμαΐδας
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτής με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΕΠ Καραγιαννίων σε τουρνουά ποδοσφαίρου Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την μετεγκατάσταση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας Π.Δ.Μ.
 21.  Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικού χαρακτήρα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην ποδηλατική εκδήλωση FlorinaBikeChallenge
 29. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Παπαγιάννη στις 14 Ιουλίου 2015
 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 31. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 34. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 911/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. και έγκριση δαπάνης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία:  Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ., καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – έργα Ορεινής & Πεδινής υδρονομίας – έργα Αντιμετώπισης Χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση ή μη επιστροφής παραβόλου κατάθεσης για την υποβολή έντασης της εργοληπτικής επιχείρησης Γκανάτσιου Κων/νου κατά του πρόχειρου διαγωνισμού της 15ης Ιανουαρίου 2015 του έργου: ΣΑΕΠ 041 «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 36. Έγκριση ή μη επιστροφής του παραβόλου που προσκομίστηκε για το παραδεκτό της ένστασης του αναδόχου του έργου «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 18/06/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση διενέργειας και όρων ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2015-16 για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης» Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β’ Φάση» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 € Π.Ε. Γρεβενών
 7. Παράταση προθεσμίας του υποέργου «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο-Λανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική Προστασία Ρέματος Κομνηνάδων Ν.Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β’φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Παράταση Προθεσμίας έργου «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Παράταση Προθεσμίας έργου «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών – ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 12. Παράταση Προθεσμίας έργου «Σήμανση στηθαία ασφαλείας Επ.Οδ.Δικτύου Ν.Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας»
 13. Παράταση Προθεσμίας έργου «Εξωραϊσμός μνημείου-πλακοστρώσεις στο ΤΚ Ροδώνας» Π.Ε. Φλώρινας»
 14. Παράταση Προθεσμίας έργου «Ασφαλτόστρωση – συντήρηση Επαρχ. Δικτύου Ν.Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας»
 15. Παράταση Προθεσμίας έργου «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Τ.Κ.Ιτέας» Π.Ε. Φλώρινας»
 16. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων-Αύρας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 17. Ακύρωση της υπ’αρίθμ.2/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και την εκ νέου έγκριση πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία κληρώσεων επιτροπών για έργα προϋπολογισμού έως 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και για έργα υπεράνω του ποσού των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α και μέχρι του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. Κοζάνης
 18. Ακύρωση της υπ’αρίθμ.3/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και την εκ νέου έγκριση πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία κληρώσεων επιτροπών για έργα προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. Κοζάνης
 19. Ακύρωση της υπ’αρίθμ.4/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και την εκ νέου έγκριση πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία κληρώσεων επιτροπών για τη συγκρότηση επιτροπών Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής Έργων και Παραλαβής Αφανών Εργασιών για το έτος 2015 Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 26. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 29. Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στο υπάλληλο Δινόπουλο Αθανάσιο λόγω συνταξιοδότησης Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην εκδήλωση με την επωνυμία «Φύση-Παράδιση-Πολιτισμός»
 42. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 43. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην εκδήλωση προς τιμήν του πολιούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα
 44. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 45. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες Β’ εξαμήνου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Κοζάνης
 46. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Κλήδονας 2015» με την Θρακική Εστία Εορδαίας « Ο Αρχιγένης» Π.Ε. Κοζάνης
 47. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Π.Δ.Μ.
 48. Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 49. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 52. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής με την Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης Π.Δ.Μ..
 53. Έγκριση δαπάνης που αφορά καταβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ΙΚΑ Π.Δ.Μ
 54. 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

      -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 18/06/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση απολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2014

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

      -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).