Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε Γρεβενών ευχαριστούν και συγχαίρουν το Σύλλογο Δρομέων Υγείας και Περιπατητών Γρεβενών, καθώς και το σύνολο των διοργανωτών, εθελοντών και συμμετεχόντων αθλητών, για την άριστη και υποδειγματική διοργάνωση των αγώνων ορεινού τρεξίματος "Orliakas Race 2015".

Ανάλογες δράσεις, πέραν της προώθησης της ιδέας του αθλητικού και αγωνιστικού πνεύματος, αποτελούν πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, αναδεικνύοντας το απαράμιλλου φυσικού κάλλους τοπίο του Γρεβενιώτικου ορεινού όγκου.

Τέτοιες πρωτοβουλίες θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από την Περιφερειακή Αρχή και το σύνολο των αρμόδιων φορέων.

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση και παροχή αγαθών που προβλέπονται από τον πρόσφατα ψηφισμένο Νόμο (4320/2015) για τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και της Ακραίας Φτώχειας και οι οποίες καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους δικαιούχους, έτσι ώστε να ωφεληθούν άτομα και οικογένειες.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που έχει υπογραφεί στις 7 Απριλίου 2015 και έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλου 577, Τεύχος 2ο) στις 9 Απριλίου 2015 (Μεγάλη Πέμπτη), βάση της οποίας προβλέπονται τα Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια για την:

  1. Δωρεάν Επανασύνδεση και Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος
  2. Επίδομα Ενοικίου
  3. Επιδότηση Σίτισης

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 20 Μαϊου2015, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά Κριτήρια (Οικονομικό Έτος 2014 Χρήση 2013)

Οικογενειακή κατάσταση                                                                                                                                    Ετήσιο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο                                                                                                                                                            2.400 €

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος                                      3.600 €

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη                                           4.200 €

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη                                                             4.800 €

Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη                                                             5.400 €

Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη              6.000 €

Β. Περουσιακά Κριτήρια

Ακίνητη Περιουσία και Καταθέσεις

1. Δωρεάν Επανασύνδεση και Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

1200 kWhανά τετράμηνο (300 kWhμηνιαίως)για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Νόμου 4320/2015.

2. Επίδομα Ενοικίου(Ανά Μήνα)

Οικογενειακή κατάσταση                                                                                                                                                     Παροχή

Μεμονωμένο άτομο                                                                                                                                                                    70 €

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος                                            100 €

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη                                                 130 €

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη                                                                   160 €

Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη                                                                   190 €

Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω                    220 €

Το Επίδομα Ενοικίου χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου και καταβάλλεται μηνιαίως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία σύναψης ή ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει ή να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης ένταξης του δικαιούχου στη ρύθμιση του άρθρου 2 του Νόμου 4320/2015 και για διάστημα 9 συνολικά μηνών.

3. Επιδότηση Σίτισης

Οικογενειακή κατάσταση                                                                                                                                                    Παροχή

Μεμονωμένο άτομο                                                                                                                                                                     70 €

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος                                             100 €

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη                                           130 €

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη                                             160 €

Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη                                             190 €

Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω                  220 €

Η παροχή του άρθρου 3 του Νόμου 4320/2015 στους δικαιούχους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των

άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης χορηγείται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας συμβατής με τερματικά

αποδοχής καρτών (POS) καταστημάτων εμπορίας τροφίμων για την προμήθεια ειδών σίτισης. Η κάρτα θα πιστώνεται με το ποσό της προβλεπόμενης κατωτέρω μηνιαίας επιδότησης, από την 01-04-2015 και μέχρι

31-12-2015

Προτεραιότητα - Κατάταξη στην Χορήγηση των Παροχών (Κριτήρια)

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος                        Μόρια                    Μόρια          Μόρια                Μόρια

                             μονογονεϊκής οικογ. Εξαρτώμενων Τέκνων  Εισοδήματος Εργασιακής Κατάστασης

Γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή σε χηρεία       3

3 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω                                                                                         3

2 εξαρτώμενα παιδιά                                                                                                           2

1 εξαρτώμενο παιδί                                                                                                             1

                                                                                               

Εισόδημα από 0 έως 1/3 του εισοδηματικού ορίου                                                                          2

της κατηγορίας    

                                                                                                                                

Εισόδημα από 1/3−2/3 του εισοδηματικού ορίου της                                                    1

Κατηγορίας          

                                                                                                                                

Μεμονωμένο άτομο ή γονέας (μόνον ένας ανά                                                                                                                                              2

οικογένεια) μακροχρόνια άνεργος                                                                                                                                                  

Μεμονωμένο άτομο άνεργος ή γονέας (μόνον ένας                                                                                                                       1

ανά οικογένεια) άνεργος

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας  (ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εσωτερικών), επιδιώκονταςνα συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της ισότητας των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στη διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, υλοποιεί ουσιαστικές δράσεις, που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των γυναικών και την ενίσχυση της εκπροσώπησής τους στους πολιτικούς θεσμούς.

Συγκεκριμένα το ΚΕΘΙ διοργανώνει τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 (Α΄ Κύκλος), καθώς καιτην Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015(Β΄ Κύκλος) στο ξενοδοχείο Αλιάκμων (Ελ. Βενιζέλου 38, Κοζάνη), στην Κοζάνη, Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Στα επιμορφωτικά σεμινάρια, που περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και βιωματικά εργαστήρια, μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες αιρετές και γυναίκες που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε εκλογικές διαδικασίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η εμψύχωση και η ενίσχυση των γυναικών προκειμένου να διεκδικήσουν και να πετύχουν, όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την τελική εκλογή τους. Το ΚΕΘΙ ενδυναμώνει τις γυναίκες με σκοπό να μπουν δυναμικά στον πολιτικό στίβο και να διεκδικήσουν το χώρο που τους ανήκει και παράλληλατις ενθαρρύνει να ενεργοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν εκείνους τους μηχανισμούς που θα συμβάλουν στο ξεπέρασμα των εμποδίων,τα οποία αποτρέπουν τη συμμετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.

Εάν λοιπόν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στους δύο Κύκλους του Σεμιναρίου, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου στο e-mailkethi@gynaikes-politiki.gr. Σε περίπτωση που γνωρίζετε γυναίκες από την Περιφέρεια σας που επίσης θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το Επιμορφωτικό Σεμινάριο, μπορείτε να τις ενημερώσετε για να στείλουν e-mail με το ονοματεπώνυμό τους στο e-mail kethi@gynaikes-politiki.gr έως την παραπάνω ημερομηνία.

Για όσες μάλιστα διαμένουν σε απόσταση άνω των 30 χιλιομέτρων από την πόλη της Κοζάνης, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης εξόδων μετακίνησης και διανυκτέρευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου www.gynaikes-politiki.gr

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» στο οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης έχει βολιδοσκοπήσει τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη να φιλοξενήσει η Δυτική Μακεδονία μεγάλο αριθμό μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης διαψεύδει κατηγορηματικά ως αβάσιμο το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Στη συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό, δεν έγινε καμία απολύτως κουβέντα για κέντρα υποδοχής μεταναστών και καμία βολιδοσκόπηση σε κανέναν Περιφερειάρχη.

 

Από το Γραφείο Τύπου

Τις φυλακές Γρεβενών επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Σταύρος Γιαννακίδης για να ενημερωθεί και να καταγράψει τα προβλήματα όσον αφορά τα θέματα Υγείας, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας συναντήθηκε με τον Διευθυντή των Φυλακών, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Ευάγγελου Σημανδράκου, του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καναβού και των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Ε Γρεβενών Αντώνη Δασκαλόπουλου και Θεόδωρου Θεοδώρου.

Κατά την ενημέρωση από τον Διευθυντή των Φυλακών έγινε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων με κυρίαρχο θέμα την καλύτερη και ποιοτικότερη υγειονομική φροντίδα των κρατουμένων, την πρόληψη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Ηπατίτιδα - AIDS/HIV - TBC) και την αντιμετώπισή τους, για ψυχοκοινωνικά θέματα.

Επίσης, συζητήθηκαν και πολλά άλλα ζητήματα για το σωφρονιστικό κατάστημα όπως η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, η ασφάλεια των κρατουμένων, αλλά και για την ανακύκλωση υλικών.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους των φυλακών όπως στο ιατρείο, στο φαρμακείο, στο οδοντιατρείο, στα μαγειρεία, στην αποθήκη τροφίμων κ.α.

Τα πιο σημαντικά και καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φυλακές Γρεβενών και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης είναι η παρουσία γιατρού σε τακτική - καθημερινή βάση και η ποιότητα και ποσότητα του νερού καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τον καλύτερο τρόπο.

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση των φυλακών Γρεβενών για τη φιλοξενία και τη συνεργασία.

16-04-2015                                                                                                                                                                          

Γιαννακίδης Σταύρος

 

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

episkepsh antiperif ygeias stis fylakes grevenwn1

episkepsh antiperif ygeias stis fylakes grevenwn2

Τα  Γηροκομεία Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας επισκέφτηκε ο  Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Γιαννακίδης Σταύρος για να ευχηθεί για το Πάσχα και την Ανάσταση του Χριστού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης αντάλλαξε ευχές με τους ηλικιωμένους οι οποίοι χάρηκαν για την επίσκεψη του και συζήτησε μαζί τους για την υγεία τους και την διαμονή τους.

Ευχές και συζήτηση έγινε και με το Προσωπικό και τους Εθελοντές που βοηθούν στην περίθαλψη και την φροντίδα των ηλικιωμένων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

15-04-2015                                                                                                                                                                          

Γιαννακίδης Σταύρος

 

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

ghrokomeia kozani

ghrokomeia grevena

ghrokomeia kastoria

Σε μια πολύ σημαντική τουριστική εκδήλωση συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με εκπροσώπους της τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας - Πολιτισμού - Τουρισμού Παύλο Τσότσo και τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Φώτη Κεχαγιά, στην προσπάθεια εισχώρησης της Δυτικής Μακεδονίας στην τουριστική αγορά ως νέου και ιδιαίτερου τουριστικού τόπου.

Οι Αντιπεριφερειάρχες συμμετείχαν στο Turkish – Greek Tourism Workshop που διοργάνωσε στη Σμύρνη στις 6 Απριλίου η ελληνική πρεσβεία σε συνεργασία με την Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων (TURSAB), με στόχο την προώθηση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας - Τουρκίας και την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, παρέχοντας κάθε βοήθεια και διευκόλυνση στις Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των 100 περίπου τουρκικών φορέων και επιχειρήσεων και των 50 περίπου ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θέτει, με την αδιάλειπτη παρουσία της σε σημαντικές τουριστικές εκδηλώσεις, σε νέες βάσεις τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος, που αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για της περιοχής μας. Στις Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας έμφαση στα οθωμανικά μνημεία, τις δυνατότητες υποδοχής τουριστών και τις υψηλών προδιαγραφών τουριστικές υπηρεσίες που παρέχουν τα ξενοδοχεία, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν θέλγητρα για τουρίστες υψηλών εισοδημάτων. Αναφορά έγινε, επίσης, στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του και θα αποτελέσει τον οδικό άξονα για την ανάπτυξη του τουρισμού την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας - Πολιτισμού - Τουρισμού είχε ιδιαίτερες συναντήσεις με μεγάλους τουριστικούς πράκτορες της Τουρκίας, με τους οποίους συζήτησε τις δυνατότητες συνεργασίας και ενίσχυσης των τουριστικών ροών προς τη Δυτική Μακεδονία, αποκομίζοντας θετικές εντυπώσεις από τους συνομιλητές του.

touristikh ekdhlwsh sth smyrnh

Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες η επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, της υδροδότησης της Τ.Κ. Βλάστης του Δήμου Εορδαίας. Η υδροδότηση της Βλάστης πραγματοποιείται από γεώτρηση που βρίσκεται πέριξ του οικισμού και έως σήμερα δεν είχε αδειοδότηση, με αποτέλεσμα να μην ηλεκτροδοτείται κανονικά από τη ΔΕΗ αλλά από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος γεννήτριας.

Τον περασμένο Αύγουστο, κατά την διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης είχε υποσχεθεί την άμεση λύση του προβλήματος. Εντός μηνός και στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, η γεώτρηση αδειοδοτήθηκε από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υποβολή φακέλου και δικαιολογητικών από την Π.Ε. Κοζάνης, ενώ στα τέλη του 2014 πληρώθηκε από την Π.Ε. Κοζάνης στη ΔΕΔΗΕ το αντίτιμο της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, ύψους 7.367,24 €.

Το αμέσως επόμενο διάστημα τοποθετείται με μέριμνα του Δήμου Εορδαίας ο πίνακας ηλεκτροδότησης και ολοκληρώνεται η διαδικασία ώστε ο οικισμός να μην αντιμετωπίσει ξανά πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα κίνητρα που προσφέρει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στους γιατρούς που θα στελεχώσουν τις κλινικές των νοσοκομείων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2015, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Σταύρου Γιαννακίδη.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

-την επιχορήγηση ενοικίου στους γιατρούς που θα έρθουν για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και να καλύψουν τα κενά των ελλείψεων, με το ποσό των 200 ευρώ -από ίδιους πόρους ή από τον Τοπικό Πόρο.

-την παραχώρηση διαμερισμάτων για τη διαμονή των γιατρών που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε είναι στρατιωτικά, είτε ανήκουν σε άλλο Δημόσιο Φορέα και δεν χρησιμοποιούνται.

-την κήρυξη της Δυτικής Μακεδονίας σε άγονη ζώνη (Ζώνη Γ).

-την 3ετή επικουρική θητεία ή την υποχρεωτική θητεία των ειδικευμένων γιατρών τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια σε νοσοκομεία άγονης ζώνης με σκοπό την πλήρη κάλυψη τους.

-Να λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα των γιατρών.

-Τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων με την άμεση προκήρυξη 90 θέσεων επικουρικών γιατρών.

Με τις αποφάσεις αυτές η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευελπιστεί πως οι γιατροί θα ανταποκριθούν στο “κάλεσμα”, με σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στο ιατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παραπάνω προτάσεις - κίνητρα αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου για την αναβάθμιση - επανασχεδιασμό της υγείας στη Δυτική Μακεδονία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την απομάκρυνση του κινδύνου άμεσου κλεισίματος κλινικών ή και των ίδιων των νοσοκομείων.

Τρίτη, 07 Απρίλιος 2015 03:00

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015

07-04-2015

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

pagkosmia mera ygeias1

Η 7ηΑπριλίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και αφιερώνεται κάθε χρόνο σε κάποιο θέμα σχετικό με την υγεία.

Για το έτος 2015, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θέτει ως θέμα για τηνΠαγκόσμια Ημέρα Υγείας, την "Ασφάλεια Τροφίμων" (foodsafety).

Το εν λόγω θέμα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, για όλους τους ανθρώπους σεπαγκόσμιο επίπεδο και πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένωνδημόσιων φορέων, αλλά και παραγωγών, παρασκευαστών, διακινητών τροφίμων καιπαρόχων υπηρεσιών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών και μαζικήςεστίασης, στο πλαίσιο προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Η Ασφάλεια των Τροφίμων αφορά στην προστασία των καταναλωτών από τονκίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων και τροφιμογενών λοιμώξεων οξέων ή χρόνιων, οιοποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες (που εκ φύσεωςπεριέχονται ή τεχνητά προστίθενται σε τροφές), οι οποίες εισέρχονται στονανθρώπινο οργανισμό μέσω μολυσμένου φαγητού ή νερού. Η διατροφή επίσηςαποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εμφάνισης πολλών χρόνιωννοσημάτων, όπως καρδιαγγειακών νοσημάτων, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ,ορισμένων μορφών καρκίνου, παχυσαρκίας, κ.λ.π.

Παραθέτουμε ενημερωτικό κείμενο του ΠΟΥ και επισυνάπτουμε αντίστοιχο ενημερωτικό έγγραφο:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(FOODSAFETY)

«Βελτίωσε την ασφάλεια των τροφίμων από το αγρόκτημα έως το πιάτο».

Α. Η Ασφάλεια των Τροφίμων, αφορά στην προστασία των καταναλωτών από τονκίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων και τροφιμογενών λοιμώξεων οξέων ή χρόνιων, οιοποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες (που εκ φύσεωςπεριέχονται ή τεχνητά προστίθενται σε τροφές), οι οποίες εισέρχονται στονανθρώπινο οργανισμό μέσω μολυσμένου φαγητού ή νερού. Η διατροφή επίσηςαποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εμφάνισης πολλών χρόνιων
νοσημάτων, όπως καρδιαγγειακών νοσημάτων, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ,
ορισμένων μορφών καρκίνου, παχυσαρκίας, κ.λ.π.

Β. Το βασικό μήνυμα του Π.Ο.Υ για την Ημέρα Υγείας είναι: «Βελτίωσε τηνασφάλεια των τροφίμων από το αγρόκτημα έως το πιάτο».

Το ανωτέρω μήνυμα εξειδικεύεται σε δύο άξονες:

  • Προτεραιότητα στη διατομεακή συνεργασία (τομείς αγροτικής ανάπτυξης,κτηνιατρικής, υγείας, εμπορίου, τουρισμού, παιδείας κλπ) ως προϋπόθεση για τηνενδυνάμωση της πρόληψης, του ελέγχου και της αντιμετώπισης τροφιμογενώνασθενειών.
  • «Σκέψου παγκοσμιοποιημένα – δράσε τοπικά». Συμμετοχή των αρμόδιωνφορέων σε δίκτυα για την αποτελεσματική και άμεση απόκριση σε διεθνείςεπείγουσες καταστάσεις απειλής της ασφάλειας των τροφίμων, ευαισθητοποίησηκαι εκπαίδευση των «εξουσιοδοτημένων χρηστών» των δικτύων. Ως παράδειγμααναφέρονται το RASFF-WINDOW και το CIRCA-RASFF.

Γ. Όσον αφορά θέματα ανάπτυξης, ενημερωτικών εκδηλώσεων με στόχο τηνευαισθητοποίηση και την έγκυρη πληροφόρηση των καταναλωτών και τωνσυλλογικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, τα μηνύματαευαισθητοποίησης επικεντρώνονται στους άξονες :

  • «Ενημερώσου! Πόσο καλά γνωρίζεις τα τρόφιμα που καταναλώνεις;»

Εξοικείωση με την ανάγνωση και κατανόηση των πληροφοριών που υπάρχουνστις ετικέτες των τροφίμων και με την επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιώνστις συσκευασίες των τυποποιημένων προϊόντων και στους καταλόγους τωνκαταστημάτων.

  • «Χειρίσου, αποθήκευσε και προετοίμασε τα τρόφιμα με ασφαλή τρόπο.»

Γνώση ασφαλών πρακτικών που αφορούν π.χ. στις θερμοκρασίες ψησίματος,διαχωρισμού (για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης) και αποθήκευσηςτροφίμων, καθώς και επεξεργασίας νερού αμφίβολης ασφάλειας.

  • «Κάνε ασφαλείς και έξυπνες επιλογές στη διατροφή σου».

Εστίαση σε ειδικά θέματα όπως την προετοιμασία γευμάτων για έγκυεςγυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς (π.χ. ανοσοκατεσταλμένους),επιλογή τροφών που παρασκευάζονται από πλανόδιους πωλητές ή παρέχονται σεμπουφέ, προστασία των τροφών από μόλυνση από ζώα κλπ.. Επιπλέον, είναισημαντική η ενημέρωση σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές και τις τροφικέςδυσανεξίες, οι οποίες είναι σχετικά συχνές στο γενικό πληθυσμό και η διάγνωσητων οποίων συνήθως τίθεται με καθυστέρηση, καθώς δεν αναζητείται εγκαίρωςιατρική συμβουλή.

  • «Απόλαυσε το φαγητό με ασφάλεια».

Η επιλογή τροφών που πληρούν τουςκανόνες υγιεινής και ταυτόχρονα υγιεινών (προσφέρουν ενέργεια και ευεξία)αποτελεί μέρος ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής (lifestyle) πουσυντελεί στη μείωση των αιτιολογικών παραγόντων των χρόνιων νοσημάτων,όπως είναι το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, ηυπερκατανάλωση αλκοόλ κ.α.. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται η μείωσητης κατανάλωσης αλατιού από τον πληθυσμό για την πρόληψη της υπέρτασηςΕπίσης, το φαγητό είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης κοινωνικών επαφών ή απόκοινού εορτασμού σημαντικών γεγονότων, όπου οι επιλογές υγιεινών καιασφαλών τροφίμων αποτελεί προϋπόθεση για την ψυχαγωγία αλλά και τηνεξοικείωση με ξένες κουλτούρες και «κουζίνες».

pagkosmia mera ygeias2

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).