Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)

Οι προτάσεις - παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία του Περιφερειάρχη (τηλ. 2461052610-3, email: )

ή στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου (τηλ. 2461052620, email: )

μέχρι 31/8/2015.