Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2013 12:02
Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2012 22:00
ΑΔΑ: ΒΟΖΘ7ΛΨ-ΡΟΞ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:                                                     Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ. VI του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης ...

Φωτογραφικό Υλικό

ameanew